Wandelen in Gods waarheid - Psalm 86:11

Samenvatting toespraak zondagmorgen 11-9-2016. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Wandelen in Gods waarheid’ n.a.v. Psalm 86:11

De laatste weken gaan de toespraken over ‘Wandelen met God’. Dit is de zesde toespraak daarover. Het thema van vandaag is ‘Wandelen in Gods waarheid’ n.a.v. Psalm 86:11.

HEERE
Psalm 86 is een gebed van David. David is in gevaar want hij wordt achterna gezeten door koning Saul. In die problemen bidt hij steeds tot God. Zijn gebed is een afwisseling van allerlei strofen. 
Zijn gebed begint met HEERE en eindigt met HEERE. 
HEERE betekent: de God Die bestaat. De ‘Ik ben er’. Van Zijn bestaan heeft David ervaring. 
Veel mensen vandaag ontkennen het bestaan van God. Hoe komt dit toch? Ze bekijken alles door de bril van de redenatie. En inderdaad, dan kom je er niet uit. Ondanks dat alles om ons heen ‘spreekt’ van Gods aanwezigheid. Gods aanwezigheid kun je niet beredeneren, wel beleven door te geloven.  

Intussen is het vreemd dat mensen zich wel bezig houden met Oosterse godsdiensten. Kunnen we die wel beredeneren? Kun je die goden zien en beleven? David wist dat je niets aan die goden hebt. Daarom zegt hij: Onder de goden is niemand U gelijk, Heere. 
Deze HEERE is in Jezus Mens geworden. Hij kwam tussen ons wonen. Zo dichtbij kwam Hij. 
Hij kwam om voor atheïsten te lijden en Zijn leven te geven aan het kruis. Door Zijn Goddelijke kracht is Hij weer opgestaan uit de dood. Als je dat ‘ziet’ kun je het wonder niet op. Een God Die je niet ziet, wordt dan zichtbaar door het geloof. Hij wordt de HEERE voor je.  

Alleen God
Ook voor David is de HEERE alleen God. Zoals Hij leidt, leidt er niemand. Hij is de grote Manager. 
Daarom zúllen heidenen, atheïsten, komen tot de HEERE. Ze zúllen door de overheersing van Zijn genade voor Hem knielen. Ze zúllen Hem prijzen en met Hem gaan wandelen. Daar is David zeker van. Want zo’n God als David heeft, is er maar één. Met Hem kan het niet meer stuk. 
Geen onzekerheid bij David. Het is om jaloers op te worden.
Allen en alleen die écht met de HEERE wandelen, herkennen zich in David. Die komen helaas vaak ook andere dingen vanbinnen tegen. Soms roepen ze: God waar bent U? Ik ervaar U niet. 
Ik kan (en wil) niet meer met U wandelen. Dan snappen ze die atheïsten. Dan zijn er bergen van zonden en ongeloof. Dan zien ze het niet meer zitten. Ondanks dat, bidden ze tot de HEERE. 
Soms tegen hun eigen ongeloof in. Hoe komt dit?
De HEERE houdt ze op allerlei manieren vast met Zijn liefdevolle handen. 
Soms stuurt Hij hen onverwachts een bericht. Met eerbied gezegd een ‘SMS’ of een ‘WhatsApp’. Vanuit de Bijbel komt er dan met gezag een tekst bij hen binnen. Die tekst maakt indruk. 
Een ander kan op z’n mobiel zien als wij z’n WhatsApp hebben gelezen. Zo ‘ziet’ de HEERE als een tekst bij Zijn wandelaars écht gelezen is. Dat kan ook niet anders. Hij zorgt door Zijn Heilige Geest ervoor dat Zijn bericht indruk maakt. 
Met David belijden ze dan opnieuw: U alleen bent God. Ze geven Hem dan opnieuw openlijk de eer.   

