Bijbeluur 9-7-2023 : 'Bewaar je hart' n.a.v. Mattheüs 5 : 43 - 47 en Jeremia 17 : 5 - 10

 

Bewaar je hart

Matthéüs 5:43-47

43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben, en uw vijand zult gij haten.

44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief; zegent ze, die u vervloeken; doet wel dengenen, die u haten; en bidt voor degenen, die u geweld doen, en die u vervolgen;

45 Opdat gij moogt kinderen zijn uws Vaders, Die in de hemelen is; want Hij doet Zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

46 Want indien gij liefhebt, die u liefhebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?

47 En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

Jeremia 17:5-10

5 Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt!

6 Want hij zal zijn als de heide in de wildernis, die het niet gevoelt, wanneer het goede komt; maar blijft in dorre plaatsen in de woestijn, in zout en onbewoond land.

7 Gezegend daarentegen is de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is!

8 Want hij zal zijn als een boom, die aan het water geplant is, en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en gevoelt het niet, wanneer er een hitte komt, maar zijn loof blijft groen; en in een jaar van droogte zorgt hij niet, en houdt niet op van vrucht te dragen.

9 Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?

10 Ik, de HEERE, doorgrond het hart, en proef de nieren; en dat, om een iegelijk te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner handelingen.

Afbeelding met hart, kunst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Bewaar je hart’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Jeremia 17:9 geeft een snoeiharde conclusie over ons hart. Een soortgelijke conclusie vind je terug in de Heidelbergse Catechismus, zondag 3

Waar komt dan de verdorven aard van de mens vandaan?

Die is gekomen door de zondeval van onze voorouders Adam en Eva.

Zij waren in het paradijs ongehoorzaam. Daardoor is onze aard zo verdorven geworden, dat wij allemaal als zondaar geboren worden.

Zijn wij zo erg verdorven dat wij helemaal ongeschikt zijn voor iets goeds en geneigd zijn om het verkeerde te doen?

Ja, zo verdorven zijn wij. Behalve wanneer wij door de Heilige Geest wedergeboren worden.

  • Herken je deze conclusies m.b.t. je eigen hart? Waarom wel/niet?
  • Geeft de Bijbel concrete voorbeelden n.a.v. deze conclusie? Welke?

  1. In de toespraak heb je gehoord wat John Wesley (1703-1791) zegt over een bewaard hart in zijn verhouding tot perfectie.
  • Wat vind je van deze gedachte? 

  1. Welke betekenis heeft Psalm 139:14 voor jou?

En is je dit tot angst of tot troost?

Doorgrond m', en ken mijn hart, o HEER;

Is 't geen ik denk niet tot Uw eer?

Beproef m', en zie, of mijn gemoed

Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed';

En doe mij toch met vaste schreden

Den weg ter zaligheid betreden.