Bijbeluur 13-8-2023 : 'In de dagen van Noach' n.a.v. Mattheüs 24 : 37 - 39 en Genesis 5 : 1, 28 - 32 : 24 - 28 

 

 In de dagen van Noach

Matthéüs 24:37-39

37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Gen.5:1, 28-32

1 Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dage als God den mens schiep, maakte Hij hem naar de gelijkenis Gods.

28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.

29 En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: Deze zal ons troosten over ons werk, en over de smart onzer handen, vanwege het aardrijk, dat de HEERE vervloekt heeft!

30 En Lamech leefde, nadat hij Noach gewonnen had, vijfhonderd vijf en negentig jaren; en hij gewon zonen en dochteren.

31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.

32 En Noach was vijfhonderd jaren oud; en Noach gewon Sem, Cham en Jafeth.

The Days of Noah | CRC Network

 

 

 

 

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘In de dagen van Noach’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. Jezus waarschuwt mensen voor Zijn wederkomst als rechter. Het zal zijn zoals in de dagen van Noach.
 • Wat was het gevaar in Noachs dagen?
 • Wat leer je hieruit voor onze tijd?
 • Welke invloed heeft welvaart, genot en weelde op ons doen en denken?
 • Hoe moet je de verhouding tussen aardse en eeuwige dingen zien?

 1. De wereld leeft zonder God. Komt dit ook voor in de kerk?
 • Zo ja, wat moeten we dan doen?
 • Welke middelen geeft God ons ‘in handen’?

 1. In Noachs dagen leefden nog mensen die persoonlijk van Adam en Eva gehoord hebben hoe goed de aarde geschapen was, wat het paradijsleven inhield, hoe de zonde gekomen is, hoe alles verwoest is door eigen schuld maar ook hoe God Zijn belofte van verlossing gaf.
 • Wat heeft dit voor de totstandkoming van de Bijbel te betekenen?
 • Heeft het betekenis als kinderen ouders hebben die God dienen?
 • Is genade erfelijk?

The Days of Noah | CRC Network