Een reis
Wandelen met deze God is een reis. De wonderen van deze reis liggen onderweg voor het oprapen. 
Je valt van het ene in het andere wonder. 
Tijdens een reis met de auto door de Alpen, komen we prachtige vergezichten tegen. Soms stoppen we om te eten of te drinken of om een foto te maken. Soms moet de navigatie opnieuw worden ingesteld. Door wegomleggingen was hij de route kwijt.  
Zo is het met wandelaars met de Heere. Ze zien door de Bijbel prachtige vergezichten. Soms stoppen ze. Met andere woorden: ze mediteren en de Heere zorgt voor geestelijk eten en drinken. 
Een andere keer zijn ze van de weg met Hem afgedwaald. Dan bidden ze: Leer mij, HEERE, Uw weg.
Dit bidt en smeekt David. Wandelaars met de HEERE zijn ‘smekelingen’ aan Gods genade-deur.  

Op school
‘De scholen zijn weer begonnen’. Een bekende tekst deze weken. De bedoeling is duidelijk.
De ‘school’ van de HEERE gaat nooit dicht. Daar geldt deze slogan niet voor. De Heere geeft altijd les. Helemaal gratis. Ouderbijdrage of studiebeurs is niet nodig. Allen die met Hem wandelen, die een relatie met Hem hebben, weten dit. Zijn lessen, Zijn colleges, hebben ze steeds nodig. 
Vandaar dat David vraagt: Leer mij, HEERE. Leer mij hoe ik moet leven. Hoe ik met U moet wandelen. Leer mij hoe ik mijn beslissingen moet nemen. 
Leer mij. Dit is het eerste gebed dat een wandelaar bidt, maar ook het laatste. Ze komen nooit uitgestudeerd. Op Zijn ‘school’ kun je nooit een Propedeuse, Bachelor of Master behalen. 
Levenslang blijf je leerling van Hoogleraar Jezus.     

Uw weg
David bidt niet zomaar wat. Dat kunnen wij doen. Dan bidden we om fijne dingen. Dan bidden we naar onszelf toe. Als ik er maar beter van word. Maar dat is geen bidden. Nee, David bidt van zichzelf af. Leer mij, HEERE, Uw weg. Niet: leer mij, HEERE, mijn weg. Nee, Uw weg. 
Zijn weg kan wel eens heel anders zijn dan ik vermoed. Dan dat ik wil. Gods weg kan dwars tegen mij ingaan. Een weg van tegenslag en afbraak. Toch is Gods weg de beste weg. Dan wandel je op dé Weg Jezus. Jezus heeft immers gezegd: Ik ben de Weg. Niet zomaar een weg, maar dé Weg. 
De enige Weg en de beste Weg. Via deze Weg kom je op je eindbestemming. Dat is de eeuwige heerlijkheid bij de HEERE in de hemel. Alle andere wegen zijn doodlopend. 
Deze Weg is de Via Dolorosa. Dit is een straat in het oude Jeruzalem. De Heere Jezus werd na Zijn veroordeling via deze weg naar de executieplaats geleid. 
Gods weg is de weg achter Jezus aan. Dit is een kruisweg. Dit is sterven aan jezelf. De minste zijn. 
Dit is voor de wandelaars met Hem hun ‘Via Dolorosa’. Hier gelden geen glitters en gouden medailles.
Dit is geen Rio. Dit zijn geen Olympische spelen. Dit is wel liefde en vergeving van zonden. Dit is Jezus. 

