Onveranderlijk - Hebreeën 13:8.

Samenvatting zondagmorgen 18-7-2021. Voorganger: evangelist Johan Krijgsman, 06-83571391.

Thema van de toespraak: ‘Onveranderlijk’  n.a.v. Hebreeën 13:8.

Wie Jezus Christus gisteren was

De brief aan de Hebreeën is geschreven tussen 50-70 na Christus en waarschijnlijk door Paulus geschreven. Hebreeën zijn Joden die tot geloof in Christus gekomen zijn. Waar deze gelovigen woonden, maakt de brief niet duidelijk. De schrijver maakt zich zorgen om hen.

Het Evangelie heeft onder hen rijke vrucht gedragen. Hun geloof is echter gaan kwijnen.

Ze hebben ook te maken met vervolging en mishandeling. Sommigen van hen zitten vanwege hun geloof in de gevangenis. Anderen dreigen het christelijk geloof vaarwel te zeggen.

Door al deze nare ervaringen zijn de Hebreeën onzeker geworden. Ze kregen hoe langer hoe meer moeite om te geloven in Iemand Die ze niet konden zien. Kortom: reden tot zorg.

Allerlei waarschuwingen en opwekkingen passeren daarom de revue in deze brief.

Vóór onze tekst staat dat de Hebreeën het geloof van hun voorgangers moeten volgen.

Deze mensen hebben door het geloof geleefd en zijn in het geloof gestorven.

Bijna aan het eind gekomen van deze brief klinkt onze tekst: Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid. De schrijver wijst ze hiermee op Jezus Christus.

Hebreeën: Jezus Christus was de gelovigen van gisteren een Helper in alle omstandigheden. Op Hem hadden ze hun vertrouwen gezet. Hij was voor hen het enige Fundament voor de zaligheid en de enige Middelaar. Hij was hun Profeet, Priester en Koning.

Zijn Koninkrijk is van ‘gisteren’. Dat is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zoals Hij gisteren Jezus Christus was, zo zal Hij Jezus Christus blijven tot in eeuwigheid.

Jezus heeft ‘gisteren’ Zijn verzoeningswerk afgemaakt. Dat is zo af dat daar niets van goede werken van ons bij kan en mag. In Zijn verzoeningswerk hebben alle gelovigen - door de Heilige Geest - van gisteren geloofd.

Hij heeft er gisteren ook voor gezorgd dat Zijn kinderen bij Hem in Zijn eeuwig Koninkrijk komen.

Dat is Zijn trouw van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Op Jezus Christus hebben we jullie als Looiermensen ‘gisteren’ gewezen. Hij is de enige Middelaar en Voorspreker bij de rechtvaardige Vader. Zul je onthouden dat jezelf geen kans maakt in het gericht na je sterven bij Deze Rechtvaardige God? Je hebt daar Jezus Christus voor nodig als Middelaar.

‘Gisteren’ hebben we jullie erop gewezen dat de Heilige Geest een doel heeft in jouw leven: Jezus Christus verheerlijken. Dat doel schieten wij vanuit onszelf voorbij en dat is nu zonde.

Mag jij uit genade heerlijkheid zien in Jezus Christus? Verheerlijk Hem dan door woord en daad bij anderen die Hem nog niet kennen met waar geloof, vaste hoop en vurige liefde.

Wie Jezus Christus heden is

Wie Jezus Christus was in de dagen van het Nieuwe Testament, zo is Hij nog. Zo zal Hij altijd blijven.

Heden wordt Zijn verzoening nog geproclameerd en uitgedeeld. Heden wordt Zijn liefde je aangeboden. Heden wordt je verkondigd dat je bij Hem hartelijk welkom bent met al je zonden.  

Dezelfde barmhartigheid voor hen die ‘gebogen’ gaan onder hun zonden, is er ook heden.

Hetzelfde bloed - Zijn lijden, sterven en opstanding - van ‘gisteren’ is er vandaag ook.

Het bloed – het tot in de dood opofferende  leven van Jezus – reinigt van alle zonden.

Reinigt staat in de tegenwoordige tijd. Dat is dus heden (1 Johannes 1:7). Heden zo je Zijn stem hoort, gelooft Zijn heil-en troostrijk woord. 

Ook heden leidt de Geest in alle waarheid zoals die in Jezus is. De Geest Die Zijn kinderen steeds dieper leert dat er in hen geen goed woont. Met andere woorden: in hen is geen gerechtigheid.

Niets om in een rechte verhouding met Hem te komen. Die gerechtigheid is alleen in Jezus Christus te vinden. Hij blijft Dezelfde om mensen met berouw over hun zonden in Zijn armen te nemen.

Hij is heden Dezelfde in Zijn gewilligheid om mensen te ontvangen die van hun zonden af willen.

Zelfs wil Hij mensen ontvangen die (nog) niet met hun zonden zitten. Hij is immers niet gekomen om zielen van mensen te verderven, maar te behouden (Lukas 9:56).

Gisteren ontving Hij met liefde en gewilligheid allerlei mensen. Gisteren wilde Hij kronen met goedheid en barmhartigheid. Durf je dan heden te twijfelen aan Zijn liefde en gewilligheid om jou te ontvangen en te ‘kronen’ met goedheid en barmhartigheid? Hij wekt je ertoe op (Hebr. 4:16).

Heden is Hij de Vaste Rost waar gelovigen op vertrouwen. Zou je niet jaloers op hen worden?

Heden leert Hij dat niemand zonder een toegewijd leven aan God door Christus de Heere zal zien. Dus bij de Heere in de hemel zal komen (Hebreeën 12:14). 

Ook heden leert Hij dat gelovigen hun geloofsogen op Jezus moeten houden. Gisteren en heden is Hij de overste Leidsman en Voleinder (de Voltooier) van het geloof (Hebreeën 12:2).  

Ook heden leert Hij dat we niet automatisch een kind van Hem zijn. Ook al gaan we naar de samenkomsten. Ook vandaag leert Hij dat daar wedergeboorte voor nodig, maar ook mogelijk is.

Wie Jezus Christus in eeuwigheid is

Hij is Dezelfde tot in eeuwigheid. Wat een perspectief voor al Zijn kinderen.

Als dat niet waar was, zouden Zijn kinderen in hun moedeloosheid omkomen.

Hij is gisteren en vandaag Dezelfde. Maar ook straks als Zijn kinderen oud en gebrekkig zijn.

Als ze misschien verward worden in hun gedachten.

Hij zal hen dragen en redden. Hij zal hen opnemen (Jesaja 46:4). Wat een troost!

Wat ben je geestelijk arm en leeg als je hiervan niets weet uit ervaring. Dan heb je geen toekomst.

Vanaf gisteren en vandaag tot in alle eeuwigheid, is er een Zaligmaker Die instaat voor Zijn kinderen.

Die Zijn verlossing uitdeelt en toepast in harten van mensen met een eeuwige geldigheid.

Als Borg, staat Hij er borg voor dat de Zijnen niet uit Zijn handen worden ontnomen. Hij houdt ze vast tot in alle eeuwigheid.

Hij wil dat waar Hij is, ook de Zijnen zullen zijn tot in alle eeuwigheid. Hij wil dat ze een eeuwigheid lang Zijn heerlijkheid zullen zien (Johannes 17:24).

Ze zullen tot in alle eeuwigheid Hem prijzen en grootmaken. Dat is hun lust en leven nu al in het heden. Straks hebben ze daar een eeuwigheid de tijd voor. Waarom? Omdat Hij Dezelfde blijft tot in der eeuwigheid. Zijn liefde is van eeuwigheid tot eeuwigheid voor Zijn kinderen.

De andere kant is ook waar. Hij blijft Dezelfde in Zijn toorn voor allen die Hem ongehoorzaam blijven.

De rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Ze hebben dag en nacht geen rust in de hel (Openbaring 14:11). Wat een vreselijke toekomst voor allen die Jezus Christus niet lief hebben gekregen. Die Hem in ongeloof verworpen hebben. Heden wil Hij je Redder zijn. Straks is Hij de Rechter. Dan is er geen genade meer. Kom tot inkeer.

Zoals Hij gisteren was, zo is Hij vandaag nog en zal tot in der eeuwigheid blijven. 

Hij is Dezelfde in Zijn vergevende genade voor allen die Hem schuld belijden. Hij zoekt ook in de toekomst door Woord en Geest allerlei mensen. Hij zorgt ervoor dat ze voor Hem gaan buigen en schuld gaan belijden.

De ene voorganger gaat, de andere wordt door Hem gestuurd. Jezus Christus heeft gisteren de gaande voorganger geholpen. Hij zal heden de nieuwe voorganger helpen. Daar staat Zijn Naam borg voor. Mensen gaan, Hij blijft waar twee of drie in Zijn Naam vergaderd zijn (Matth.18:20). Wil je Zijn naam weten? Jezus Christus. Hij is samen met de Vader en de Heilige Geest de Drieenige God. Drieenig God, U de Onveranderlijke, zij de eer tot in eeuwigheid. Amen, ja Amen.