Wandelen en handelen - Genesis 6:9

Samenvatting toespraak zondagmorgen 14-8-2016. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 

Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl

Thema van de toespraak: ‘Wandelen en handelen’n.a.v. Genesis 6:9

 

Noach

Vorige week zijn we begonnen met een serie toespraken over wandelen met God. We hebben iets gehoord over Henoch hoe hij wandelde met de Heere.

Vandaag gaat het over Noach, de man van de Ark, hoe hij wandelde met God. 

Eerst een paar gegevens. Noach werd geboren in 2990 voor Christus. Hij is 950 jaar oud geworden. Toen Noach 600 jaar oud was, vond de zondvloed plaats. De zondvloed is die watervloed die de hele aarde verdierf. De hele wereldbevolking kwam om. Behalve Noach en zijn gezin. Waarom? Was hij beter? Nee, maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Kom ik zo op terug.  

 

Genade

Van Noach lezen we mooie dingen in de Bijbel. Ookminder mooie dingen. Bijvoorbeeld dat hij ladderzatwerd na de zondvloed. Daaraan zien we dat zelfs Noach, Gods kind, een mens met zonden bleef. Denk maar niet dat Gods kinderen supermensen zijn. Ze stellen vanuit zichzelf niets voor.

Het mooie van Noach is dat hij genade vond in de ogen van de Heere. Dát maakt het verschil. 

Wat is genade? Genade is iets krijgen waarop je totaal geen recht hebt. Denk bijvoorbeeld aan een ter dood veroordeelde die gratie krijgt.

Zo was het met Noach. Noach was geen haar beter dan wie dan ook. Vanuit zichzelf leefde hij als de grote massa van die tijd. Dat was geen beste tijd. Je kunt het vergelijken met onze tijd. 

Mensen leefden voor zichzelf. Puur egoïsme vierde hoogtij. Mensen hielden meer van zichzelf dan van hun naaste. Laat staan dat ze God liefhadden…

Ook de seksuele moraal was door en door verdorven. Niets was gek of te gek. Alles moest kunnen. Men raakte overal aan gewend. Kortom: in die tijd leefde bijna iedereen slecht op alle gebied. 

De Bijbel zegt dat alle mensen een verdorven levenswandel hadden (Genesis 6:12). 

In díe tijd vond Noach genade in de ogen van de Heere. Dit betekent dat de Heere Noach genade gaf omdat Hij dit wilde. Dus alle menselijke inspanningen ten spijt.

Als jij genade van de Heere hebt ontvangen, weet je wat ik bedoel. 

Omdat Noach genade had ontvangen, wandelde, leefde hij met de Heere. En dat in tegenstelling tot de anderen die een verdorven levenswandel hadden. Wat een verschil. Genáde maakt dit verschil. 

 

Mensen krijgen genade omdat Christus die genade ‘verdiend’ heeft. Dit betekent dat Hij als enige Mens echt goed geleefd heeft zoals God het bedoelt. Dus volmaakte liefde tot God en de medemens. 

Hij gaf Zijn goede leven zelfs om te boeten voor de zonden van slechte mensen. 

Zo werd het mogelijk dat God schuldige mensen genade kan geven. Dus niet anders dan door Jezus, ontving Noach genade. 

Zo gaat het vandaag nog. Vergeet dit niet. Als je genade ontvangt is Jezus niet langer een begrip of een naamvoor je. Hij wordt dan een levende Persoon voor je. Het beste bewijs dat Jezus leeft vind je dan in je innerlijk. Je ervaart Hem dan. Dan leeft Hij in je. Je gunt Hem dan iedereen. 

Jezus laat Zich vinden door iedereen die Hem zoekt d.m.v. gebed en bijbellezen. 

 

Wandelen

Het is een kort zinnetje: ‘Noach wandelde met God’. Maar het zegt meer dan genoeg. 

Het werkwoord betekent dat Noach een doorgaande intimiteit met God had. 

Wat mooi als dit van ons gezegd kan worden. Dit is nog veel rijker dan de intimiteit in een goed huwelijk. Die intimiteit verdiept als het goed is. Déze intimiteit verdiept ook. Je gaat steeds meer zien dat deze intimiteitalleen mogelijk is door Jezus. Wat een liefde heeft Jezus voor mensen die elkaar in de haren vliegen.   

 

Tweelingen

Noach wandelde met God. De Heere was zijn Helper. Gods woorden waren zijn gids. 

Noach vertrouwde Gods beloften voor de toekomst. Al leek de vervulling van die beloften onmogelijk. 

Hij verwachtte Gods rechtvaardig ingrijpen. Ook al lachten de mensen er om. 

Omdat hij met de Heere wandelde, leefde hij als rechtvaardige. Hij haatte het geweld en de uitbuiting. Zijn wandel met de Heere bleek uit zijn levenswandel en levenshandel. 

