Bijbeluur 30-7-2023 : 'Treuren of zeuren' n.a.v. Mattheüs 5 : 4

 

‘Treuren of zeuren’ n.a.v. Mattheüs 5 : 4

Mattheüs 5 : 1 - 12

1 En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen Zijn discipelen tot Hem.

2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:

3 Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

4 Zalig zijn die treuren; want zij zullen vertroost worden.

5 Zalig zijn de zachtmoedigen; want zij zullen het aardrijk beërven.

6 Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.

7 Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden.

8 Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien.

9 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden.

10 Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen.

11 Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.

12 Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Treuren of zeuren’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Deze tekst gaat tegen ons gevoel in. Hoe kun je nu zalig zijn om je treuren, je verdriet. Leg dit eens uit.

  1. De tekst wordt nog onbegrijpelijker als we bedenken dat de Heere Zijn kinderen oproept zich te verblijden in de Heere (Filippenzen 4:4). Hoe moeten we Matth. 5:4 zien in verband met Filipp. 4:4?

  1. Waarover is een treurende bedroefd en waarover niet?

  1. Waarom ben je te beklagen als je nog niets van de droefheid van Matth. 5:4 kent?