Bijbeluur 3-12-2023 : 'Advent of commercie?' n.a.v. Jesaja 55 : 1 - 9

 

                                         Advent of commercie?

Jesaja 55:1-9

1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

2 Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.

3 Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David.

4 Ziet, Ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken.

5 Ziet, gij zult een volk roepen, dat gij niet kende, en het volk, dat u niet kende, zal tot u lopen, om des HEEREN uws Gods wil, en om des Heiligen Israëls wil, want Hij heeft u verheerlijkt.

6 Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

7 De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldig.

8 Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.

9 Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan ulieder gedachten.

Markus 8:34-38

34 En tot Zich geroepen hebbende de schare met Zijn discipelen, zeide Hij tot hen: Zo wie achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

35 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven zal verliezen, om Mijnentwil, en om des Evangelies wil, die zal hetzelve behouden.

36 Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele schade leed?

37 Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?

38 Want zo wie zich Mijns en Mijner woorden zal geschaamd hebben, in dit overspelig en zondig geslacht, diens zal Zich de Zoon des mensen ook schamen, wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met de heilige engelen.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Advent of commercie’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Het volk Israël heeft in David als koning, veel van God gekregen. Het koninkrijk groeide, het recht werd zo goed als mogelijk gehandhaafd, er waren lange perioden van vrede.

Veel meer krijgen ‘de volken’ in de grote Zoon van David: De Messias, Jezus Christus, Góds Zoon.

  • Kun je dit uitleggen?
  • Heeft dit persoonlijke waarde voor je?

  1. Welke relatie zie je tussen Jesaja 55:8,9 en Markus 8:34,35? 
  • Welke les leer je hieruit?

  1. De commercie in de periode richting de Kerst raakt ons allemaal.
  • Op welke manier?
  • Ervaar je dit als verleidelijk? Waarom wel/niet?
  • Hoe ga je hier persoonlijk mee om?

Afbeelding met was, Kaarshouder, verlichting, waak

Automatisch gegenereerde beschrijving