Uw waarheid
Als je iets beloofd hebt, moet je dat ook nakomen. Zo werkt dat. Ook bij David. Hij bidt: Leer mij, HEERE, Uw weg. En de belofte is: Ik zal in Uw waarheid wandelen.
Uw waarheid. Wat is dat of liever Wie is dat? Dat is de Heere Jezus. Hij presenteert Zich niet alleen als de Weg, maar ook als de Waarheid. Wat een weids perspectief opent zich hier.
Ín Uw waarheid. Dit is meer dan mét Uw waarheid. Ín Uw waarheid is een stap verder en dieper. 
Het is uit en met de Heere Jezus leven. Het is je verliezen in Hem. Je laten laven door Hem. Je laten gezeggen door Hem. Je laten leven door Hem. Dit is steeds vergeving van je zonden zoeken bij en ontvangen van Hem. In Uw waarheid wandelen. Dan is je leven Christus en je sterven winst (Filippenzen 1:21). Dit is wandelen door geloof op hoog niveau. Zie hiervoor de samenvatting van de toespraak van zondag 7-8-16. Daar verlangt David naar.
David weet dat hij zelf dit niveau niet kan halen. Daarom bidt hij erbij: verenig mijn hart tot de vrees van Uw Naam. Met andere woorden: help mij alstublieft HEERE. Ik kan dit niet. 

Het is om jaloers op te worden. Jaloersheid is geen goede eigenschap. Maar hier mag je jaloers op worden. Op Zijn ‘school’ is nog plaats. Je wordt nooit uitgeloot als je je aanmeldt. Hoe je je aanmeldt? 
Door je gebedsbriefje bij Hem in te leveren. Hij zet er op Zijn tijd Zijn handtekening onder. Dan ga je Hem met je hele hart loven. Al is het met dissonanten. Maar door Zijn Waarheid klinkt het voor eeuwig zuiver. God zij geprezen voor Jezus Christus. Amen. 

English version

Summary speech Sunday 11-9-2016. Evangelist J.Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: "Walking in God's truth' w.r.t.. Psalm 86:11

The last weeks the speeches dealt with 'Walking with God'. This is the sixth speech about it. The theme of today 'Walking in God's truth w.r.t. Psalm 86:11.

LORD
Psalm 86 is a prayer of David. David is in danger because he is chased by King Saul. In these problems, he always prays to God. His prayer is an alternation of various verses.
His prayer begins with Lord and ends with Jehovah.
Jehovah means: the God Who exists. The 'I am'. David has experience with His existence.
Many people today deny the existence of God. How is this? They see everything through the eyes of reasoning. Indeed, by argueing you'll never find out. Despite that everything around us "speaks" of God's presence. God's presence can't be reasoned, but it can be felt by faith.

Meanwhile, it is strange that people do engage in Eastern religions. Can these be reasoned  indeed? Can you see those gods and experience? David knew that those gods are less than nothing. Therefore, he says: Among the Gods is none like unto thee, O Lord.
This Lord Jesus has become Man in Jesus. He came to live among us. So close He came to us.
He came to suffer for atheists and to give His life on the cross. By His divine power, He rose again from the dead. If you  'see' that,  you can not bring this miracle to your knees. A God that you can not see, is then visible through faith. He becomes the Lord for you.

Only God
For David the Lord  is God alone, unique. The way He leads,  nobody leads. He is the great Manager.
Therefore, pagans, atheists, will come to the Lord. They will kneel before Him by the domination of His mercy. They will praise Him and walk with Him. Since That's for sure for David. For such a God as David has, there is only one. With Him, it can not go wrong.
 David isn't wishy-washy in his thinking. It is to be envied.
All and only those who truly walk with the Lord identify with David.They unfortunately are often bothered by other things inside. Sometimes they cry, God where are you? I don't feel Your proximity.
I can (and won.t) walk any longer with You. Then they can understand those atheists. Then there are mountains of sin and unbelief. Then they are at the end of their tether. Despite that, they pray to the Lord. Sometimes in spite of their own disbelief. How come? What's the secret: Jehovah holds them in many ways with His loving hands.
Sometimes unexpectedly He sends them a message. Reverently said an 'SMS' or 'WhatsApp'. From the Bible a text is posted with authority to them. This text makes an impression.
Another can see on his mobile whether we have read his WhatsApp. So the Lord "sees" if a text has really been read by His walkers. That can not be otherwise. He makes sure by His Holy Spirit that His message gets through and inspires with awe.
They again confess with David: You alone are God. They frankly pay deference to Him again.