Wandel en handel zijn tweelingen. Ze lijken als twee druppels water op elkaar. 

Wandelen met God houdt in dat je door Jezus’ genade een goed mens wilt zijn. Je wilt de tweeling in praktijk brengen. Je wilt een goed leven leiden. Ongeacht waar anderen mee bezig zijn. Je komt er ook achter dat je vaak onderuit gaat. Er is nog heel veel in en buiten je wat ‘een goed mens willen zijn’ bestrijdt. Met dat alles kom je tot Jezus om vergeving. Hij vergeeft de zonden graag. 

Avontuur

Wandelen met de Heere is het beste wat een mens kan overkomen. Het is een echt avontuur. 

Tijdens die wandeling kom je van alles tegen. Onderweg ontdek je steeds meer wie de Heere is. 

Wie Jezus is, wie de Heilige Geest is. Je raakt niet uitgedacht over Gods trouw voor jou. 

In dat avontuur ontdek je ook steeds meer wie je zelf bent en blijft. Wat een monster van een mens.

Want eerlijk is eerlijk: wandelen met God is mooi, maar het heeft ook een moeilijke kant. Je moet vechten tegen jezelf. Tegen je verkeerde neigingen en gewoonten. 

Je wandeling wordt ook omgeven door verleidingen en ontberingen. Je krijgt er blaren van onder je voeten. Soms voel je je net zo alleen als Henoch en Noach. Je voelt je net als hen een pelgrim.

Maar dit heeft z’n voordelen. Het houdt je tijdens het avontuur dicht bij Jezus. En daar gaat het om.  

 

Invloed

Ook het gezin van Noach heeft de vruchten geplukt van zijn wandelen met God. Waarom? 

Door het geloof bouwde Noach de ark. Er was nog geen vuiltje aan de lucht van Gods dreiging van de watervloed. Toch geloofde Noach dat de ondergang van de hele wereld zou komen. God had het immers gezegd en wat Hij zegt, gebeurt. Hij bouwde de ark om ook zijn gezin te redden (Hebreeën 11:7). Het was levensreddend voor zijn hele gezin met aanhang. Wat een vader, zeg! 

Als wij met de Heere wandelen moet dat invloed hebben op ons handelen. Dat zijn die tweelingen.

Dan zal ons wandelen invloed hebben op anderen. Op onze familieleden, collega’s en onze buren. 

In de zaak en op kantoor. Waar dan ook. Dan krijgt Jezus de eer. Daar gaat het een wandelaar om. 

 

Niet alleen

Noach lijkt alleen. Maar als je de ark ziet drijven op het water van het oordeel, weet je beter. In de ark zijn acht mensen en heel veel dieren. Wat het belangrijkste is: Jezus is aan boord van de ark. 

Als Hij aan boord is van jouw levensark, ben je nooit alleen. Dat je je wel eens alleen kunt voelen, is een andere zaak. 

Doordat Jezus aan boord is van Noachs levensark en werkelijke ark, is Noach behouden. Maar niet alleen Noach. Ook zijn vrouw en drie zonen en drie schoondochters. 

Wat een uitwerking kan het wandelen, het leven met de Heere hebben. Zullen we daaraan denken? Laten we er alles aan doen om te gaan wandelen met de Heere of dat te verdiepen. Laten we niet ongehoorzaam zijn aan de Heere zoals de mensen in Noachs dagen. Dat is de dood(1 Petrus 3:20). 

Wie door genade wandelt met de Heere is een overlever. Niet door eigen toedoen, maar door de Heere Jezus. Kijk naar Noach. Bekeer je. Wandel met de Heere. Dan overleef je niet alleen het kwaad, maar ook de dood. Durf het verschil te maken. Dan word je niet alleen zelf gered, maar ook anderen.

English version

Summary speech Sunday 14-8-2016.Evangelist J.Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: 'Walking and acting' w.r.t. Genesis 6: 9

Noah
Last week we began a series of speeches about walking with God. We've heard something about  Enoch how he walked with God.
Today it's about Noah, the man of the Ark, how he walked with God.
First, a few details. Noah was born in 2990 BC. He has become 950 years old. When Noah was 600 years old, the flood occurred. The flood is the flood of water that destroyed  the whole earth. The whole world population perished . Except Noah and his family. Why?  Was he better? No. But Noah found grace in the eyes of the Lord. I come back to that.

