Bijbeluur 8-10-2023 : 'Noachs zonde' n.a.v. Genesis 9: 18-28

 

                        Noachs zonde

Genesis 9:18-28

18 En de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem, en Cham, en Jafeth; en Cham is de vader van Kanaän.

19 Deze drie waren de zonen van Noach; en van dezen is de ganse aarde overspreid.

20 En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard.

21 En hij dronk van dien wijn, en werd dronken; en hij ontblootte zich in het midden zijner tent.

22 En Cham, Kanaäns vader, zag zijns vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beiden broederen daar buiten te kennen.

23 Toen namen Sem en Jafeth een kleed, en zij leiden het op hun beider schouderen, en gingen achterwaarts, en bedekten de naaktheid huns vaders; en hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen.

24 En Noach ontwaakte van zijn wijn; en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had.

25 En hij zeide: Vervloekt zij Kanaän; een knecht der knechten zij hij zijn broederen!

26 Voorts zeide hij: Gezegend zij de HEERE, de God van Sem; en Kanaän zij hem een knecht!

27 God breide Jafeth uit, en hij wone in Sems tenten! en Kanaän zij hem een knecht!

28 En Noach leefde na den vloed driehonderd en vijftig jaren.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Noachs zonde’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Chams zonde bij zijn vader is: nadrukkelijk kijken, niet bedekken en onteren. Over het 5e gebod (eren/hooghouden van je ouders) staat in de Heidelbergse Catechismus (Zondag 39) het volgende geschreven:

Wat wil God in het vijfde gebod?

Dat ik eer, liefde en trouw bewijs aan mijn vader en moeder en iedereen die gezag over mij heeft.

Ook dat ik mijzelf gehoorzaam onderwerp aan hun (goede) onderwijs en straf

en geduld heb met hun zwakheid en gebreken.

Het is namelijk Gods bedoeling om ons te regeren door hen heen.

  • Hoe verhouden Chams zonden en dit gebod tot elkaar?
  • Welke les ligt hierin voor ons?

  1. Noach is een gelovige en zondigt.
  • Kun je wel tegelijkertijd zondaar en kind van God zijn?
  • Is het zondaar zijn een belemmering voor opwas (groei) in de genade en kennis van Jezus Christus?

  1. De toespraak eindigde met de grote boodschap van de Bijbel. Vloek en zegen. 
  • Hoe krijgt dit vandaag gestalte en wat betekent dit voor u/jou persoonlijk?

Afbeelding met verven, zoogdier, kunst, schets

Automatisch gegenereerde beschrijving