A journey
Walking with this God is a journey. The wonders of this trip are as plentyful as blackberries.
You end up from one miracle into another.
While traveling by car through the Alps, we come across beautiful views. Sometimes we stop to eat or drink or to take a picture. Sometimes the navigation needs to be reset. By diversions it has got on the wrong track.
That's often the case with walkers with the Lord. They see stunning vistas while reading the bible. Sometimes they come to a halt. In other words, they meditate and the Lord provides spiritual food and drink. Other times they have wandered  from the road with Him. Then they pray: Teach me, O Lord, Your way. David prays and begs this. Hikers with Jehovah are 'supplicants' at God's throne of grace.

At school
"The schools have started again." A well-known text these weeks. The intention is clear.
The "school" of the Lord never closes. Since this slogan does not apply. The Lord always teaches. Totally free. Parental contribution or scholarship is not necessary. All who walk with Him, who have a relationship with Him, know this. His teachings, His lectures, they always need.
Hence, David asks: Teach me, Lord. Teach me how to live. How to walk with You. Teach me how to make my decisions.
Teach me. This is the first prayer that a walker prays, but also the last. They'll never become consummate by studying. At His "school" you can never achieve a Propaedeutics, Bachelor or Master degree.
You remain a lifelong student of Professor Jesus .

Your way
David does not pray for futilities. We can do this. Then we pray for good things. Then we pray for ourselves, to indulge our desires. If I just get anything out of it. But that's not praying. No, David's prayers aren't focused on himself. Teach me, O Lord, Your way. Not: Teach me, O LORD my way. No, Your way.
His way may be very different than I have in mind, than I want. God's way can go straight the opposite direction I want. A way of adversity and degradation. Yet God's way is the best Way. Then you walk on the road Jesus. Jesus said, I am the Way. Not just any way, but the Way.
The only Way and the best Way. Through this Way you arrive at your final destination. That is the eternal glory of the Lord in heaven. All other roads lead to a dead end, a cul-de-sac..
This Way is the Via Dolorosa. This is a street in ancient Jerusalem. The Lord Jesus was led along this road to the execution site after his conviction.
God's way is the road behind Jesus. This is a way of the cross. This means death to self. To be the least.
This is for the walkers with Him their "Via Dolorosa." Here glitter, clamour and gold medals don't count.
This is not Rio. These are not the Olympics. This is indeed love and forgiveness of sins. This is Jesus.

Your truth
If you have made a promise, you should fulfill it. That is how it works. Also with David. He prays: Teach me, O Lord, Your way. And the promise is: I will walk in Your truth.
Your truth. What's that, or rather Who is that? That is the Lord Jesus. He presents Himself not only as the Way, but also as the Truth. What a broad perspective opens here.
In Your truth. This is more than with Your truth. In Your truth is a step further and deeper.
It is living out of  and with the Lord Jesus. It is your total capitulation and submission to Him. To let you quench by Him. To let you persuade by Him. To let you  live through Him. This means to seek and receive always forgiveness of your sins with Him. Walking in Your truth. Then your life is Christ and your death gain (Philippians 1:21). This is walking by faith at a high level. ( See the summary of the speech Sunday 7-8-16. ) That's what David longs for.
David knows that he can not reach this level. Therefore, he prays it: unite my heart to fear Thy Name. In other words, please help me Lord. I can not possibly do this.

It is to be envied. Jealousy is not a good trait. But here you are allowed to be jealous. At His "school" is still place. You will never be eliminated by lottery when you sign up. How do you sign up?
By submitting your prayer note to Him. On His time He puts His signature under it.  Then you start to praise Him with all your heart. Albeit with dissonances. But through His Truth it sounds forever melodious. Praise God for Jesus Christ. Amen.