Bijbeluur 20 augustus 2023 : 'Genade voor Noach' n.a.v. Genesis 6 : 5 - 8 en 13 - 22

 

Genade voor Noach

Genesis 6:5-8, 13-22

5 En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.

6 Toen berouwde het den HEERE, dat Hij den mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem aan Zijn hart.

7 En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem, van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.

8 Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN.

13 Daarom zeide God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven.

14 Maak u een ark van goferhout; met kameren zult gij deze ark maken; en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek.

15 En aldus is het, dat gij haar maken zult: driehonderd ellen zij de lengte der ark, vijftig ellen haar breedte, en dertig ellen haar hoogte.

16 Gij zult een venster aan de ark maken, en zult haar volmaken tot een elle van boven; en de deur der ark zult gij in haar zijde zetten; gij zult ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken.

17 Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is, zal den geest geven.

18 Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij, en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u.

19 En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden: mannetje en wijfje zullen zij zijn;

20 Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden.

21 En gij, neem voor u van alle spijze, die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijze zij.

22 En Noach deed het; naar al wat God hem geboden had, zo deed hij.

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Genade voor Noach’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. We hoorden dat de zonde van mensen bij God smart in Zijn hart veroorzaakt.
 • Heeft deze smart met liefde te maken?
 • Hebben we voorbeelden hoe dit bij ons mensen ook zo is?
 • Waarin kun je bij God zien hoe diep dat gaat?
 • Wat is Gods antwoord of Zijn reactie?

 1. Noach vond genade in Gods ogen.
 • Welk verschil is er in Gods genade zoals Hij die aan mensen geeft?
 • De genade die Noach kreeg heeft te maken met ‘welbehagen’. Als God geen welbehagen heeft, wat zou dat voor Noach en vele, vele anderen betekenen?

 1. Genade sluit hoogmoed van onze kant uit.
 • Waarom?
 • Wat laat bijv. Paulus hiervan zien in 1Timotheüs 1:15, Efeze 3:8 en                 1 Korinthe 15:9?

Afbeelding met wolk, hemel, rit, mist

Automatisch gegenereerde beschrijving