Wandelen op hoog niveau - Genesis 5:22a

Samenvatting toespraak zondagmorgen 7-8-2016. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Wandelen op hoog niveau’ n.a.v. Genesis 5:22a

Fotoboek
De komende tijd wil ik een aantal toespraken houden over ‘wandelen met God’. 
We beginnen met Henoch. Henoch leefde van 3338-2973 voor Christus. Zijn naam betekent: toegewijde. Hij wandelde met God op een hoog niveau. Dit betekent dat hij in zeer nauwe verbondenheid met de Heere leefde. Daarom wordt zijn naam met ere genoemd in Genesis 5.  
Genesis 5 is net een fotoboek van allerlei mensen die er genoemd worden. Bijna alle foto’s zijn mislukt. Er klopt weinig tot niets van. Maar de foto van Henoch is fantastisch. Het is een plaatje in vergelijking met de andere foto’s. Dit komt omdat Henoch met God wandelde.
Dit wandelen zegt meer dan duizend woorden. Het is de geestelijke scan van Henoch. Dit wandelen hield in dat als je Henoch tegenkwam, je ook God tegenkwam. Ze gingen gelijk op. 

Paradijs
Er was een tijd dat de Heere met de mens wandelde en de mens met de Heere. Dat was gewoon en mooi. Het was geen sprookje, maar werkelijkheid voor Adam en Eva, de eerste mensen. 
Het leven was in het Paradijs en was voor hen een paradijs. 
In het Paradijs kenden Adam en Eva geen schaamte en er was een ruzie. Het Paradijs was de eenheid met de Heere. Er was geen vuiltje aan de lucht want er was geen zonde.

Drama
Toen voltrok zich het grootste drama van alle tijden. De mens wilde niet langer wandelen met de Heere. In plaats van het wandelen met de Heere rende de mens weg. Hij wilde z’n eigen gang gaan.   
Weg was de verbondenheid. Weg de vertrouwelijke omgang. Weg het Paradijs. Er kwam schaamte en ruzie voor in de plaats. Wat een verlies. Wat een ellende riep de mens zo over zichzelf uit. 
Ondanks dat riep de Heere de mens terug tot Hem. Wat een ongelofelijk wonder. 
De Heere zorgde ervoor dat de mens via een Tussenpersoon weer kon wandelen met God. 
Hij stuurde Zijn Zoon Jezus naar de aarde. Door Hem kunnen we weer wandelen met God. Maar dan moet er wel iets worden vereffend. Alle hobbels, de zonden, die het wandelen met de Heere onmogelijk maken, moeten worden weggenomen. Dat heeft Jezus gedaan. Alleen door het pure echte geloof in Hem, kunnen we weer wandelen met de Heere. Dat geloof bezat Henoch.  

Wandelen
Henoch wándelde met God. Niet rennen, maar wandelen. Dit betekent dat zijn leven doortrokken was van God. In de oorspronkelijke taal staat dat hij God behaagde. Hij had een toegewijd leven. 
Daarmee deed hij de betekenis van zijn naam eer aan.
Dit wandelen met God was er niet alleen op zondag, maar de hele week. Hij deed het in het bijzijn van zijn collega’s, maar ook binnen zijn gezin. Hij deed het ook als hij bezig was met zijn hobby’s.  

Tegen de stroom in
Dit wandelen is ook weer niet zoals wij in de vakantie met elkaar wandelen. Dat is ontspannend.  
Zo moet je het wandelen met God niet opvatten. Henoch leefde in een goddeloze tijd. Dit weten we uit Judas 14,15. Gelovigen werden nauwelijks geaccepteerd in de samenleving en hadden het moeilijk. Ondanks dat vertelt Judas dat Henoch de mensen gewaarschuwd heeft voor het komende (eind)oordeel. Tegen zijn waarschuwing is ongetwijfeld veel verzet gekomen. 
Wandelen met God is een leven tegen de stroom in. 
Wandelen met God kan vandaag wel eens betekenen dat je je verantwoorden moet voor de Commissie Gelijke Behandeling omdat je anders denkt over moderne samenlevingsvormen. 
Wandelen met God is de goede strijd strijden (2 Timotheüs 4:7). Het betekent eigen (geestelijke) inzichten opgeven. Het is strijden tegen zondige gewoonten en je ‘kruis’ opnemen. Het is beleven dat je niet zo’n best schaap bent van de goede Herder Jezus. Maar dat je toch in Jezus een goede Herder hebt. Wandelen met God is biddend leven. 

Vertrouwen / geloven
Wandelen met God houdt ook in dat je Hem hoogacht, eert, liefhebt en kinderlijk vreest. 
Je gaat met Hem dan niet om zoals met een goede kennis. Er is gepaste afstand. Het is een ‘tere’ omgang met Hem hebben. Wandelaars met Hem weten dat Hij de Heilige en Rechtvaardige is. 
Ondanks die wetenschap is het ook een vertrouwend wandelen. 
Een kind pakt moeders hand stevig vast in een drukke winkelstraat. Het vertrouwt op moeder. 
Zo is het met Gods kinderen. Ze vertrouwen zich in Christus aan de Heere toe. 


