Bijbeluur 23-6-2024: ‘In de (zevende?) hemel’ n.a.v. Filippenzen 3 : 20 – 21

 

Liturgie Bijbeluur 23 juni 2024

Thema: ‘In de (zevende?) hemel’ n.a.v. Filippenzen 3 : 20 - 21

Zingen: Ps. 119 : 10

Ik ben, o HEER’, een vreemd'ling hier beneên;

Laat Uw geboôn op reis mij niet ontbreken,

Daar mijne ziel, omringd door duisterheên,

Zo dikwijls van verlangen is bezweken,

Om U te zien ter hoge vierschaar treên,

Tot straf van hen, die snood zijn afgeweken.

Lezen: Efeze 1 : 1 – 14

1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:

2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus.

3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus.

4 Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging van de wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde;

5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil.

6 Tot prijs van de heerlijkheid van Zijn genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde;

7 In Welke wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de misdaden, naar de rijkdom van Zijn genade,

8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid;

9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelf.

10 Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is, en dat op de aarde is;

11 In Hem, in Welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die te voren verordineerd waren naar het voornemen van Degene, Die alle dingen werkt naar de raad van Zijn wil;

12 Opdat wij zouden zijn tot prijs van Zijn heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben.

13 In Welke ook gij zijt, nadat gij het woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid gehoord hebt; in Welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heiligen Geest van de belofte;

14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid.

Gebed

Zingen: Ps. 68 : 2

Maar 't vrome volk, in U verheugd,

Zal huppelen van zielevreugd,

Daar zij hun wens verkrijgen;

Hun blijdschap zal dan, onbepaald,

Door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt,

Ten hoogste toppunt stijgen.

Heft Gode blijde psalmen aan;

Verhoogt, verhoogt voor Hem de baan;

Laat al wat leeft Hem eren;

Bereidt de weg, in Hem verblijd,

Die door de vlakke velden rijdt;

Zijn naam is HEER’ der heren.

Thema: ‘In de (zevende?) hemel’ n.a.v. Filippenzen 3 : 20 – 21

20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus;

21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen.

Zingen: Ps. 34 : 1 en 11

Ik loof de HEER’, mijn God;                                                    De HEER’ verlost en spaart

Mijn zang klimm' op naar 't hemelhof;                               Zijn volk, dat op Zijn hulp vertrouwt.

Mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof,                                    Het zal, door Hem in gunst beschouwd,

Om mijn gelukkig lot.                                                             Niet schuldig zijn verklaard.

Mijn ziel, loof d' Opperheer;

't Zachtmoedig volk zal 't straks verstaan,

Door vreugd met u zijn aangedaan,

En juichen tot Zijn eer.

Gebed

Bespreking vragen

  1. Heb je vragen n.a.v. het gehoorde?
  2. Wat is de betekenis dat er in vs. 19 staat: Heere Jezus Christus en niet alleen Jezus? 
  3. Wat bedoelt Paulus met ‘ons vernederd’ lichaam in vs. 20?
  4. Heeft ‘In de zevende hemel’ te maken met ‘onze wandel in de hemelen’ (vs. 20)? 

Stellingen

A.        Een christen moet wereldvreemd zijn (Rom. 12:2).

B.        Een christen moet een vreemdeling in de wereld zijn.

C.        Een christen moet zoveel mogelijk participeren in de samenleving.

D.        Zorg voor ons lichaam houdt onze ziel leeg. 

Zingen: Lied 151 : 1, 5 en 7 (op de wijs van psalm 87)

1 Ik zag de hemel nieuw en nieuw de aarde,                     5 En Hij, die op de witte troon zit, zeide:

want d' eerste schepping was voorbij gegaan,                  Zie, Ik maak alle dingen nieuw en rein.

er was geen zee – haar dreigen is gedaan,                         Schrijf deze woorden, die waarachtig zijn.

nu onze God het koningschap aanvaardde.                       Zij zijn geschied, uw hart zal zich verblijden.

7 Wie overwint zal deze dingen erven;

maar wie in zonden leeft en niet gelooft -

zijn deel is 't vuur dat nimmer wordt gedoofd:

dit is de tweede dood, dien z' eeuwig sterven.