Getuigen! Maar hoe …? - Johannes 1:34

Samenvatting toespraak zondagmorgen 14-01-2018. Voorganger evangelist Gerrit Baan. M: 06-40360546. E: gbaan@evgg.nl. Thema: ‘Getuigen! Maar hoe …? n.a.v. Johannes 1:34

 

1.Wat heeft Johannes gezien?
Johannes is de zoon van Zacharias en Elizabeth. Hij werd door God aangewezen als de heraut van Koning Jezus. God wilde Hem gebruiken om aan ‘het grote publiek’ bekend te maken wie Jezus werkelijk was/is. Daarna riep Jezus de andere discipelen. Zij moesten de wereld ingaan om ook de boodschap van Jezus te brengen. En nog vandaag de dag roept Jezus mensen om Zijn discipelen te worden. Om bekend te maken Wie Hij is. Hoe zit dat met jou? Dan moet je natuurlijk wel weten Wie Hij werkelijk is. Hoe kom je daarachter? We gaan eens zien hoe de Heere dat bij Johannes deed.


De Farizeeën uit Jeruzalem sturen een paar priesters en Levieten, tempeldienaars om aan Johannes te vragen wie hij eigenlijk was. Ze hoorden dat hij preekte en doopte. Hij deed dat bij de oevers van de Jordaan op de grens van de woestijn. Ze vragen of hij de Messias is.  Johannes ontkent verder alle vragen. Maar wie bent u dan? Dan citeert Johannes de profeet Jesaja 40 vers 3: De stem van de roepende in de woestijn die het volk oproept voorbereid te zijn op de komst van de Messias. Vervolgens vragen ze helderheid over de doop van Johannes. Dat doet Johannes.
Kijk, ik doop met water … maar Die na Mij komt zal dopen met de Heilige Geest vs.33. Dan gaat Johannes doen waarvoor hij is geroepen: Getuigen, vertellen en heenwijzen naar Jezus, waarbij hij uiteindelijk afsluit met de conclusie: En ik heb gezien en heb getuigd dat Deze de Zoon van God is. De vraag rijst dan hoe Johannes dat kan weten en de Joodse leiders niet. Hij zegt hen ook: vs.26: Dien gij niet kent; Maar hij is ook zo eerlijk om toe te geven dat hij Hem eerst ook niet kende: vs.31. En Johannes was nog wel geroepen om de Messias aan Israël te openbaren: het geheim te onthullen, Jezus openbaar te maken. Hem aan te wijzen, zodat ook de Joden de Messias konden leren kennen. Hoe kan Johannes dan toch van Hem getuigen? 

2. Wat kan Hij getuigen?
Hij zegt: ik heb gezien en toen kon hij getuigen. Wat zag Johannes dan? Vs.32 Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel. Dus door God gestuurd. Maar de Geest kun je niet zien; de naam zegt het al. Er daalde een duif neer als symbool. God zorgde voor een wonder. Johannes zag dat er een duif op Jezus kwam en op Hem bleef. We lezen dit bij de doop van Jezus door Johannes (in Mattheus, Markus en Lukas beschreven). Luk.3:21. De Heilige Geest kwam op Hem, in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit de hemel, zeggende: Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!
God Zelf heeft het Johannes dus bekend gemaakt. Nu kent Hij Hem door Gods eigen stem, Zijn Woord! Daarna kan Johannes van Hem getuigen: Zie hij staat midden onder u ...vs.26-30 . Hij was er eerder dan ik. Jezus is de eeuwige (Vader der eeuwigheid Jes.9:5). Ik ben maar een dienaar om Hem te dienen, zonder enige waardigheid. Verwacht niets van mij als prediker, die doopt. Vervolgens gaat hij uitleggen wat die doop betekent: Zie Het Lam van God Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Jezus is gedoopt; ondergegaan en weer opgekomen uit het water. Zo wijst de doop heen naar de betekenis van Jezus komst. Ondergaan onder het oordeel van God om zo de straf op de zonde te dragen voor zondaren. Maar ook om weer op te komen, opstaan in een nieuw, eeuwig leven met God. Zo zorgt God; vanuit Zijn welbehagen, Zijn plan van eeuwigheid.
Zo wil God mensen redden en verlossen; mensen ontvangen geloof dat Jezus zo hun Messias, Verlosser is. Aan de Joden die Hem niet kennen, getuigt Johannes: Kijk, daar is Hij nu wat je al de tijd in de tempel hebt zien gebeuren. God bereidde jullie erop voor door de offerdienst. Iedere dag om 9 en om 3 uur. Ieder Paasfeest hadden ze het lam geslacht en gegeten. Het Pascha weer Israël ook hen naar de Messias Die zou komen. Dagelijks en jaar in jaar uit heeft God hen erop voorbereid en de beloften gegeven in de profeten, bijv. Jesaja: Hij is als een Lam ter slachting geleid … (straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem.) Er is verzoening, heil door God gegeven. Zonden worden door Hem vergeven, zodat zondige mensen hersteld worden in het eeuwige leven met God. Zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes wijst van zich af naar Jezus. Ik heb gezien en getuigd!

 

3. Hoe kunnen wij nu van Hem getuigen? 
Weet u het antwoord? Gezien en gehoord!? Ook aan de meesten van ons heeft de Heere dagelijks en jaarlijks de boodschap laten verkondigen en de kern daarvan laten zien in de doop. Heeft die boodschap, dat horen en zien, ook u al aangesproken of moet er nog steeds van u worden gezegd: Die u niet kent? Net als voor de Joden? Vandaag laat de Heere het u weer horen. De gestadige druppel holt de steen uit, is het spreekwoord. Iedere keer weer laat de Heere die goede en blijde boodschap verkondigen. Wat een zegen dat u het mag horen. Hoe is de reactie bij Johannes? We lezen er niets over. Wel de volgende dag. Dezelfde boodschap, maar dan komt er reactie. En twee van Johannes discipelen, leerlingen… Gisteren hoorden ze die boodschap waarschijnlijk ook, maar er was geen reactie. Deze keer wel. En zij volgden Jezus! Zo is er dus hoop bij iedere keer dezelfde boodschap. Ook nu. 
Maar hoe komt het dat ze nu wel volgen? Hoe komt het dat u misschien Jezus nog niet volgt? Misschien worstelt u juist wel met die vraag: Kan het ook voor mij? Jaar in jaar uit hoorde ik de boodschap, maar ik moet erkennen: Ik ken Jezus niet als mijn Heiland, die het tussen God en mij weer goed maakt. Ik heb verzoening nodig anders ben ik voor eeuwig verloren. Hoor dan de boodschap. De Heere wil het nog eens laten horen en u de weg van vrede met Hem wijzen: Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. De zonde der wereld. De mensenwereld die onder Gods oordeel ligt. Hoor dan: Er is verzoening Jezus kwam en ging Zijn weg naar het kruis. Hij betaalde voor de schuld van de zonde der wereld. Wordt iedereen dan zalig? U weet het antwoord. We zien het om ons heen. Velen verachten die boodschap: Niets nodig. Maar er is wel voldoende verzoening. Dat wil zeggen er is ook verzoening voor u, zondaar! Kom en zie! 

 

Getuigen! Maar hoe … Bij dat zien gunnen we dat ook anderen, onze medezondaars. Vanuit de liefde tot God komt er liefde tot je naaste. Hoe weerbarstig kan dat zijn. Maar Jezus is opgestaan. Hij zegt: Gij zult Mijn getuige zijn. Hij zorgt daarvoor Zelf.  Daar hoort wel Zijn opdracht bij: Mattheus 5:16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken