Wandelen in oprechtheid - Lukas 1:6

Samenvatting toespraak zondagmorgen 25-9-2016. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Wandelen in oprechtheid’ n.a.v. Lukas 1:6

Seculieren
De evangelist Lukas is een precies man geweest. Dit blijkt uit het begin van zijn evangelie. Nauwkeurig beschrijft hij de tijd vlak voor de geboorte van Johannes de Doper en Jezus.
Het was tijdens de regering van Herodus de Grote. Hij had in 40 voor Christus in Rome de koningstitel gekregen. In opdracht van de keizer in Rome regeerde hij over het Joodse land van 37 tot 4 voor Christus. Een seculier iemand die moest regeren over de godsdienstige Joden. Dan kun je moeilijkheden verwachten. Al werden de Joden door hem redelijk met rust gelaten. Hij heeft zelfs gezorgd voor de herbouw van de tempel in Jeruzalem. Toch staat hij bekend om zijn wreedheid. 

Vandaag zie je iets dergelijks. We hebben een seculiere regering. Aan de ene kant geven ze subsidie om oude kerkgebouwen in stand te houden. Aan de andere kant doen ze hun best om de laatste restjes van het ooit christelijk Nederland, weg te vegen. Ze doen dat met ‘beschaafde wreedheid’. 
De christenen worden nog redelijk met rust gelaten. Tot hoe lang?

In de dagen…
In de geschetste tijd is er een priester in Judea. Het is Zacharias. Zijn naam betekent: ‘God gedenkt’. 
De priesters waren werkzaam in de tempel.  Dus zeg maar in de kerk. 
Het waren de voorgangers van die tijd. Er waren veel priesters in Israël. Zelfs te veel. 
Even tussen haakjes: vandaag is dat helaas anders. Nu zijn er vaak te weinig voorgangers. 
In de tijd van Zacharias dienden ze bij toerbeurt. Men had een rooster gemaakt met een indeling in 24 groepen, die elkaar afwisselen. Zacharias hoorde bij de groep van Abía.
Ook zijn vrouw wordt met name genoemd. Het is Elisabet. Haar naam betekent: ‘God is trouw aan Zijn Woord’. Ze komt uit het geslacht van Aäron, de eerste hogepriester van Israël.  
Wat wil Lukas met deze precieze gegevens meedelen? Zou dat zomaar zijn? Nee, want niets in de Bijbel staat er zomaar. In de geschetste tijd is er veel mis in de tempel. Daarnaast zwaait een seculier regeerder de scepter. Ondanks alle wanorde, zowel kerkelijk als politiek, houdt de Heere de tempeldienst in stand. 

Zien we vandaag ook niet zo iets? Er is veel mis in ons land. Zowel kerkelijk als op het politieke vlak. Toch kunnen we elke zondag nog naar de kerk. De Heere zorgt dat veel kerkdeuren nog opengaan en blijven. Zelfs in het door en door seculiere Amsterdam. Laten we Hem daarvoor danken. 

En zij waren beiden…
Heel knap leidt Lukas ons naar de kern in vers 6. Zacharias en Elisabet waren rechtvaardig voor God. Het waren vrome en gelovige mensen. Het is om jaloers op te worden.
Rechtvaardig: Het was weer vlak tussen God en hen. Ze konden God weer recht in de ogen kijken. 
Vanuit onszelf kunnen we dat niet. Er ligt een berg zonden en schuld tussen de Heere en ons. Daardoor is er een onoverbrugbare kloof ontstaan. Besef je dat? 
Die kloof is overbrugd door Jezus voor allen die in Hem geloven. Die op Hem vertrouwen. 
Dat deden Zacharias en Elisabet. Dat hadden ze geleerd van hoger hand. Van de Heilige Geest.
Omdat het vlak lag, hadden ze niets voor God te verbergen. Ook geen zonden. Die hadden ze niet meer. Die hadden ze beleden en die waren vergeven. 
Deden Zacharias en zijn vrouw dan geen zonden meer? Jawel, maar juist omdat ze rechtvaardig waren, beleden ze die voor de Heere. Dit is een eigenschap van rechtvaardigen. 
De Heere belooft dat Hij de zonden vergeeft, als ze voor Hem worden beleden (1 Johannes 1:9.10). 
Zo is Hij. Daar kunnen wij van leren.
Wat moeten wij dan? Vraag of je door genade een beetje op Jezus mag lijken. Dan ga je vergeven aan hen die jou iets hebben aangedaan. Maar dan moeten ze die zonden wel eerst eerlijk aan de Heere en jou belijden. Zo wil de Heere dat. Hoe is het ook alweer? Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 

