Bijbeluur 11-6-2023 : 'Gaven' n.a.v. 1 Korinthe 12:1-11 en 28-31

 

Gaven

1 Korinthe 12:1-11, 28-31

1 En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt.

2 Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij geleid werdt.

3 Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door den Geest Gods spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest.

4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest;

5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere;

6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

7 Maar aan een ieder wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

8 Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door dezelfde Geest;

9 En een ander het geloof, door dezelfde Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door dezelfde Geest.

10 En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen.

11 Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een ieder in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.

--- ---

28 En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menigerlei talen.

29 Zijn zij allen apostelen? Zijn zij allen profeten? Zijn zij allen leraars? Zijn zij allen krachten?

30 Hebben zij allen gaven der gezondmakingen? Spreken zij allen met menigerlei talen? Zijn zij allen uitleggers?

31 Doch ijvert naar de beste gaven; en ik wijs u een weg, die nog uitnemender is.

1 Korinthe 14:1-5

1 Jaagt de liefde na, en ijvert om de geestelijke gaven, maar meest, dat gij moogt profeteren.

2 Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet den mensen, maar Gode; want niemand verstaat het, doch met den geest spreekt hij verborgenheden.

3 Maar die profeteert, spreekt den mensen stichting, en vermaning en vertroosting.

4 Die een vreemde taal spreekt, die sticht zichzelven; maar die profeteert die sticht de Gemeente.

5 En ik wil wel, dat gij allen in vreemde talen spreekt, maar meer, dat gij profeteert; want die profeteert, is meerder dan die vreemde talen spreekt, tenzij dan, dat hij het uitlegge, opdat de Gemeente stichting moge ontvangen.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Gaven’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Heidelbergse Catechismus, Zondag 21, antwoord 55:

Wat betekent de gemeenschap der heiligen?

De gelovigen hebben allemaal als ledematen van het lichaam van Christus,

gemeenschap aan de Heere Jezus en aan al Zijn schatten en gaven.

Elke gelovige moet zich daarnaast verplicht voelen om zijn gaven en talenten, vrijwillig en vol blijdschap, in te zetten voor de andere gelovigen.

  • Wat hebben de gaven van de Heilige Geest met ‘gemeenschap der heiligen’ te maken?
  • Spiegelmoment: Hoe wordt dit concreet in jouw leven?

  1. Satan kopieert graag. Dat doet hij ook met de gaven van Gods Geest. Welke gave is er in de christelijke gemeente nodig om hem te doorzien en waarom?

  1. Gebed om gaven van Gods Geest zijn nodig in het christelijke leven.
  • Mag je om bijzondere gaven bidden? (gezondmaking, duiveluitdrijving, tongentaal)
  • Wat kan de oorzaak zijn als dit gebed niet wordt verhoord?
  • Mis je dan veel als gelovige?

De gaven van de Geest - EO.nl/Bijbel