Wandelen met verwachting - Jesaja 40:31

Samenvatting toespraak zondagmorgen 18-9-2016. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Wandelen met verwachting’ n.a.v. Jesaja 40:31

Situatie
We gaan verder met de toespraken over ‘wandelen met God’. Vandaag vanuit Jesaja 40:31. Het thema is ‘Wandelen met verwachting’.
Waar gaat dit hoofdstuk over dat zo’n 700 honderd jaar voor Christus werd geschreven? 

De eerste helft van dit boek (1-39), bevat scherpe kritiek en waarschuwingen. Jesaja roept de Israëlieten op tot bekering. Hij roept ze op tot berouw over hun zonden.
De overige hoofdstukken (40-66) zijn vol troost en hoop. Jesaja profeteert dan volop van de komende Verlosser Jezus. Hij is de Enige Die in hopeloze situaties hoop kan en wil bieden aan hopelozen. 

Nieuw gedeelte
In het hoofdstuk dat voor ons ligt, begint dus een nieuw gedeelte. Een positief gedeelte. 
De Israëlieten hebben het gevoel dat God geen oog voor hen heeft. Dat zou overigens terecht zijn. Zulke beste mensen zijn het niet. Toch heeft God oog voor hen. Daarmee zet hoofdstuk 40 al in. Hoor maar: Troost, troost Mijn volk. Jesaja moet in Gods Naam troostwoorden spreken tot opstandelingen. 
Wat een God is Hij. Kun je dit begrijpen? De Israëlieten hebben er een puinhoop van gemaakt. 
Dan komt God met troostwoorden. Is dit niet bijzonder? 
Zo’n God is de God van de Israëlieten en van al Zijn kinderen. Toen en nu. Zo moet je dit boek lezen. Dan zul je merken dat het geen oud stoffig boek is. Dat het een actuele boodschap heeft. Luister naar Jesaja’s boodschap met betrekking tot je eigen leven. Ook al zie je de noodzaak daarvan niet in. 
Keer terug naar de Heere God. Ook al heb je daar geen zin in. Heb berouw over je zonden en bekeer je. Geef je over aan de Heere Jezus. Vertrouw op Gods vergeving die er is in de Heere Jezus. 

Verwachten
Hoofdstuk 40 van Jesaja is vol vergelijkingen en voorbeelden. Daarmee tekent Jesaja Gods macht. 
In vers 30 gebruikt Jesaja een voorbeeld van jonge mannen. Ze zijn in de kracht van hun leven. 
Maar zelfs in de kracht van het jonge leven schiet menselijke energie soms te kort. Hij wil ermee zeggen dat zelfs de sterkste mens soms moe wordt. Dit geldt zeker als je ouder wordt. 
Dan komt er een veelzeggend maar… Maar die de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen (vs. 31). Daar kan geen jongere tegenop. Die de HEERE verwachten gaan van kracht tot kracht. 
In dat opzicht worden ze nooit oud en moe.

Wat is dat, de HEERE verwachten? Als wij een afspraak hebben, verwachten we iemand. 
We vertrouwen op zijn of haar belofte om te komen. Als we iemand verwachten die we liefhebben, kijken we reikhalzend uit naar zijn of haar komst. 
Veel sterker is het met hen die de HEERE verwachten. Je mag ook zeggen die op Hem wachten. 
In dit verwachten is geen slapheid. Ze zijn tot het uiterste gespannen. Ze vertrouwen op Gods belofte dat Hij hulp biedt aan hen die daarom vragen. Hij is nooit te moe of te druk om te helpen en te luisteren. Zijn kracht is hun krachtbron. Daar halen ze hun energie vandaan. 

In de bergen komt smeltwater met grote kracht naar beneden. Dit water wordt in stuwmeren opgevangen. Een vernuftig aangelegd leidingsysteem zorgt dat het water naar apparaten gaat, die energie opwekken. De energie zit dus niet in het water, maar in dat, wat het water opvangt. 
Zo is het met mensen die de HEERE verwachten. Ze zijn zonder energie. Zonder verwachting vanuit zichzelf. Ze putten geen kracht uit het ‘smeltwater’ van Gods genade dat van boven komt.
De Heilige Geest zorgt ervoor dat ze dit ‘smeltwater’ van Gods genade gaan opvangen. Hij legt door Zijn Woord een vernuftig systeem aan in iemands leven. Daardoor stroomt dit smeltwater van Gods genade naar alle delen van hun ziel. De energiebron van de verwachting gaat werken. Daardoor gaan ze met álles wat in hen is de HEERE verwachten. Steeds weer, want het ‘smeltwater’ van Gods genade blijft stromen. 

