Bijbeluur 25-6-2023 : 'Bewaar je oog' n.a.v. Mattheüs 5 : 27 - 29 en Prediker 1 : 1 - 8

 

 Bewaar je oog

Matthéüs 5:27-29

27 Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen.

28 Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.

29 Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit, en werpt het van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

Prediker 1: 1-8

1 De woorden van den prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.

2 IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid.

3 Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, dien hij arbeidt onder de zon?

4 Het ene geslacht gaat, en het andere geslacht komt; maar de aarde staat in der eeuwigheid.

5 Ook rijst de zon op, en de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, waar zij oprees.

6 Zij gaat naar het zuiden, en zij gaat om naar het noorden; de wind gaat steeds omgaande, en de wind keert weder tot zijn omgangen.

7 Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats, waar de beken heengaan, derwaarts gaande keren zij weder.

8 Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken; het oog wordt niet verzadigd met zien; en het oor wordt niet vervuld van horen.

Best 500+ Brown Eye Pictures | Download Free Images on Unsplash

 

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Bewaar je oog’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Jezus verbindt het niet bewaren van je ogen regelrecht aan de zonde tegen het 7e gebod: U zult niet echtbreken.

Lees onderstaande uit de H. Catechismus, vraag en antwoord 109:

Verbiedt God in het zevende gebod alleen overspel en seksuele zonden?

Ons lichaam en onze ziel zijn een tempel van de Heilige Geest.

God wil dat wij ze rein en heilig houden. Daarom verbiedt Hij alle verkeerde seksuele daden, gebaren, woorden, gedachten, verlangens en al het andere wat ons daartoe kan verleiden.

  • Vind je de rechtstreekse verbinding van Mattheüs 5:27-29 en het 7e gebod terecht? Waarom wel/niet?

  1. Lees de volgende Bijbeltekst uit 2 Korinthe 4:8

Dewijl (=omdat) wij niet aanmerken (=ons niet richten op) de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig.

  • Welke relatie zie je tussen deze tekst en de zondeval in Genesis 3?
  • Welke oproep hoor je in deze Bijbeltekst?

  1. In Psalm 17:8 staat de volgende tekst: Bewaar mij als het zwart des oogappels.

In de berijmde versie zing je:

Maak Uwe weldaân wonderbaar,

Gij, die Uw kind'ren wilt behoeden

Voor 's vijands macht en vrees'lijk woeden,

En hen beschermt in 't grootst gevaar.

Wil mij Uw bijstand niet onttrekken;

Uw zorg bewaak' mij van omhoog;

Bewaar m' als d' appel van het oog;

Wil mij met Uwe vleuglen dekken.

  • Is dit gebed hetzelfde als de opdracht die Jezus geeft om je oog te bewaren? Waarom wel/niet?
  • Wat betekenen deze Bijbeltekst en dit Psalmvers voor je?