Wandelen
Wat hoort bij rechtvaardig zijn voor God? Dan wandel je ‘in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk’. Met andere woorden: dan houd je je heel precies aan alle wetten van de Heere. 
Dan heb je geen dubbelde agenda. Je bent puur en echt. Je ja is ja en je nee is nee. 
Niet om daar zelf iets mee te worden. Maar je kunt en wilt niet anders. Zo lief heb je de Heere gekregen. Zo was het met Zacharias en Elisabet. Ze waren oprecht. Echt, uit één stuk. 
Het was hun lust en leven om tot eer van de Heere te leven. Ze gingen voor Hem, zoals Hij voor hen ging. Hij ging in Jezus voor hen aan het kruis en gaf Zijn leven voor hun zonden. 


Schaduwzijde
Ook al wandel je met de Heere, wil dat niet zeggen dat alles voor de wind gaat. Dit zie je ook in het leven van Zacharias en Elisabet. Ze hebben geen kinderen. Elisabet is onvruchtbaar en intussen zijn ze beiden op leeftijd. Dus kinderen krijgen is uitgesloten. De beste gynaecoloog zal het hun verteld hebben. Het waren mensen zonder toekomst. Zo was in die tijd de visie op mensen die geen kinderen kregen. Het was een regelrechte ramp. Het gaf echt een domper op je leven. 
Zie je dat wandelen met God geen garantie is voor een welgeslaagd leven? 
Bij sommige TV- dominees – en niet alleen bij hen – krijgen we die indruk. Het is alles glitter en goud wat ze uitstralen en beloven bij een leven met de Heere. Vergeet het maar. Ze leiden je om de tuin. 
Nee, juist in het wandelen met de Heere kan er van alles opdoen in je leven. 
Het was de schaduwzijde in het leven van Zacharias en Elisabet. En dan toch blijven wandelen met de Heere in oprechtheid? Ja, juist dán. Daar zorgde de Heere voor. 
Wat dat betreft hadden Zacharias en Elisabet dat van geen Vreemde. Wat zat het Jezus ‘tegen’ in Zijn leven. Toch bleef Hij wandelen, leven, met Zijn Vader. Niets geen leven van glitters en goud. 

Wandelaars in oprechtheid
We zullen tot slot eens een paar wandelaars in oprechtheid de revue laten passeren. Wat denk je van Abraham en Sara? Zij waren ook oud en hadden geen kinderen. Denk ook aan Izak en Rebekka.
Het Bijbelboek Samuël begint ook met zo’n verhaal. Daar wordt over Hanna gesproken. Ook zij wandelde in oprechtheid met de Heere. Maar…ze had geen kinderen. Wat een verdriet in haar leven.
Ook op andere plaatsen vertelt de Bijbel over ‘vruchteloze’ mensen. Dus mensen zonder toekomst. 
Toch kregen al die genoemde echtparen wel een kind dankzij een wonder van de Heere. 
Kwam dat omdat ze in oprechtheid met de Heere wandelden? Nee en nog eens nee. 
De Heere is geen God Die uitkeert naar verdienste van een mens. Nee, de Heere is in Jezus een God van genade. God de Vader ‘keert uit’ om Jezus wil. Dit sluit al onze verdienste uit. Voor altijd en eeuwig. Het is alleen Jezus en nog eens Jezus Die genade ‘verdiend’ heeft. Door Hem gaan mensen wandelen met de Heere.