Wandelen met God is niet (meer) bang zijn voor de Heere. Wie bang is voor God trekt zich terug. 
In Hebreeën 11:5 wordt dit wandelen geloven genoemd. Het is je blik gericht houden op Jezus. 
Hij is de Grondlegger en Voltooier van het geloof (Hebreeën 12:2). Het is Hem navolgen. 
Wandelen met God kan dan ook alleen door het ware geloof in de Heere Jezus. Buiten Hem is God een ‘verterend vuur’ bij wie niemand wonen kan (Hebreeën 12:29). Vergeet dit niet. 

Geen kluizenaar
Wandelen met Hem is niet een zonderling leven. Het is zichtbaar voor iedereen. Ze staan middenin de wereld. Ze zijn geen kluizenaars. Ze blijven gewone ouders, vrienden en collega’s. 
Ook Henoch was geen kluizenaar. Je leest dat hij zonen en dochters kreeg. Hij had gewone ‘omgang’ met zijn vrouw. Het leven met zijn vrouw en kinderen krijgen en opvoeden deed Henoch met God. 
Jongeren: hoe ga je met je vaste vriend of vriendin om? Jongens: als je wandelt met God weet je dat een meisje geen gebruiksvoorwerp is. Ware liefde wacht met gemeenschap. Dat hoort in het huwelijk thuis. Ook al zegt de hele wereld dat dat ouderwets is. Jongens: een meisje bestaat uit meer dan een lichaam. Meisjes: maak het je vriend niet moeilijk door te innig met hem om te gaan.      
Wandelen met God kan al op hele jonge leeftijd. Kinderen: Heb je de Heere Jezus lief?

Wandelen met God is een genadegave
Toch had Henoch dit wandelen met God, zoals niemand dat heeft, niet van zichzelf. Lees maar mee. ‘En Henoch wandelde met God, nadat hij Methúsalah gewonnen had, driehonderd jaar ‘ (Genesis 5:22). Nadat Methúsalah geboren was. In dat kleine woordje ‘nadat’ ligt het wonder van Gods genade. Bijbeluitleggers zeggen dat de geboorte van deze zoon wellicht een omwending in zijn leven heeft gebracht. 
Die omwenteling, die vernieuwing, hebben ook wij nodig om te gaan wandelen met God. De Bijbel zegt dat twee niet samen kunnen wandelen als ze niet eerst bij elkaar zijn gebracht (Amos 3:3). 

Surfer
Vanuit onszelf wandelen we niet met God. Sterker: we lopen de andere kant op. Steeds verder. 
Je kunt het vergelijken met een surfer op zee die steeds verder afdrijft. Op eigen kracht kan hij niet terugkomen. Hij moet teruggehaald worden door een redder. 
Op de ‘surfplank van ons leven’ drijven we steeds verder van God. Op eigen kracht kunnen we niet tot Hem komen. De Heere moet en wil ons terugbrengen bij Hem door de Redder Jezus. 
Soms doet Hij dat met een harde, maar liefdevolle hand. Soms door bijzondere dingen in ons leven. Zoals bij Henoch de geboorte van zijn zoon. 
Dit terugbrengen noemt de Bijbel bekeerd worden door God. Het gevolg daarvan is dat wij ons gaan bekeren tot Hem. Met andere woorden: we gaan wandelen met Hem.
Aan Zijn hand loopt het levenspad niet dood. Dan waait de zachte liefdeswind van Jezus door je leven. In Hem en door Hem heb je frisse moed. De moeiten en zonden blijven je dan niet bespaard. 
Maar je legt alles in Zijn handen. In Zijn handen is het in goede handen.  
Hoe je geestelijke toestand ook is, bid: trek mij en dan zál ik met U wandelen (Hooglied 1:4). 
Bekijk steeds de ‘foto’ van Henoch. Laat het je inspireren om met Hem te wandelen. 
Dat is wandelen op hoog niveau. Alleen om Jezus wil kan dit. 

English version

Summary speech Sunday 7-8-2016. Evangelist J.Krijgsman.Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: 'Walking on high level' w.r.t. Genesis 5: 22a

Photobook
In the near future I intend  to give a number of speeches about "walking with God."
We begin with Enoch. Enoch lived from 3338-2973 BC. His name means: devotee. He walked with God at a high level. This means that he lived in close communion with the Lord. Therefore his name is mentioned with honour in Genesis 5.
Genesis 5 looks like a photobook because all sorts of people are listed there. Almost all pictures have gone wrong. Almost none of them match.It's a mess. But the picture of Enoch is fantastic. It stands out hugely in beauty in comparison with the other pictures. This is because Enoch walked with God.
This walking tells more than a thousand words. It is the spiritual scan of Enoch. This  walking included that if you encountered Enoch,  you also encountered God. They both walked together.

Paradise
There was a time when the Lord walked with man and man with the Lord. That was quite common and beautiful. It was not a fairy tale but a reality for Adam and Eve, the first humans. Life was in Paradise and was to them a paradise.
In Paradise, Adam and Eve knew no shame and there was no quarrel. Paradise was the unity with the Lord. There was not a cloud in the sky because there was no sin.

