Wandelen in moedeloosheid - 1 Koningen 19:4 en 5

Samenvatting toespraak zondagmorgen 28-8-2016. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Wandelen in moedeloosheid’ n.a.v. 1 Koningen 19:4 en 5

Achab
We zijn bezig met een serie toespraken over wandelen met de Heere. Dat dit niet altijd vanzelf gaat, zullen we vandaag horen. Maar de Heere blijft getrouw voor allen die met Hem leven. 
Het gaat over de profeet Elia. Een belangrijke profeet in Israël.
Hij was profeet van 871-852 voor Christus. Zijn naam betekent: mijn God is Heere. 
Hij wandelde, net als Henoch, Noach en Abraham, met de Heere. 
Elia profeteerde tijdens de regering van koning Achab die koning was over Israël van 875-854. 
Achab was getrouwd met Izebel. Een heidense, zedeloze vrouw uit Sidon. Hoofdstad van het oude Fenicië en een rijke handelsplaats aan de Middellandse Zee. 
Izebel was iemand die niets wilde weten van Israëls God. Ze leefde voor het vaderland weg. 
Hoe meer feesten, hoe beter. Ze vereerde de afgoden, de Baäls. Dat was haar lust en leven. 
Haar man, koning Achab, was een slap iemand. Hij wilde van twee walletjes eten. Zijn vrouw, die de afgoden vereerde, wilde hij te vriend houden. Tussen haakjes: dat is natuurlijk altijd goed. 
Achab wilde daarnaast ook de God van Israël ‘te vriend’ houden. 
Je goddeloze vrouw te vriend houden en de Heere, dat kan niet. Het is of het een of het ander. 
Jezus zou later zeggen dat je God en de mammon (=de wereld) niet samen kunt dienen. 
Het huwelijk van Achab en Izebel was, godsdienstig gezien, een gemengd huwelijk. En dat gaat maar zelden goed.

Krachtmeting
Er vindt een ‘krachtmeting’ plaats (1 Koningen 18:21-46). Het gaat tussen 450 ‘profeten’ van Baäl, 400 ‘profeten’ van de afgod Asjera en de God van Israël. Elia treedt namens de Heere op. 
De Heere God wint. Dit is te begrijpen. Wie wint het van de Heere? 
Verzet jij je nog steeds tegen de Heere God? Dat is dwaas. Winnen zul je het nooit. Maar wel voor ‘eeuwig’ verliezen. Kom: erken Hem als de Heere van jouw leven. Dat geeft rust. 
Jezus is een sterke Held voor allen die op Hem vertrouwen.

Doodsbedreiging
Als Izebel hoort dat haar goden hebben verloren, wordt ze woedend. Ze zweert de dood aan Elia. 
Ze verzekert Elia dat hij de volgende dag gedood zal worden. 
Deze boodschap slaat in als een bom. De rustige geloofswandel met de Heere is in één keer weg. Waar is zijn Heere nu die Hem zo goed had geholpen? Waarom nu die doodsbedreiging? 
Hij wordt moedeloos en ziet het niet meer zitten.
Verbaas je niet te veel over Elia. Je zult maar een doodsbedreiging krijgen. Wat zouden wij doen?  
Stel dat IS hier komt en ze stellen je voor de keus. Niet voor IS kiezen, betekent de dood. 
Hoe zou je reageren? 

Moedeloos
Zo bang als een wezel vlucht Elia de woestijn in. Alsof de duivel hem op de hielen zit. 
Waar is nu zijn geloofswandel met de Heere? 
De dreiging van de duivel kan scherp gevoeld worden. In de Bijbel lees je dat ook andere kinderen van de Heere daar last van hadden. Kinderen van de Heere kunnen de nabijheid van Hem sterk ervaren. Een dag later kan die ervaring van de nabijheid van de Heere weer weg zijn. 
Zo is het met Elia. Uiteindelijk valt hij moedeloos en eenzaam neer onder een bremstruik. 
Maar… hij bidt nog wel. Het is een gebed van een moedeloos iemand. Van iemand die in een diep dal zit. Elia vraagt aan de Heere of hij mag sterven. 
De Heere doet niet altijd wat zijn kinderen bidden. Gelukkig niet. Anders was Elia gestorven. 
Maar Hij doet wel wat goed voor hen is. 
Laten we Elia maar geen standje geven. De apostel Jakobus zegt dat Elia net zo’n mens was als wij. 

Eigenschap
In het gebed van Elia zie je toch iets oplichten van zijn wandel met de Heere. Ondanks het dal waarin hij zit, maakt hij er niet zelf een eind aan. Ook nu durft Elia niets zonder de Heere te doen. 
Hij legt alles aan de Heere voor. 
Dit is een eigenschap van iemand die met de Heere wandelt. Zelfs in moedeloze momenten en psychische dalen, blijft deze eigenschap aanwezig. Al is het soms heel ver weg.
Ook weet Elia, ondanks zijn moedeloosheid, dat hij na zijn sterven naar de Heere mag. 
Wat een geluk als je dit mag geloven. Dat je om Jezus’ wil gered bent. Denk daarover na. 


