Bijbeluur 2-7-2023 : 'Bewaar je hand' n.a.v. Matthéüs 5 : 30 en 38 - 42

 

Bewaar je hand

Matthéüs 5:30, 38-42

30 En indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u; want het is u nut, dat een uwer leden verga, en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde.

---

38 Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Oog om oog, en tand om tand.

39 Maar Ik zeg u, dat gij den boze niet wederstaat; maar, zo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook de andere toe;

40 En zo iemand met u rechten wil, en uw rok nemen, laat hem ook den mantel;

41 En zo wie u zal dwingen een mijl te gaan, gaat met hem twee mijlen.

42 Geeft dengene, die iets van u bidt, en keert u niet af van dengene, die van u lenen wil.

Romeinen 12:17-21

17 Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.

18 Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.

19 Wreekt uzelven niet, beminden, maar geeft den toorn plaats; want er is geschreven: Mij komt de wraak toe; Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

20 Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem; indien hem dorst, zo geeft hem te drinken; want dat doende, zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen.

21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

Afbeelding met hemel, meer, buitenshuis, silhouet

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Bewaar je hand’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. God heeft strafwetten gegeven waarin je de volgende 5 principes terug kunt vinden.

Vergelding / Wegdoen / Afschrikking / Herstel / Compensatie

  • Maak deze principes met elkaar concreet/Wat is het doel?
  • Weet je ook Bijbelse voorbeelden?

  1. In 1 Petrus 3:9 staat:

Vergeldt niet kwaad voor kwaad, of schelden voor schelden, maar zegent daarentegen; wetende, dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven.

  • Heb je voorbeelden van hoe anderen jou, of jij anderen, de hand van vergeving toestak?
  • Welke zegen mocht je hierop ervaren?

  1. In de stad Korinthe vochten christenen soms persoonlijke geschillen uit voor de wereldlijke rechter. Paulus zegt hierover in 1 Korinthe 6:7:

Zo is er dan nu ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtzaken hebt. Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?

  • Wat heeft deze Bijbeltekst ons te zeggen als gemeenschap?

  1. Wat neem je voor jezelf mee als les vanuit dit Bijbeluur?

Afbeelding met hemel, meer, buitenshuis, silhouet

Automatisch gegenereerde beschrijving