Bijbeluur 16-6-2024 : 'Navolgers gevraagd' n.a.v. Filippenzen 3 : 17 - 19

 

Liturgie Bijbeluur 16 juni 2024

Thema: ‘Navolgers gevraagd’ n.a.v. Filippenzen 3 : 17 - 19

Zingen: Ps. 119 : 1

Welzalig zijn d' oprechten van gemoed,

Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten;

Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet;

Welzalig die, bij dagen en bij nachten,

Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed,

Van harte zoekt met ingespannen krachten.

Lezen: Fillippenzen 3 : 17 - 21

17 Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degenen, die alzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt.

18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn;

19 Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken.

20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus;

21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen.

Gebed

Zingen: Ps. 9 : 8 en 10

Hij zelf zal aan het wereldrond

Het recht doen horen uit Zijn mond;

De volken voor Zijn vierschaar stellen,

En daar 't rechtmatig vonnis vellen.

Hij, die Uw naam in waarheid kent,

Zal, HEER’, op U in zijn ellend'

Vertrouwen, wijl Gij nooit liet zuchten

Hen, die gelovig tot U vluchten.

Thema: ‘Navolgers gevraagd’ n.a.v. Filippenzen 3 : 17 - 19

Zingen: Ps. 86 : 6

Leer mij naar Uw wil te hand'len,

'k Zal dan in Uw waarheid wand'len;

Neig mijn hart, en voeg het saâm

Tot de vrees van Uwe naam.

HEER’, mijn God, ik zal U loven,

Heffen 't ganse hart naar boven;

'k Zal Uw naam en majesteit

Eren tot in eeuwigheid.

Gebed

Bespreking vragen

  1. Heb je vragen n.a.v. het gehoorde?

  1. Probeer eens concreet te maken wat navolging wil zeggen in de praktijk?

  1. Hoe kan Paulus zeggen: ‘Weest mede mijn navolgers’ daar hij in 1 Tim. 1:15 zegt dat hij de voornaamste van de zondaars is.

 

  1. Noem eens vanuit de (kerkelijke?) praktijk voorbeelden van wetteloosheid (Antinomianisme*) in onze tijd. (*Antinomianisme: is afgeleid van twee Griekse woorden, anti, wat ‘tegen’ betekent, en nomos, wat ‘wet’ betekent. Antinomianisme betekent dus ‘tegen de wet’, geen rekening houden met).

  1. Is het mogelijk om tegelijk wettisch en wetteloos te zijn?

Waarom niet / wel?

Zingen: Lied 178 : 1, 2 en 5

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,

toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,

trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,

dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw Heil'ge Geest er woon'.