Een dokter brengt in een ziekenhuis een infuus aan. Daardoor stroomt het ‘geneesmiddel’ de aderen in en doet wonderen. Daar doet een zieke zelf niets aan. Het infuus wórdt aangebracht. 
De Heilige Geest brengt bij wijze van spreken Zijn infuus aan in iemands leven. Daardoor stromen de medicijnen van de grote Dokter Jezus naar binnen. Dat doet wonderen. Daardoor gaan mensen wandelen met de Heere in oprechtheid. Wie had dat ooit voor mogelijk gehouden? Zij zelf in ieder geval niet. Ze zijn vanuit zichzelf ‘vruchteloze’ mensen. Maar het ‘infuus’ van de wedergeboorte doet wonderen. Als je er ervaring in hebt, weet je dat ik niet overdrijf. 
Heb je die ervaring niet? Bij Hem is hoop voor hopelozen. Geestelijke redding voor hen die geen behoefte hebben aan die redding. Geestelijke schatten voor mensen die het geluk in het ‘hier en nu’ zoeken. Kortom: Jezus wil door Zijn Heilige Geest ook jou leren wandelen met Hem. Dat is pas leven!  

English version

Summary speech Sunday 25-9-2016. Evangelist J.Krijgsman. Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: "Walking in sincerity 'w.r.t'. Luke 1: 6

Secularists
The evangelist Luke has been a precise man. This is evident from the beginning of his gospel. He accurately describes the time just before the birth of John the Baptist and Jesus.
It was during the reign of Herod the Great, who had received the royal title in Rome in 40 BC. Commissioned by the emperor in Rome, he ruled over Judea from 37 to 4 BC. A secular person who had to rule over the religious Jews. Then you can expect trouble. Albeit that the Jews were left quite alone by him. He even provided for the rebuilding of the Temple in Jerusalem. Nonetheless, he is known for his cruelty.

Today you see something like that. We have a secular government.  On the one hand they grant a subsidy to maintain old churches. On the other hand they do their best to wipe out the last traces of the once Christian Netherlands. They do so by "civilized savagery.
Christians are still reasonably left in peace. How long?

In those days ...
In the outlined time,there is a priest in Judea. It is Zacharias. His name means 'God remembers'
The priests worked in the temple. In other words, in the church. They were the pastors,ministers of that time. There were many priests in Israel. Even too many. Just by the way: unfortunately, today it is quite different. Now there are often too few pastors .
In the time of Zacharias they served in rotation. So according to a rota.They had made a rota with a division into 24 groups, who alternate. Zacharias belonged to the group of Abia.
Also his wife is named. It's Elizabeth. Her name means "God is faithful to His Word." She descents from the family of Aaron, the first high priest of Israel.
What does Luke had in mind mentioning these precise details? Would that just be a trifle ? No, because nothing in the Bible is meaningless. In the outlined time there is much wrong in the temple. In addition, a secular ruler holds sway. Despite all the confusion, both religiously and politically, the Lord maintains the temple service.

Don't we see today  something similar? There is much wrong in our country. Both religiously as in the political field. Yet we can still go to church every Sunday. The Lord makes sure that many church doors are still open and are kept open. Even in thoroughly secular Amsterdam. Let us thank Him for it.