Grace
We read nice things about Noah in the Bible. Also less beautiful things. For example, he was as drunk as a lord after the flood. That tells us that even Noah, God's child, remained a man with sin. Do not think that God's children are super humans. From themselves they are nothing at all.
The great thing about Noah is that he found grace in the eyes of the Lord. That makes the difference.
What is grace? Grace is getting something that you have no right to. Think of a man who is on deathrow who receives grace.
So it was with Noah. Noah was no better than anyone else. From himself he lived like the masses of that age. That was not the best time. You can compare it to our time.
People lived for themselves. Sheer selfishness was rampant. People loved themselves more than their neighbour. Let alone that they loved God ...
The sexual morality was thoroughly corrupt as well. Nothing was too crazy or too weird. Everything was justifiable. They got used to everything. In short, at that time almost everyone lived what he thought right in his own eye and that in all sort of areas.
The Bible says that all people had a corrupt way of life (Genesis 6:12).
At that time, Noah found grace in the eyes of the Lord. This means that the Lord gave Noah mercy because He wanted this. So all human efforts notwithstanding. If you have received mercy of the Lord, you know what I mean.
Because Noah had received grace, he walked, lived with the Lord. And that unlike the others who lived a wicket life. What a difference. It's grace that makes this difference.

People get grace because Christ has 'earned' that grace. This means that He lived the perfect life as God had intended. So perfect love to God and neighbour.
He even gave His impeccable life to atone for the sins of bad people.
So it became possible that God could give grace to guilty people. So not in another way than by Jesus, Noah received grace.
So it is today. Do not forget this. When you receive Jesus, grace is no longer a concept or a name for you. He becomes a living person for you. The best proof that Jesus lives you find in your inner self. Then you experience  Him. He lives in you. Then you grant, recommend Him to everyone.
Jesus lets Himself be found by anyone who seeks Him by means of prayer and Bible reading.

Walk
It is a short sentence: "Noah walked with God." But it says more than enough.
The verb means that Noah had an ongoing intimacy with God.
What nice as it can be said of us. This is much richer than the intimacy in a good marriage in which, if it is well  intimacy deepens. This intimacy deepens too. You will increasingly see that this intimacy is possible only through Jesus. What love Jesus has for people who go for one another.
Twins
Noah walked with God. The Lord was his Helper. God's words were his guide.
Noah trusted God's promises for the future. Although the fulfillment of those promises seemed impossible, he expected God righteous intervention. Even though the people smirked, laughed at and mock him.
Because he walked with the Lord, he lived as a righteous man. He hated violence and exploitation. His way of life and dealing with  life's business revealed his walking with the Lord . Walking and acting are twins. They are as like as two peas.
Walking with God implies that you want to be a good person through Jesus' grace. You want to put the twins in practice. You want to live a good life. Regardless of what others are doing. You'll also find out that you often fail. There is still a lot  in and out of you what struggles with 'wanting to be a good man. With all that you come to Jesus for forgiveness. He likes to forgive sins.
Adventure
Walking with the Lord is the best thing that can happen to a human being. It is a real adventure.
During that walk you come across all kind of things. Along the way you discover more and more Who the Lord is. Who Jesus is and Who the Holy Spirit is. You can't stop thinking about God's faithfulness to you.
In this adventure you will discover more and more who you are and will remain. A despicable and inveterate beast of a human.
 Let's be honest: walking with God is beautiful, but it also has a tough side. You have to fight against yourself. Against your evil tendencies and habits.
You walk is also surrounded by temptations and hardships. It makes you get blisters under your feet. Sometimes you feel as alone as Enoch and Noah. You often feel like them : a pilgrim.
But this has its advantages. It keeps you close to Jesus during the adventure. And that's what counts.

Influence
Also the family of Noah has benefited from his walking with God. Why?
By faith Noah built the ark. There was not a cloud in the sky of God's threat of the flood. Still, Noah believed that the downfall of the world was at hand. Didn't God say so ? And what He says happens. He built the ark to save his family as well (Hebrews 11: 7). It was a life saver for his family, off-spring and in-laws. Wasn't he a real father !
When we walk with the Lord it must influence our actions. Those are the twins.
Then our walking will be of influence on others .It will affect our relatives, colleagues and neighbours.
In the workshop and in the office. Wherever. Then Jesus gets the credit. That's what a walker aims at.

Not alone
It seems that Noah is alone. But when you see the ark floating on the water of judgment, you know better. In the ark were eight people and lots of animals. What is most important: Jesus is on board the ark. If He is aboard your ark of life, you're never alone. That you sometimes can feel alone, is another matter.Because Jesus is on board of Noah's ark of life and actual ark Noah is guarded and protected. But not only Noah. Also his wife and three sons and three daughters-in-law.
What a great effect walking and living with the Lord can have. Shall we think of it? Let's do everything to walk with the Lord or to deepen it. Let's not disobey the Lord as the people in Noah's days did. That ends in death (1 Peter 3:20).
Whoever walks through grace with the Lord is a survivor. Not by your own self-seeking effort , but by the Lord Jesus. Look at Noah. Repent. Walk with the Lord. Then you not only survive the evil, but also death. Dare to make the difference. Then you are not saved yourself  but also others are.