Bijbeluur 22-10-2023 : ' Noach nu' n.a.v. Hebreeën 11: 1-7 en 39-40

 

Noach nu


Hebreeën 11: 1-7, 39,40
1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.
2 Want door hetzelve hebben de ouden getuigenis bekomen.
3 Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen, die men ziet, niet geworden zijn uit dingen, die gezien worden.
4 Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande Gode geofferd dan Kaïn, door hetwelk hij getuigenis bekomen heeft, dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf; en door hetzelve geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.
5 Door het geloof is Enoch weggenomen geweest, opdat hij den dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had; want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad, dat hij Gode behaagde.
6 Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.
7 Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.

39 En deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen;
40 Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden.

Hebreeën 12: 1,2
1 Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.

Vragen:

1.    Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Noach nu’ of over het Bijbelgedeelte? 

2.    De Bijbel beschrijft ons in het Bijbelboek Genesis de geschiedenis van Noach. Verderop in de Bijbel laat de Schrift nog meer licht op Noach vallen en lees je dingen die je niet in de geschiedenis leest. Bijv. in Ezechiel over zijn ‘godzalige leven’ in de brieven van Petrus over ‘zijn prediking’. 
•    Hoe kwamen Bijbelschrijvers aan die wetenschap?

3.    We zijn allemaal kinderen van onze tijd. Dat geldt voor mensen die in de Bijbel voorkomen en ook voor ons. 
•    Heeft de tijd invloed op de manier waarop mensen hun geloof uiten? 
•    Wat zijn vaste elementen in een echt geloof?
•    Welke dingen kunnen verschillen van tijd tot tijd?

4.    De geschiedenis van Noach heeft een plaats in de heilsgeschiedenis. 
•    Wat is heilsgeschiedenis en waar draait het om in de heilsgeschiedenis? 
•    Waar loopt heilsgeschiedenis op uit? 
•    Welke betekenis heeft de heilsgeschiedenis voor je persoonlijke leven?