Bijbeluur 12-11-2023 : 'Komt na de zonde berouw?' n.a.v. Psalm 51 : 1- 17

 

Bijbeluur 12-11-2023                                     Komt na de zonde berouw?

Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de opperzangmeester.

2 Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan.

3 Wees mij genadig, o God! naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid van Uw barmhartigheden.

4 Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.

5 Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij.

6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt in Uw richten.

7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.

8 Zie, Gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt Gij mij wijsheid bekend.

9 Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.

10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt.

11 Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden.

12 Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest.

13 Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heilige Geest niet van mij.

14 Geef mij weder de vreugde van Uw heil; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.

15 Zo zal ik de overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren.

16 Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God van mijn heil! zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk roemen.

17 Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.

2 Samuël 12

7a Toen zei Nathan tot David: Gij zijt die man!

9 Waarom hebt gij dan het woord des HEEREN veracht, doende wat kwaad is in Zijn ogen? Gij hebt Uria, de Hethiet, met het zwaard verslagen, en zijn huisvrouw hebt gij u ter vrouwe genomen; en hem hebt gij met het zwaard van de kinderen Ammons doodgeslagen.

13 Toen zei David tot Nathan: Ik heb gezondigd tegen de HEERE!

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Komt na de zonde berouw?’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Er zijn vele definities van ‘zonde’. Hieronder staan er enkele. Welke spreekt jou het meest aan? En waarom?

Zonde = (be)doel(ing) van God met de mens missen

Zonde = overtreden van de geboden van God

Zonde = afwijken van de goede weg

Zonde = in opstand komen tegen God

  1. Waarom vinden we het zo moeilijk om onze zonden te belijden?

  1. Wat zou je kunnen zeggen over de Heere Jezus en de zonde?

  1. Stelling: Zonde gaat in de eerste plaats over onze relatie met God.