And they were both ...
Very ingeniously Luke leads us to the core in verse 6. Zechariah and Elizabeth were righteous before God. They were devout and faithful people. It is to be envied.
Righteous: It was right between God and them.They could look God straight in the eyes again.
From ourselves we can not. There is a mountain of sins and guilt between the Lord and us. Therefore, there has arisen an unbridgeable gap. Do you realize that?
This gap has been bridged by Jesus to all who believe in Him. Who trust in Him. That's what Zacharias and Elizabeth did. That, they had learned from on high. From the Holy Spirit.
Because they were straight, they had nothing to hide from God. Neither sins, as they had no sins. They had confessed them and were forgiven.
Then didn't Zacharias and his wife sin any longer? Yes, they did, but because they were righteous, they confessed them to the Lord. This is a property of the justified.
The Lord promises that He forgives sins, if they are confessed to Him (1 John 1: 9.10).
So He is.. We can learn from it.
What should we do? Ask if you may to some extent resemble  Jesus by grace. Then you forgive those who have wronged you. But they have first to confess those sins to the Lord and you. That's the way the Lord is pleased. How is it again? Forgive us our debts, as we forgive our debtors.

Walking
What fits to be righteous before God? Then you walk 'in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. In other words, then you very precisely stick to all the laws of the Lord.
Then you have no double agenda. You are pure and real. Your yes is yes and your no is no.
Not to become yourself something with it. But you can and want nothing else. So full of love of  the Lord have you become. So it was with Zacharias and Elizabeth. They were sincere. Really, plain and downright.
It was their meat and drink to live to the glory of the Lord. They were willing to give anything for Him and He for them. Jesus went for them to the cross and gave His life for their sins.

Drawback
Even if you walk with the Lord does not mean that everything is thriving. You can see this in the lives of Zechariah and Elizabeth. They have no children. Elizabeth is barren, and now they are both on old age. So getting children is excluded. The best gynecologist will assent to that. They were people without a future. So was the vision of people who had no children at that time. It was a disaster. It really cast  a damp over their lives.
Do you see that walking with God is no guarantee of a successful life?
With some TV preachers - and not only them - we get that impression. It's all glitter and gold that they radiate and promise for a life with the Lord. Forget it. They mislead you up the garden-path.
No, exactly walking with the Lord may be the cause that anything can happen in your life.
It was the dark side of the life of Zacharias and Elizabeth. And then continue to walk with the Lord in sincerity? Yeah, right then. That's what the Lord took care of.
In that respect Zacharias and Elizabeth didn't have it from a Stranger. What adversity  Jesus had to bear throughout His life. Yet, he continued walking, living, with His Father. Anything but a life of glitter and gold.

Hikers in sincerity
We will finally focus on a couple of hikers in sincerity . What do you think of Abraham and Sarah? They were old and had no children. Also think about Isaac and Rebekah.
Also the book of Samuel begins with such a story. There is the story of Hanna. She also walked in sincerity with the Lord. But ... she had no children. What a sadness in her life.
In other places the Bible tells about 'fruitless' people. So people without a future.
Yet all those said couples did get a child through a miracle of the Lord.
Was it because they did walk uprightly with the Lord? No and no again. The Lord is not a God Who pays out with a view to the merit of  man. No, the Lord Jesus is a God of mercy. God the Father 'pays out' for Jesus' sake. This excludes all our merits . For ever and ever. It is only Jesus and Jesus again Who has 'earned' grace. Through Him people start to walk with the Lord.

A doctor applies a drip in a hospital. The 'medicine' flows through veins and does wonders. A patient himself is entirely inactive. The infusion is applied.
The Holy Spirit applies so to speak His drip in someone's life. Consequently, the medicine of the great Doctor Jesus flows through the Holy Spirit's infuse. That does wonders. Therefore people start to walk with the Lord in sincerity. Who would have ever thought that possible? They themselves  not in any case. They are by themselves 'fruitless' people. But the 'drip' of regeneration works miracles. If you have experience, you know that I am not exaggerating.
Do you lack that experience? With Him is hope for the hopeless. Spiritual salvation to those who are not interested in salvation. Spiritual treasures for people who look there luck and fortune in the 'here and now'. In short, Jesus wants you, through His Holy Spirit, learn to walk with Him. That's just real life!