Bijbeluur 27-8-2023 : 'Opdracht voor Noach' n.a.v. Genesis 6 en 7

 

Opdracht voor Noach

Genesis 6:9,13,14,17,18

9 Dit zijn de geboorten van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God.

13 Daarom zeide God tot Noach: Het einde van alle vlees is voor Mijn aangezicht gekomen; want de aarde is door hen vervuld met wrevel; en zie, Ik zal hen met de aarde verderven.

14 Maak u een ark van goferhout; met kameren zult gij deze ark maken; en gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek.

17 Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is, zal den geest geven.

18 Maar met u zal Ik Mijn verbond oprichten; en gij zult in de ark gaan, gij, en uw zonen, en uw huisvrouw, en de vrouwen uwer zonen met u.

Genesis 7:1-9

1 Daarna zeide de HEERE tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht.

2 Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en zeven, het mannetje en zijn wijfje; maar van het vee, dat niet rein is, twee, het mannetje en zijn wijfje.

3 Ook van het gevogelte des hemels zeven en zeven, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde.

4 Want over nog zeven dagen zal Ik doen regenen op de aarde veertig dagen, en veertig nachten; en Ik zal van den aardbodem verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb.

5 En Noach deed, naar al wat de HEERE hem geboden had.

Noah: An Example of Faith | Answers in Genesis

 

 

 

 

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Opdracht voor Noach’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. Gods genade heeft altijd een onzichtbare én zichtbare kant. Ook in Noachs leven werd Gods genade zichtbaar.
 • Wat moeten we ervan denken als er wel over genade gesproken wordt maar er niets in het leven van ‘rechtvaardig’, ‘oprecht’ en ‘wandelen met God’ zichtbaar is?
 • Wat heeft dit jou persoonlijk te zeggen?
 • Welke praktische adviezen hiervoor geeft God in de onderstaande Bijbelteksten?
 • Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken (Spreuken 3:6)
 • Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is; en wat eist de Heere van u, dan ootmoedig (=nederig en afhankelijk) te wandelen met uw God? (Micha 6:8)
 • Gewen u toch aan Hem, en heb vrede (Job 22:21)

 1. Gods oordeel is niet alleen straffend maar ook reinigend/helend.
 • Leg dit eens uit?
 • Is dit bij de overheid ook zo? Wat zou er gebeuren als een overheid niet meer straft?

 1. Noach kreeg een ‘onmogelijke’ opdracht van God. Hij moest een grote ‘kist’ bouwen op het land. Noach deed het in gehoorzaamheid.
 • Waaraan vraagt God onze gehoorzaamheid?
 • Geloof is een gave en een daad. Je komt dan tot een geloofsdaad. Wat is de belangrijkste geloofsdaad?
 • Is geloof zonder daad wel geloof?

Noah: An Example of Faith | Answers in Genesis