Arend
Mensen die zo de HEERE verwachten, worden vergeleken met een arend. En dat niet zomaar. 
De arend is een geweldig scheppingswonder. In de Bijbel wordt maar liefst 38 keer over een arend gesproken. Met recht wordt hij de meest majestueuze van alle vogels genoemd. Een arend is bekend om zijn kracht en snelle vlucht. Op honderden meters hoogte kunnen arenden rondzweven zonder te klapwieken. Vanuit die hoogte kunnen ze zich met ongelofelijke snelheid op hun prooi storten.  
Een arend is ook beroemd om zijn levensduur en lichaamskracht tot op hoge leeftijd. Ze kunnen wel 30 jaar oud worden. 
De arend is ook een slimme vogel. Hij vliegt niet met zijn vleugels, maar laat zich zweven op de wind. De spanwijdte van de vleugels van een zeearend zijn wel 2.5 meter breed. Daarmee maken arenden optimaal gebruik van de windstromen. 
In de Bijbel is de wind wel vaker het beeld van de Heilige Geest. Zo wil de Heilige Geest in ons komen wonen. Door Zijn wind brengt Hij ons bij de Heere Jezus. Wanneer arenden ziek worden, zoeken ze een plekje waar ze in de zon kunnen zitten. Door de warme zonnestralen knappen ze vaak weer op. 
Is dit zonlicht geen mooi beeld van de Heere Jezus, Die het licht van de wereld is? Laten we in Zijn licht – dat is Zijn Woord lezen – gaan zitten met onze zondeziekten. Hij zal ze genezen. Heel bijzonder is het dubbele stel oogleden van de arend. Hij kan daardoor recht tegen de zon invliegen. Dat doet hij wanneer hij achtervolgd wordt door een vijand. 
Wandelaars met de Heere hebben ook een ‘dubbel stel oogleden’ ontvangen. Met het ene stel zien ze de achtervolgers vanbinnen en vanbuiten. Met het andere stel oogleden kijken ze naar Jezus, de Zon. Zijn licht verblindt de vijanden vanbuiten en vanbinnen. De vijanden raken daardoor de weg ‘kwijt’. 

Nieuwe kracht
Deze wandelaars ontvangen steeds weer nieuwe kracht. Ze slaan de vleugels van hun verwachting uit in Gods beloften. De tekst zegt dat ze de ‘kracht vernieuwen en opvaren’. 
Ze putten nieuwe krachten uit de Bijbel zoals je helder water put uit een regenput. Ze doen dit met de emmer van het geloof. Met andere woorden: Ze zweven op ‘de wind’ van Gods beloften in Jezus. 
In Jezus zijn al Gods beloften ja en in Hem amen. Dit betekent dat al Gods beloften betrouwbaar zijn. Ze worden allemaal in en door Christus vervuld. 
Door Zijn kracht gaan ze al wandelend meer en meer de HEERE verwachten. Dat worden ze niet moe.
Ze verwachten de kracht die Hij beloofd heeft, te zullen ontvangen. Met die verwachting stijgen ze uit boven de pijn en moeite van het leven. Ze vertrouwen op de Heere. 
Deze verwachting en dit vertrouwen hebben ze van geen Vreemde. Ze hebben dit geleerd van de Heere Jezus. Tegen alles in verwachtte Hij het ook van Zijn getrouwe Vader. Met deze verwachting steeg Hij boven alles uit. Net als de arenden. Met deze verwachting wandelde Hij met Zijn Vader. 

De HEERE zegt tegen wandelaars met Hem: Loop met volharding en verwachting de loopbaan die voor je ligt. Houd daarbij steeds het oog op Jezus. Hij zorgde ervoor dat je ging geloven. Hij maakt het geloof ook volmaakt. Hij zorgt ervoor dat je het einddoel bereikt.  
Wandel, leef je nog niet met Hem? Wat erg. Toch heeft Jesaja in Gods Naam ook een boodschap voor jou. De HEERE zegt: Wend je naar Mij toe, zie op Mij, wordt behouden (Jesaja 45:22). Amen.

English version

Summary speech Sunday 18-9-2016. Evangelist J.Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: "Walking with expectation" w.r.t. Isaiah 40:31

Situation
We continue with the talks about "walking with God." Today our attention is focused on Isaiah 40:31. The theme is "Walking with expectation”.
What is this chapter about that was written about 700 hundred years before Christ?

The first half of this book (1-39), contains sharp criticism and warnings. Isaiah calls the Israelites to repentance. He calls them to repent of their sins.
The remaining chapters (40-66) are full of comfort and hope. Isaiah frequently prophesies then of the coming Saviour Jesus. He is the only One Who can and will give hope to the hopeless  in hopeless situations.

