Bijbeluur 4-2-2024 : 'IK BEN ......de Goede Herder' n.a.v. Psalm 23 en Joh. 10 : 11 - 21

 

IK BEN… de Goede Herder 

Psalm 23
1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.


Johannes 10:11-21
11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
12 Maar de huurling, en die geen herder is, wien de schapen niet eigen zijn, ziet den wolf komen, en verlaat de schapen, en vliedt; en de wolf grijpt ze, en verstrooit de schapen.
13 En de huurling vliedt, overmits hij een huurling is, en heeft geen zorg voor de schapen.
14 Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.
15 Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook den Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.
16 Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder.
17 Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme.
18 Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelven af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en heb macht hetzelve wederom te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
19 Er werd dan wederom tweedracht onder de Joden, om dezer woorden wil.
20 En velen van hen zeiden: Hij heeft den duivel, en is uitzinnig; wat hoort gij Hem?
21 Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden eens bezetenen; kan ook de duivel der blinden ogen openen?


Vragen:

1.    Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘IK BEN… de Goede Herder’ of over het Bijbelgedeelte? 

2.    Wat spreekt je wel/niet aan in de metafoor van de Goede Herder? 

3.    Jezus zegt in Johannes 10:16 dat alle schapen bij elkaar zullen komen in één grote kudde. 
•    Is die ene kudde nu al zichtbaar? Zo ja, waaraan is ze te herkennen?
•    Is de kudde nu al volkomen in getal en in eenheid? Waarom wel/niet?

4.    In Johannes 10:17,18 gaat de beeldspraak van Jezus over in de realiteit. 
•    Wat staat er in deze Bijbelverzen?
•    Hoe moet je dit in relatie tot Jezus woorden uitleggen als Hij zegt: Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen.
•    Wat betekenen deze Bijbelverzen voor je persoonlijk?

5.    Om over na te denken: 
Wie Jezus als zijn/haar Goede Herder mag volgen, hoeft niet bang te zijn ergens naar toe te gaan waar Hij niet is geweest.