De Beveiliger in actie - Exodus 14:19a

Samenvatting toespraak zondagmorgen 30-10-2016. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘De Beveiliger in actie’ n.a.v. Exodus 14:19a

IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL
Dit is de naam waarmee de Heere Zich aan Mozes presenteerde zoals we hoorden. 
Door deze naam laat Hij zien Wie Hij is en blijft. Hij beloofde Mozes in alle situaties bij te staan. 
Mozes had immers een onmogelijke opdracht gekregen. Hij moest de Israëlieten van Egypte naar het beloofde land Kanaän leiden. Een taak waar Mozes geweldig tegenop zag. Kun je het begrijpen?
Vorige week hoorden we hoe de Israëlieten na de uittocht werden achtervolgd door Farao. 
Ze konden geen kant op. Voor hen de zee. Opzij van hen bergen en achter hen het leger van Farao.  
Ze zaten als ratten in de val. In doodsnood gaven ze Mozes de schuld.   
Door de nood gedreven vroeg Mozes de Heere om een antwoord. En dat antwoord kwam. 
Wat zei de Heere? Vreest niet, staat vast en ziet het heil des HEEREN. De HEERE zal voor u strijden en u zult stil zijn. Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken (Exodus 14:13-15). 
De IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL was erbij in de wolkkolom. Hij was voor hen. En als de Heere voor je is, wie zal dan tegen je zijn? Dan is geen zee te hoog en geen berg onmogelijk. Dan ligt de vijand aan je voeten, al is de vijand nog aanwezig. Ook al zie je dat niet gelijk. Je zult het wel merken. 
Zo is het ook met de Israëlieten. Op het meest cruciale moment komt de IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL in actie. Als Hij in actie komt, moet elke vijand het onderspit delven. Hopelijk heb je er ervaring mee.

Een staf
Wat moesten de Israëlieten doen? Verder trekken. Doorgaan de zee in. Een zee van onmogelijkheden lag voor hen. Letterlijk en figuurlijk. Toch verder gaan. 
Misschien geldt dit ook voor jou. Zeeën van onmogelijkheden liggen voor je. Je ziet geen oplossing. 
Je kunt niet anders dan de ‘zee’ in. Hoe dat moet, is je vraag. Luister dan naar deze geschiedenis.
De Heere zál voor een oplossing zorgen. Hoe? Dat wisten de Israëlieten niet. 
Die zee vóór hen, zal een rustig pad worden. Daar zal de Heere voor zorgen. Daar gebruikt Hij Mozes en z’n staf voor. Geen spectaculaire dingen, alleen een staf.  
Die staf droeg Mozes bij zich. Het was echt iets voor een schaapherder. Dat was Mozes geweest. 
De staf was o.a. een teken van leiding geven. Ook nu Mozes leiding moest geven aan de Israëlieten. 
Door de Heere werd deze staf een wonderlijk voorwerp. Wat de Heere al niet kan gebruiken. 
Zeg nou zelf: wat is een staf? Niet meer dan een stuk dood hout. Ondanks dat is die staf in de Bijbel vaak symbool voor Gods trouw en leiding. In psalm 23 staat: Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Een herder leidt en beschermt zijn schapen met zijn staf. Zo leidt en beschermt de Heere Zijn kinderen met Zijn ‘stok en staf’. Met Zijn Woord. Al hebben ze niets, Zijn Woord is voor hen alles.  

Wonderen
De Heere had beloofd dat Hij door middel van Mozes’ staf wonderen zou doen (Exodus 4:17). 
Daarom wordt deze staf vaak de staf Góds genoemd. Met andere woorden: de staf in Gods hand. Daarom heeft Mozes met die staf maar liefst tien wonderen verricht. 
In de Bijbel is het getal tien een teken van perfectie. Mooier kan niet. Het is af. Dit zie je steeds als Mozes weer een wonder mag doen met z’n staf. Ook nu tijdens dit cruciale moment. 
Hij krijgt opdracht van de Heere om z’n staf over de zee uit te strekken. Daardoor zal er een pad door de zee komen. De golven zullen worden als een muur van water. Wat een ongelofelijk wonder. 
Over dat pad, tussen de muur van golven, kunnen de Israëlieten naar de overkant.
Voor het zover is, gebeurt er een ander wonder. De HEERE ‘verplaatst’ Zich. Hij presenteert Zich daarbij als de Engel Gods. Als dé Beveiliger voor Zijn volk.

En de Engel Gods…
Wie is dit? Dit is de Heere Jezus. Dit kun je o.a. lezen in 1 Korinthe 10:4.
Christus is het Hoofd van de engelen. Hij reist met de Israëlieten mee. Hij wordt in Exodus 13:21 HEERE genoemd. Volgens dit vers reist Hij overdag mee door middel van een wolkkolom. Dat was een grote wolk als bescherming tegen de felle zon bijvoorbeeld. 
’s Nachts reist Hij ook mee door middel van een vuurkolom. Dat is een groot vuur voor licht, warmte en bescherming tegen de vijanden. Hij was dus dag en nacht bij hen. Hij zorgde voor hen. 
Hij maakte hun onmogelijkheden tot mogelijkheden. