Bijbeluur 19 februari 2023 - Jezus bidt n.a.v. Lucas 23 : 33 - 38

 

Jezus bidt

          (serie: Kruiswoorden)

Why we must celebrate the cross - New Life Publishing

Lukas 23:33-38

33 En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedel plaats, kruisigden zij Hem aldaar, en de kwaaddoeners, den een ter rechter zijde en den ander ter linker zijde.

34 En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende Zijn klederen, wierpen zij het lot.

35 En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten Hem, zeggende: Anderen heeft Hij verlost, dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.

36 En ook de krijgsknechten, tot Hem komende, bespotten Hem, en brachten Hem edik;

37 En zeiden: Indien gij de Koning der Joden zijt, zo verlos Uzelven.

38 En er was ook een opschrift boven Hem geschreven, met Griekse, en Romeinse en Hebreeuwse letters: DEZE IS DE KONING DER JODEN.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Jezus bidt’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Godsdienst (ook christendom) wordt wel gezien als de oorzaak van veel haat en verdriet op de wereld.
  • Is dat terecht?
  • Hoe zou je ‘christen zijn’ op bovenstaande manier omschrijven?
  • Wat zou het gevolg voor de wereld zijn als iedere christen vergeeft zoals Jezus heeft vergeven?
  • Wat zou het gevolg zijn als je zelf de ander kon vergeven door ‘vrijwillig voorbij te gaan aan het kwaad in gehoorzaamheid aan Gods opdracht?’

  1. In het ‘Onze Vader’ is het 5e gebed: 'En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren'.
  • Waarom, denk je, heeft dit gebed een plaats gekregen in het Onze Vader?
  • Wat heeft de eer van God en je eigen vrede met dit gebed te maken?