Bijbeluur 9-6-2024 : 'Denk aan Zijn wonderen' n.a.v. Psalm 105 : 1 - 9

 

Denk aan Zijn wonderen!

Psalm 105 : 1 – 9

1 Looft de HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.

2 Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtig van al Zijn wonderen.

3 Roemt u in de Naam Zijner heiligheid; het hart van degenen, die de HEERE zoeken, verblijde zich.

4 Vraagt naar de HEERE en Zijn sterkte; zoekt Zijn aangezicht gedurig.

5 Gedenkt aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft, aan Zijn wondertekenen, en aan de oordelen van Zijn mond.

6 Gij zaad van Abraham, Zijn knecht, gij kinderen van Jakob, Zijn uitverkorene!

7 Hij is de HEERE, onze God; Zijn oordelen zijn over de gehele aarde.

8 Hij gedenkt aan Zijn verbond tot in eeuwigheid, aan het woord, dat Hij ingesteld heeft, tot in duizend geslachten;

9 Aan het verbond, dat Hij met Abraham heeft gemaakt, en aan Zijn eed aan Izak;

Vragen:

  1. Heb je opmerkingen/vragen n.a.v. de toespraak over het thema

‘Denk aan Zijn wonderen’ of over het Bijbelgedeelte?

  1. Zijn er wonderen in uw leven, waar u met blijdschap aan terugdenkt? Wilt u dat met ons delen?

  1. ‘God gedenkt aan Zijn verbond tot in eeuwigheid’ (vers 8). Wat wordt daarmee bedoeld?

  1. Wat is het verschil tussen een verbond, dat God sluit en een verbond, dat wij mensen sluiten?

  1. Moeten we bepaalde gebeurtenissen uit de geschiedenis wel blijven herdenken?