Heb jij die zekerheid nog niet? Zorg dat je die krijgt. Die zekerheid gaat vaak samen met veel geloofsstrijd. Maar beter deze strijd, als helemaal geen strijd. 
Wandelen met de Heere is als een wandeling in de alpen. Dan ben je op een bergtop, dan weer in een dal. Herken je deze eigenschap? Dan zing je: op bergen en in dalen, ja overal is God. 

Pastoraal advies
Hoort en verhoort de Heere het gebed van Elia? Ja, zo is de Heere om Jezus’ wil. Hij doet wat goed is voor Elia. Hij vergeet de wandelaars met Hem niet. Ondanks de moedeloosheid en psychische zorgen die er kunnen zijn. Laat dat je moed geven om vol te houden. 
Laat dat je ook moed geven om de Heere te zoeken als je Hem nog niet kent. 
We zien hier wie de Heere voor de wandelaars met Hem is. In moedeloze tijden en diepe dalen, ondersteunt Hij hen. Soms met een verborgen hand. Bij Elia met een hoorbare stem.
De Heere zegt tot Elia: Sta op, eet. Wat een antwoord. 
Jij en ik zouden misschien een heel ander antwoord gegeven hebben in deze omstandigheden.
Het antwoord van de Heere is een pastoraal advies. Je moet gewoon eten Elia. Dan krijg je weer moed en krachten om met Mij opnieuw te gaan wandelen. 
Voor ons kan het zijn: gebruik je medicijnen. Zorg dat je goed en gezond eet. Zorg voor beweging en ontspanning. 
We moeten goed voor ons lichaam en psyche zorgen. Dit geldt zeker als je met de Heere wandelt. 
De Heilige Geest woont dan immers in je. Die jaag je weg als je je lichaam vervuilt met roken, overmatig alcoholgebruik of verdovende middelen. 

Christus
Elia vluchtte de woestijn in alsof de duivel hem op de hielen zat. 
Christus werd door de Geest weggeleid naar de woestijn. Dat deed Hij vrijwillig. Hij werd net als alle mensen verzocht tot zonde. Hij deed geen zonde. Hij werd ook niet moedeloos. 
Nu wil Hij iedereen, die net als Elia moedeloos is, bijstaan die Hem daarom vragen.  
Elia kreeg eten en drinken in de woestijn. Daardoor kreeg hij weer moed. 
Christus prijst Zichzelf aan als het levende Water en als het Brood des levens. Hij is beschikbaar opdat mensen van Hem ‘eten’ en ‘drinken’. Met andere woorden: in Hem zullen geloven. Dát geeft moed.  

Lijk jij op Izebel, de vrouw van koning Achab? Leef je voor het vaderland weg? Ben je een feestvarken? Bekeer je tot Jezus. Het geestelijke feest dat Hij geeft, duurt eeuwig. Daar krijg je nooit genoeg van. Ben jij een Achab, een slapjanus? Zoek je kracht bij de Heere. Dan sta je als een huis. 
Ben jij een Elia? Weet dat Zijn trouw voor Zijn kinderen eeuwigdurend is. Om Jezus’ wil. Amen. 
God zij geprezen voor Jezus Christus! Amen. 

English version

Summary speech Sunday 28-8-2016. Evangelist J.Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: "Walking in despondency ' w.r.t’ 1 Kings 19: 4 and 5

Ahab
We are engaged in a series of speeches about walking with the Lord. That this does not always come of its own accord, we will hear today. But the Lord remains faithful to all who live with Him.
It is about the prophet Elijah. An important prophet in Israel. He was a prophet from 871-852 BC. His name means God is my Lord. He walked, like Enoch, Noah and Abraham with the Lord.
Elijah prophesied during the reign of King Ahab who was king of Israel 875-854.
Ahab was married to Jezebel. A pagan, immoral woman from Sidon. Capital of the ancient Phoenicia and a wealthy trading town on the Mediterranean.
Jezebel was someone who entertained a hostile inclination towards the God of Israel. She lived it up in every aspect in worldly pleasures. The more parties, the better. She worshiped idols, the Baals. That was her meat and drink,her pride and joy.
Her husband, King Ahab was a wimp. He wanted it both ways. He wanted to carry on on friendly terms with his wife although she worshiped idols. Incidentally, that's of course always good.
In addition, Ahab wanted also keep the God of Israel as a "friend".To keep both your wicked woman and the Lord as a friend is impossible. It's either one or the other.
Jesus would later say that you can not serve God and mammon together (= the world).
The marriage of Ahab and Jezebel was in a religious sense a mixed marriage. And that goes  rarely well.

