Bijbeluur 10 september 2023 - Troost..... n.a.v. Genesis 8 : 11b

 

Troost…

Genesis 8:1-14

1 En God gedacht aan Noach, en aan al het gedierte, en aan al het vee, dat met hem in de ark was; en God deed een wind over de aarde doorgaan, en de wateren werden stil.

2 Ook werden de fonteinen des afgronds, en de sluizen des hemels gesloten, en de plasregen van den hemel werd opgehouden.

3 Daartoe keerden de wateren weder van boven de aarde, heen en weder vloeiende, en de wateren namen af ten einde van honderd en vijftig dagen.

4 En de ark rustte in de zevende maand, op den zeventienden dag der maand, op de bergen van Ararat.

5 En de wateren waren gaande, en afnemende tot de tiende maand; in de tiende maand, op den eersten der maand, werden de toppen der bergen gezien.

6 En het geschiedde, ten einde van veertig dagen, dat Noach het venster der ark, die hij gemaakt had, opendeed.

7 En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weder ging, totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren.

8 Daarna liet hij een duif van zich uit, om te zien, of de wateren gelicht waren van boven den aardbodem.

9 Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet; zo keerde zij weder tot hem in de ark; want de wateren waren op de ganse aarde; en hij stak zijn hand uit, en nam haar, en bracht haar tot zich in de ark.

10 En hij verbeidde nog zeven andere dagen; toen liet hij de duif wederom uit de ark.

11 En de duif kwam tot hem tegen den avondtijd; en ziet, een afgebroken olijfblad was in haar bek; zo merkte Noach, dat de wateren van boven de aarde gelicht waren.

12 Toen vertoefde hij nog zeven andere dagen; en hij liet de duif uit; maar zij keerde niet meer weder tot hem.

13 En het geschiedde in het zeshonderd en eerste jaar, in de eerste maand, op den eersten derzelver maand, dat de wateren droogden van boven de aarde; toen deed Noach het deksel der ark af, en zag toe, en ziet, de aardbodem was gedroogd.

14 En in de tweede maand, op den zeven en twintigsten dag der maand, was de aarde opgedroogd.

Afbeelding met buitenshuis, tak, vogel, zittend

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Troost…’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. ‘De tijd vliegt!’ is een bekend gezegde.
 • In welke omstandigheden is dat wel/niet het geval?
 • Hoe ervaar je dat zelf en wat doe je dan?

 1. Noach en zijn gezin hebben ongetwijfeld angst gevoeld in de ark.
 • Is het nodig om angst te hebben als je weet dat je ‘in Gods weg bent’?
 • Hoe komt het dat je dan toch angstig kunt zijn?

 1. Hoe kan het dat er voor Noach zoveel troost van een olijftakje uitging?
 • Is het wel mogelijk dat er al weer olijfbomen groeiden terwijl het water mogelijk zout was?

 1. Kleine dingen lijken onbelangrijk maar zijn het niet.
 • Noem enkele Bijbelse- en/of persoonlijke voorbeelden.

Afbeelding met buitenshuis, tak, vogel, zittend

Automatisch gegenereerde beschrijving