Drama
Then the greatest drama of all time took place. Man did not want to walk with the Lord any longer. Instead of walking with the Lord man ran away from God. He wanted to go his own way.
Gone was the alliance. Away the confidential intercourse. Away the Paradise. Shame and arguing took its place. What a loss. What a misery man called upon himself.
Despite this misery the Lord called man back to Him. What an incredible miracle.
The Lord opened a way that man through an intermediary could walk again with God. He sent His Son Jesus to earth. Through Him we can walk with God again. But then there must be settled something. All obstacles, the sins that make it impossible to walk with the Lord, should be removed. That Jesus did. Only by pure genuine faith in Him, we can walk again with the Lord. That faith  Enoch possessed.

Walking
Enoch walked with God. Not running, but walking. This means that his life was permeated with God. In the original language it says that he pleased God. He had a devoted life. Thus he did credit to the meaning of his name.
This walking with God was not just on Sundays, but the whole week. He did it in front of his colleagues, as well as within his family. He did it also when he was busy with his hobbies.

Against the flow
This walking has not the same meaning as we walk together when we are on  holiday. That's relaxing.
You should not understand the walking with God in this manner. Enoch lived in a wicked, depraved time. We know this from Jude 14,15. Believers were hardly accepted in society and had a hard time. Despite this situation Jude tells us that Enoch warned the people about the next (final) judgment. He undoubtedly met with a lot of resistance against this warning. Walking with God is a life against the current.
Walking with God today can sometimes mean you have to vindicate yourself for the Equal Treatment Commission because you think differently about forms of modern societies.
Walking with God is fighting the good fight (2 Timothy 4: 7). It means giving up your own (spiritual) insights. It is struggling against sinful habits and taking up your 'cross'. It is undergoing the experience that you are not such a gentle,compliant sheep of the Good Shepherd Jesus. But you still have a good shepherd in Jesus. Walking with God is a life of prayer.

Trusting / believing
Walking with God also means that you hold Him in high esteem honours, loves and fears Him in a childlike manner.
You don't behave towards Him as with a good acquaintance. There is a proper distance. It is having a "delicate" relationship with Him. They know that they are walking with the Holy and Righteous One.
In spite of this knowledge, it is also walking in confidence. A child holds mother's hand tightly in a busy shopping street. It relies on mother.
So it is with God's children. They trust themselves to the Lord in Christ.

Walking with him is not an idiosyncratic life. It is palpable to everyone. They are in the centre of the world, without having to join or taking part in the world. They remain ordinary parents, friends and colleagues.
Walking with God means free of fear of the Lord. Who's afraid of God withdraws himself.
In Hebrews 11: 5 this walking is called believing. It is keeping your eyes on Jesus.
He is the Author and Consummation of our faith (Hebrews 12: 2). It is following Him.
Walking with God can therefore only by a true faith in the Lord Jesus. Without Him, God is a consuming fire "with whom no one can live (Hebrews 12:29). Do not forget this.

No hermit
Enoch was not a recluse. We read that he had sons and daughters. He had regular 'contact' with his wife. The intercourse with his wife, father and bringing up children, Enoch did with God.
Youth: how do you deal with your boyfriend or girlfriend? Boys: if you walk with God you know that a girl is not a utensil. True love waits as to sexual intercourse. That belongs in marriage. Although the whole world says that it is old-fashioned. Boys: a girl consists of more than a body. Girls:  don't make it hard for your friend dating too intimately with him.
Walking with God is already possible at a very young age. Children: Do you love the Lord Jesus?

Walking with God is a gift of grace
Yet Enoch had this walking with God, as no one has, not by himself. Just read it. "And Enoch walked with God after he begat Methuselah three hundred years."
After Methuselah was born. In that little word 'after' lies the miracle of God's grace. Bible interpreters say that the birth of this son may have caused a turn of events in his life.
That revolution, that innovation, we also need for walking with God. The Bible says that two can not walk together if they have not first been brought together (Amos 3: 3).

Surfer
Of ourselves we do not walk with God. In fact, we run away in opposite direction.
You can compare it with a surfer at sea, drifting ever further. By his own strength, he can not come back. He must be retrieved by a rescuer.
On the "surfboard of our lives" we are drifting further and further from God. On our own, we can not come to Him. The Lord has and wants us to return to Him through the Saviour Jesus.
Sometimes He does that with a tough, but loving hand. Sometimes by special events in our lives. As with Enoch: the birth of his son.
This retrieve, the Bible calls being converted by God. The result is that we are going to repent to Him. In other words, we go walking with Him.
Held by His hand our course of life doesn't lead to death. Then the gentle breeze of Jesus' love blows through your life. In Him and through Him you become upbeat. The troubles and sins will keep you not spared. But you put everything in His hands. In His hands it's in good hands.
Whatever your spiritual  state, pray, Draw me and we will run after Thee (Song of Songs 1: 4).
Check continually the "picture" of Enoch. Let it inspire you to walk with Him. That is walking on high level. Only for Jesus' sake it's possible.