Bijbeluur 3-9-2023 : 'Gered!' n.a.v. Genesis 7: 1-7 en 16b - 24

 

Gered!

Genesis 7:1-7, 16b-24

1 Daarna zeide de HEERE tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht.

2 Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en zeven, het mannetje en zijn wijfje; maar van het vee, dat niet rein is, twee, het mannetje en zijn wijfje.

3 Ook van het gevogelte des hemels zeven en zeven, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde.

4 Want over nog zeven dagen zal Ik doen regenen op de aarde veertig dagen, en veertig nachten; en Ik zal van den aardbodem verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb.

5 En Noach deed, naar al wat de HEERE hem geboden had.

6 Noach nu was zeshonderd jaren oud, als de vloed der wateren op de aarde was.

7 Zo ging Noach, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark, vanwege de wateren des vloeds.

16b En de HEERE sloot achter hem toe.

17 En die vloed was veertig dagen op de aarde, en de wateren vermeerderden, en hieven de ark op, zodat zij oprees boven de aarde.

18 En de wateren namen de overhand, en vermeerderden zeer op de aarde; en de ark ging op de wateren.

19 En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den gansen hemel zijn, bedekt werden.

20 Vijftien ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt.

21 En alle vlees, dat zich op de aarde roerde, gaf den geest, van het gevogelte, en van het vee, en van het wild gedierte, en van al het kruipend gedierte, dat op de aarde kroop, en alle mens.

22 Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven.

23 Alzo werd verdelgd al wat bestond, dat op den aardbodem was, van den mens aan tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels, en zij werden verdelgd van de aarde; doch Noach alleen bleef over, en wat met hem in de ark was.

24 En de wateren hadden de overhand boven de aarde, honderd en vijftig dagen.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Gered!’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Waarom, denk je, dat niet alle mensen die Noach gewaarschuwd heeft, ook met hem de ark ingingen?
  • Wat heeft je dit te zeggen?

  1. De ark is een voorbeeld van Gods reddende genade.
  • Welke overeenkomsten zijn er tussen de ark en Jezus?
  • Welke voorbeelden van Gods reddende genade kom je nog meer in de Bijbel tegen?

  1. Noach is in de ark. Daarom is hij gered. De geestelijke betekenis hiervan lees je ook in Dordtse Leerregels, 2.5:

Verder is het de belofte van het Evangelie dat ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft.

Deze belofte moet aan alle volken en mensen tot wie God in Zijn welbehagen Zijn Evangelie zendt, zonder onderscheid verkondigd en voorgehouden worden,

met het bevel om zich te bekeren en te geloven.

  • Waarom moeten zondaren ‘in’ Jezus Christus zijn om gered te zijn?
  • Hoe kom je ‘in’ Christus?

Afbeelding met wolk, storm, buitenshuis, natuur

Automatisch gegenereerde beschrijving