Bijbeluur 16-7-2023 : 'Bewaar je ziel' n.a.v. Mattheüs 5 : 48 / 16 : 24 - 28 

 

                                    Bewaar je ziel

Matthéüs 5:48 / 16:24-28 

48 Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

---

24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

25 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.

26 Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint, en lijdt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?

27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen.

28 Voorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk.

Fillipenzen 3:17-21

17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.

18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn;

19 Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken.

20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;

21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.

 

 

 

 

 

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Bewaar je ziel’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. De ziel van de mens wordt de levensadem van God genoemd. Ook wel ‘geest’.
 • Is dit hetzelfde als de Heilige Geest? (zie ook Rom. 8:16)

 1. Veel mensen zien de ziel als een goddelijke vonk, een energie in ons die ons verbindt met de kracht van het universum.
 • Is dit Bijbels? Waarom wel/niet?
 • Wat zou je willen antwoorden in de ontmoeting met mensen die dit zeggen?

 1. Citaat: Schade lijden aan je ziel, is vergeten dat je leeft dankzij de Schepper, Die je mag naderen in Jezus Christus. (Mw. drs. M.C.L. Oldhoff)
 • Wat betekent dit concreet?
 • Draai de zin eens om. Welke concrete opdracht heb je dan?

 1. Denk de komende week eens na over de volgende twee vragen:
 • Bewaar ik mijn ziel?
 • Hoe gaat het met mijn ziel?