Bijbeluur 5-11-2023 : 'Voetstappen op de bergen' n.a.v. Nahum 1: 7-15

 

Voetstappen op de bergen

Nahum 1:7-15

7 De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem betrouwen.

8 En met een doorgaanden vloed zal Hij haar plaats te niet maken; en duisternis zal Zijn vijanden vervolgen.

9 Wat denkt gijlieden tegen den HEERE? Hij zal zelf een voleinding maken; de benauwdheid zal niet tweemaal op rijzen.

10 Dewijl zij in elkander gevlochten zijn als doornen, en dronken zijn, gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd, als een dorre stoppel.

11 Van u is een uitgegaan, die kwaad denkt tegen den HEERE, een Belialsraadsman.

12 Alzo zegt de HEERE: Zijn zij voorspoedig, en alzo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden, en hij zal doorgaan; Ik heb u wel gedrukt, maar Ik zal u niet meer drukken.

13 Maar nu zal Ik zijn juk van u breken, en zal uw banden verscheuren.

14 Doch tegen u heeft de HEERE bevolen, dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden; uit het huis uws gods zal Ik uitroeien de gesneden en gegoten beelden; Ik zal u daar een graf maken, als gij zult veracht zijn geworden.

15 Ziet op de bergen de voeten desgenen, die het goede boodschapt, die vrede doet horen; vier uw vierdagen, o Juda! betaal uw geloften; want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan, hij is gans uitgeroeid.

Afbeelding met buitenshuis, gras, wolk, hemel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Voetstappen op de bergen’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Nahum ‘ontmaskerd’ de Belialsraadsman in zijn tijd.
  • Wat zijn volgens jou de Belialsraadsmannen in onze tijd?
  • Wat heeft je dit te zeggen?

  1. Mag je de oordeelsboodschap die Nahum over Ninevé uitsprak toepassen op elk anti-Goddelijk/anti-christelijk wereldrijk vandaag?
  • Waarom wel/niet?

  1. Wanneer is de profetie van de vredeboodschapper in vervulling gegaan?
  • Moet deze profetie haar diepste vervulling nog vinden?

  1. Is de oproep van Nahum om ‘vierdagen’ te vieren en ‘geloften te betalen’ nog steeds geldend voor christenen vandaag?
  • Waarom wel/niet? En zo ja, hoe?

Afbeelding met buitenshuis, gras, wolk, hemel

Automatisch gegenereerde beschrijving