Bijbeluur 19-5-2024 : 'Verhoring op eensgezind gebed' n.a.v. Hand. 1 : 12 - 14 en 2 : 1 - 4

 

Verhoring op eensgezind gebed

Handelingen 1:12-14

12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van de berg, die genoemd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggend van daar een sabbatsreis.

13 En als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jakobus, en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs en Mattheüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon Zelotes, en Judas, de broeder van Jakobus.

14 Deze allen waren eendrachtig volhardend in het bidden en smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen.

Afbeelding met persoon, vinger, duim, pols

Automatisch gegenereerde beschrijving

Handelingen 2:1-4

1 En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtig bijeen.

2 En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het hele huis, waar zij zaten.

3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ieder van hen.

4 En zij werden allen vervuld met de Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Verhoring op eensgezind gebed’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. In ons individualistisch tijdperk hebben de meeste mensen niet zoveel met de gedachte aan ‘eensgezindheid, samen zijn, volharding en afhankelijkheid’.
  • Denk je dat het zinvol is om de ‘tegen-boodschap’ van Pinksteren te delen?
  • Waarom wel/niet?

  1. Kunnen we als kerkgemeenschap Gods werk door Zijn Geest blokkeren, terwijl we toch ook belijden dat Hij alle macht heeft?
  • Welke blokkades kunnen er zijn/worden er gevonden in kerkelijk Nederland?
  • En in onze Looiergemeenschap?
  • Wat vraagt dit van ons?

  1. Wat neem je vanmiddag mee als persoonlijk les of opdracht vanuit dit Bijbeluur?