Bijbeluur 21 mei 2023 : 'Bewaaradvies' n.a.v. Openbaring 3 : 3

 

‘Bewaaradvies’ n.a.v. Openb. 3:3

Openbaring 3:1-6

1 EN schrijf aan den engel der gemeente die te Sardis is: Dit zegt Die de zeven Geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt dat gij leeft, en gij zijt dood.

2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God.

3 Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat ure Ik over u komen zal.

4 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn.

5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

6 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Vragen bij Openb. 3:1-6

1.Hoe kunnen wij Openb. 3:2a in praktijk brengen?

2.Wat wordt bedoeld met Openb. 3:2b?

3.In Openb. 3:3 staat: Ontvangen, horen, bewaren, bekeren en waken. Wat valt je in deze    volgorde op?

4.In Openb. 3:4  wordt een groep gunstige uitzonderingen genoemd. Ze zijn het waardig. Wat wordt daarmee bedoeld?