Bijbeluur 30- 6-2024 : 'Een opgewekt leven' n.a.v. Efeze 2 : 1 - 10

 

Liturgie Bijbeluur 30 juni 2024

Thema: ‘Een opgewekt leven’ n.a.v. Efeze 2 : 1 - 10

Zingen: Ps. 71 : 1 en 2

'k Betrouw op U; hoor mijn gebeden;                                 Wees mij een rots, om in te wonen;

Dat mij geen schaamt', o HEER’!                                          Een schuilplaats, waar mijn hart

In eeuwigheid verneêr';                                                         Steeds toevlucht vind' in smart.

Red mij door Uw gerechtigheden;                                       Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,

Bevrijd mij; neig Uw oren;                                                     Dat Gij, o groot' Ontfermer,

Verlos mij; wil mij horen.                                                       Mijn burcht zijt en beschermer.

Lezen: Efeze 2 : 1 – 10

1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;

2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw van deze wereld, naar de overste van de macht in de lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid;

3 Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van  ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;

4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft,

5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus;

7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van Zijne genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;

9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Gebed

Zingen: Ps. 31 : 17

Bewijs, o HEER’, Uw mededogen;

Verhoed mijn ondergang;

Ik ben beklemd en bang;

Het zwaar verdriet doorknaagt mijn ogen;

Het doet mijn ziel bezwijken,

En 's lichaams krachten wijken.

Thema: ‘Een opgewekt leven’n.a.v. Efeze 2 : 1 – 10

Zingen: Ps. 89 : 8

Gij toch, Gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht;

Uw vrije gunst alleen wordt d' ere toegebracht;

Wij steken 't hoofd omhoog en zullen d' eerkroon dragen,

Door U, door U alleen, om 't eeuwig welbehagen;

Want God is ons ten schild in 't strijdperk van dit leven,

En onze Koning is van Isrels God gegeven.

Gebed

Bespreking vragen

  1. Heb je vragen n.a.v. het gehoorde?
  2. Wie worden met ‘de kinderen der ongehoorzaamheid’ bedoeld?     (vers 2).
  3. Wat betekent de uitdrukking ‘van nature’ eigenlijk (vers 3).
  4. Wat wordt bedoeld met ‘levend gemaakt met Christus’ (vers 5).
  5. Goede werken zijn volgens vers 10 ‘voorbereid’. Wat betekent dat?
  6. Is een opgewekt leven een synoniem van Opgewekt leven?       Waarom niet/wel?

 Zingen: Gezang 157 : 1, 2 en 3 (op de wijs van Amazing Grace)

1 Gena van God, hoe loof ik U,

voor redding onverdiend.

Verloren eens, gevonden nu,

een blinde die mag zien.

2 Genade toonde mij mijn schuld

en heeft mij vrijgekocht.

Gena heeft mij met dank vervuld,

toen ik geloven mocht.

3 Door veel gevaren ging mijn reis,

door tegenspoed en kruis.

Genade heeft mij steeds geleid,

genade brengt mij thuis.