New section
So in the chapter before us begins a new section. A positive part.
Israel feel that God has no regard for them. By the way, that would be appropriate so. They certainly aren't that nice people. Yet God has an eye for them. Chapter 40 already sets in with it. Just hear: Comfort, comfort my people. Isaiah must speak words of comfort to rebels in God's name.
What forbearing a God is He. Can you understand this? The Israelites have totally messed it up. Then God comes with comforting words. Is not this special?
Such a God is the God of Israel and of all His children. Then and now. So you need to read this book. Then you will notice that it is not a dusty old book. But that it comprises a topical message. Listen to Isaiah's message regarding your own life. Even though you do not see the need for it.
Return to the Lord God. Even if you do not like it. Show remorse about your sins and repent. Surrender to the Lord Jesus. Rely on God's forgiveness that is in the Lord Jesus.

Expecting
Chapter 40 of Isaiah is full of comparisons and examples. By these Isaiah shows God's power.
In verse 30, Isaiah uses a metaphor of young men. They are in the prime of their life.
But even in the prime of budding life of the young, human energy sometimes works out badly. He hints at the fact that even the strongest man sometimes gets tired. This is certainly true as you grow older.
Then comes a significant but …  But that wait upon the Lord shall renew their strength (verse 31). That's no match for any younger one. Those who wait upon the Lord  go from strength to strength. In that respect, they never grow old and tired.

What does it mean, waiting upon the Lord? If we have an appointment, we expect someone.
We rely on his or her promise to come. If we expect someone we love, we look forward to his or her arrival.
Much stronger is it with those who wait upon the Lord. You may also say that wait for Him. This expectation is no slackness, lethargy. They are stretched to the limit. They rely on God's promise that He offers assistance to those who request it. He is never too tired or too busy to help and listen. His strength is their power. From which they retrieve their energy.

In the mountains ice water comes down with great force. This water is collected in reservoirs. An ingeniously constructed pipe system ensures that the water goes to devices that generate energy. Thus, the energy is not in the water, but in the propulsive force of the mechanism  feeded by the water.
So it is with those who wait upon the Lord. They are without power. Without expectation from themselves. They draw no strength from the "ice water"of God's grace that comes from above.
The Holy Spirit makes sure that they are going to catch this "ice water" of God's grace. He constructs through His Word an ingenious system in someone's life. This 'íce water' flows through the grace of God to all parts of their souls. The power of expectation starts to work. Thus, they come to expect the Lord with everything that is in them. Again and again, for the "ice water" of God's grace continues to flow.

Eagle
People who are waiting upon  the LORD in this manner, are compared with an eagle. And not just like that. The eagle is a great miracle of creation. In the Bible as much as 38 times is spoken of an eagle. Rightly, he is known as the most majestic of all birds. An eagle is known for its strength and rapid flight. At an altitude of hundreds of meters eagles are able to float around without flapping with their wings. From this height they can pounce upon their prey with incredible speed.
An eagle is also famous for its longevity and physical strength into old age. They can be up to 30 years of age.
The eagle is also a smart bird. He does not fly with its wings, but let himself float on the wind. 
The span of the wings of an eagle can reach 2.5 meters. In this way  eagles take full advantage of the wind currents.
In the Bible, the wind is often mentioned as the image of the Holy Spirit. In such manner the Holy Spirit will come and live in us. Through His wind He brings us to the Lord Jesus.
When eagles are sick, they find a place where they can sit in the sun.  The warm sunshine is often the means by which they are put right again.
Isn't this sunlight a beautiful image of the Lord Jesus Who is the light of the world? Let us sit down in His light - that's reading His Word - with our diseases of sin. He will heal them.
Very special is the double set of eyelids of the eagle. It enables him to fly straight into the sun. He does this when he is pursued by an enemy.
Hikers with the Lord also received a double set of eyelids. With one set they see  the pursuers from inside and outside.With the other set of eyelids, they look to Jesus, the Sun. His light dazzles the outside and inside enemies. The enemies thus get 'lost'.

New force
These walkers receive  new strength again and again. They spread the wings of their hope in God's promises. The text says that they "shall renew their strength and mount up with wings as eagles”.
They draw new strength from the Bible as you draw clear water from a cistern. They do this with the bucket of faith. In other words: They float on 'the wind' of God's promises in Jesus.
In Jesus are all God's promises yea, and in Him Amen. This means that all of God's promises are trustworthy. They are all fulfilled in and through Christ.
Through His strength they are going, while walking,  to wait more and more upon the Lord. They don't get tired by doing this.
They expect  the strength, that He has promised, to receive. With this expectation, they rise above the pain and difficulty of life. They put their trust in the Lord.
This expectation and this confidence does not originate from a Stranger. They have learned this from the Lord Jesus. Despite all opposition He expected it also from His faithful Father. With this expectation He rose above everything. Like the eagles. With this expectation He walked with His Father.

The Lord tells hikers with Him: Walk, with perseverance and hope, the race that lies before you, thereby always keeping the eye on Jesus. He made sure you came to believe. He also consummate faith. He makes sure that you reach the end goal.
Walk, don't you still live with Him? What a sad state you're in. Yet Isaiah has also a message in God's name for you. The LORD says: Turn you unto Me, behold Me, and be saved (Isaiah 45:22). Amen.