Bijbeluur 4-6-2023 : 'Doop, verzegeling en olie' n.a.v. Efeze 1 en 1 Thess. 5 : 16 - 24

 

 Doop, verzegeling en olie

Efeze 1:3,4,11-14 

3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

---

11 In Hem, in Welken wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen van Degene, Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil;

12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.

13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heiligen Geest der belofte;

14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.

1 Thessalonicenzen 5:16-24

16 Verblijdt u te allen tijd.

17 Bidt zonder ophouden.

18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

19 Blust den Geest niet uit.

20 Veracht de profetieën niet.

21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.

22 Onthoudt u van allen schijn des kwaads.

23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus.

24 Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Doop, verzegeling en olie’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Hoe ga je persoonlijk om met de middelen die God geeft om gedoopt te worden met de Heilige Geest en daarnaast Zijn verzegeling te ontvangen?
  • Onderwijs
  • Verkondiging
  • Gebed

  1. Zie je bij jezelf of andere christenen iets terug van de doop/verzegeling met de Heilige Geest? Wat valt je op?

  1. In 1 Thessalonicenzen 5:19 staat: ‘Blust den Geest niet uit’
  • Hoe zou dat concreet kunnen?
  • Welke les trek je hieruit?

Afbeelding met Acrylverf, kunst, Moderne kunst, Schilderverf

Automatisch gegenereerde beschrijving