Bijbeluur 26-11-2023 : 'Het gebed van Jabes' n.a.v. 1 Kronieken 4 : 9-10

 

 Het gebed van Jabes


1 Kronieken 4:9,10

9 Jabez nu was heerlijker dan zijn broeders; en zijn moeder had zijn naam Jabez genoemd, zeggende: Want ik heb hem met smarten gebaard.
10 Want Jabez riep den God Israëls aan, zeggende: Indien Gij mij rijkelijk zegenen, en mijn landpale vermeerderen zult, en Uw hand met mij zijn zal, en met het kwade alzo maakt, dat het mij niet smarte! En God liet komen, wat hij begeerde.


Heidelbergse Catechismus, Zondag 9, vr.+antw. 26 (‘gewone taal’)

Wat geloof je, als je zegt: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?
Ik geloof dat de Vader van onze Heere Jezus de hemel en aarde, met alles wat erin is, uit het niets heeft geschapen. 
Hij onderhoudt en regeert over de schepping door Zijn eeuwig plan en voorzienigheid. 
Door de Heere Jezus is Hij ook mijn God en Vader en ik vertrouw helemaal op Hem.
Ik twijfel er niet aan dat Hij voor mij zorgt  en mij alles zal geven wat mijn lichaam en ziel nodig hebben. 
Ook het lijden in deze wereld gebruikt Hij voor mijn bestwil. 
Dit kan Hij doen, omdat Hij een almachtige God is. 
Hij wil dit ook doen omdat Hij een trouwe Vader is. 


Vragen:

1.    Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Het gebed van Jabes’ of over het Bijbelgedeelte? 

2.    Hebben (westerse) christenen vandaag de dag ook te maken met een soortgelijke identiteitscrisis als het Joodse volk na de ballingschap? 
•    Zo ja, welke les neem je dan vanmiddag uit dit Bijbelgedeelte/Bijbeluur mee?

3.    Mogen we als christenen van nu, dit gebed van Jabes bidden?  
•    Waarom wel/niet? 
•    Zo ja, hóe moeten we het dan bidden?

4.    Wat heeft de nederige houding maar ook het vertrouwen wat doorklinkt in Jabes’ gebed te zeggen voor de christelijke gemeente van vandaag?