Showdown
A 'showdown' takes place (1 Kings 18: 21-46). It's between 450 'prophets of Baal, four hundred "prophets of the idol Asherah and the God of Israel. Elijah acts on behalf of the Lord.
The Lord God wins. This is understandable. Who can conquer the Lord?
Do you still resist the Lord God? That's foolish. You'll never win. But surely lose for éver’. Come along: acknowledge Him as Lord of your life. That gives peace. Jesus is a strong Hero to all who trust in Him.

Death threat
When Jezebel heard that her gods have lost, she is furious. She swears the death of Elijah.
She assures Elijah that he will be slain the next day.
This message strikes like a bomb. The quiet and peaceful walking in faith with the Lord is gone at once. Where is now his God who had helped him so well? Why these death threats? He becomes heavy-hearted and is quite at a loss and put out of joint.
Do not be surprised too much about Elijah. What if it concerns us personally. What would we do?
Suppose IS (Islamic terrorist group) makes you choose between them and Christ with the knowledge that the choice for Christ means death. How would you react?

  Dispirited
As scared as a weasel Elijah flees into the desert. As if the devil is close upon his heels. Where is his faithful walking  with the Lord?
The threat of the devil can be keenly felt. In the Bible you read that also other the children of the Lord suffered from it. Children of the Lord can greatly experience the close proximity to Him. A day later that closeness  to the Lord can be quite gone.
So it is with Elijah. Eventually he sits down in great despondency and loneliness under a juniper tree. But ... he still prays. It is a prayer of a despondent man. Someone who is at his wit’s end.
Elijah asked the Lord if he may die.
The Lord does not always do what his children pray. Fortunately not. Otherwise Elijah had died. But He deals with them what is good for them.
Let's keep us far from scolding Elijah. The apostle James says that Elijah was just such a man like us.

Property
In Elijah's prayer you still see some flickering of light of his walking with the Lord. Despite his deep despondency he does not take his own life.Also now Elijah dares not do anything without the Lord .He explains everything to the Lord
This is a characteristic of someone who walks with the Lord. Even in despondent moments and mental decline, this property remains. Though it is sometimes very far away.
Elijah knows as well, despite his despondency, that he may meet his Lord after his death.
How fortunate if you may believe this. That you are saved for Jesus’sake . Think about it.
Do you have that certainty yet? Make sure you get it. This certainty is often accompanied by much spiritual struggle. But better this struggle, as no struggle at all.


Walking with the Lord is like a hiker in the Alps. Then you are on the top of a mountain, then again in a valley. Do you recognize this trait? Then you sing: on mountains and in valleys, yea, everywhere is God.

Pastoral advice
Does the Lord hear and answer the prayer of Elijah? Yes, the Lord does for Jesus' sake. He does not forget the hikers who walk with Him. Despite the discouragement and psychological concerns which may occur.
Let that encourage you to persevere. Let that also give you new strenght to seek the Lord, if you do not know Him yet.
Here we see who the Lord is for those who walk wit Him. In hard and despondent times and when in deep valleys, He supports them. Sometimes with a hidden hand. With Elijah with an audible voice.
The Lord says to Elijah, Arise and eat. What an answer. You and I would perhaps have given a different answer in these circumstances.
The answer of the Lord is a pastoral advice. You must simply proceed to  eat, Elijah. Then you get back courage and strength to walk again with Me.
For us it may be:  use your medcine. Make sure you eat well and healthy.  Get to some exercise and relaxation.
We must take care of our body and psyche. This is especially true when you walk with the Lord.
The Holy Spirit actually lives in you. You drive Him out if you pollute your body with smoking, excessive use of alcohol or drugs.

Christ
Elijah fled into the desert as if the devil was at his heels.
Christ was led into the wilderness by the Spirit. He did so voluntarily. He was like all the people invited, tempted to sin. He did not sin. Neither was He discouraged. Now He wants assist everyone who, like Elijah, sits down in despondency if we come to Him.
Elijah got food and drink in the desert. This gave him courage again. Christ praises Himself as the living water, and as the bread of life. He is available so that people 'eat' and 'drink' from Him. In other words: believe in Him. That gives courage.

Do you resemble Jezebel, King Ahab's wife? Do you still live a life of sinful indulgence to the full ?  Are you addicted to parties where you can go out of your mind? Repent to Jesus. The spiritual feast that He gives, lasts forever. A feast of which you never get enough. Are you an Ahab, a wimp? Find your strength in the Lord. Then you stand like a rock.
Are you a Elijah? Know then that His faithfulness to His children is eternal. For Jesus' sake. Amen.
Praise to God for Jesus Christ! Amen.