Bijbeluur 26-5-2024 : 'Vervuld zijn met de Heilige Geest' n.a.v. Efeze 5 : 6 - 21

 

Vervuld zijn met de Heilige Geest

Efeze 5: 6-21

6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid.

7 Zo wees dan hun medegenoten niet.

8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere; wandelt als kinderen van het licht.

9 (Want de vrucht van de Geest is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid),

10 Beproevend wat de Heere welbehagelijk zij.

11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken van de duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.

12 Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.

13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.

14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.

15 Zie dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.

16 De tijd uitkopend, omdat de dagen boos zijn.

17 Daarom wees niet onverstandig, maar versta, welke de wil van de Heere is.

18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest;

19 Sprekend onder elkaar met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingend en psalmend de Heere in uw hart;

20 Dankend alle tijd over alle dingen God en de Vader, in de Naam van onze Heere Jezus Christus;

21 Elkaar onderdanig zijnde in de vreze van God.

Afbeelding met vloeistof, water, plons, natuur

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

 

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema ‘Vervuld zijn met de Heilige Geest’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Jezus zegt in Lukas 18:8 ‘Maar de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?’
  • Wat bedoelt Jezus hier? Waar heeft Hij het over?
  • Wat heeft dit te maken met wat je in de toespraak hoorde over de toestand van christenen in onze tijd in het Westen?

  1. Zie je dat er verschil is tussen het ontvangen en vervuld zijn met de Heilige Geest?
  • Breng onder woorden wat het verschil is.
  • Mis je zelf het vervuld zijn met Zijn Geest? Zo ja, wat is dan je opdracht als christen?
  • Welke les zie je hierin voor onze Looiergemeenschap?

  1. Wat leerde je vanmiddag uit de spiegel die Efeze 5: 18-21 je heeft voorgehouden?