Bijbeluur 29-10-2023 : 'Nahums troostpsalm' n.a.v. Nahum 1: 1-6

 

Nahums troostpsalm

Nahum 1:1-6

1 De last van Nineve. Het boek des gezichts van Nahum, den Elkosiet.

2 Een ijverig God en een Wreker is de HEERE, een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig; een Wreker is de HEERE aan Zijn wederpartijders, en Hij behoudt den toorn aan Zijn vijanden.

3 De HEERE is lankmoedig, doch van grote kracht, en Hij houdt den schuldige geenszins onschuldig. Des HEEREN weg is in wervelwind, en in storm, en de wolken zijn het stof Zijner voeten.

4 Hij scheldt de zee, en maakt ze droog, en Hij verdroogt alle rivieren; Basan en Karmel kwelen, ook kweelt de bloem van Libanon.

5 De bergen beven voor Hem, en de heuvelen versmelten; en de aarde licht zich op voor Zijn aangezicht, en de wereld, en allen, die daarin wonen.

6 Wie zal voor Zijn gramschap staan, en wie zal voor de hittigheid Zijns toorns bestaan? Zijn grimmigheid is uitgestort als vuur, en de rotsstenen worden van Hem vermorzeld.

 

Vragen:

 1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Nahums troostpsalm’ of over het Bijbelgedeelte?

 1. Nahums profetie klinkt tegelijk onheilspellend én troostend.
 • Hoe kan dit naast elkaar staan?
 • Kun je een ander troosten zonder zelf getroost te zijn?
 • Wat heeft een prediker of een gelovige nodig om te troosten?

 1. Nahum richtte zijn profetie tot Nineve.
 • Heeft iedere boodschap van God een adres?
 • Kun je voorbeelden geven?

 1. Ben je blij met Gods lankmoedigheid/geduld? Waarom wel/niet?
 • Herken je het gebed tot God waarin je vraagt: ‘Hoe lang nog?’
 • Verlang je naar Gods ingrijpen in de wereld? Waarom wel/niet?

Afbeelding met verven, tekening, Beeldende kunst, kunst

Automatisch gegenereerde beschrijving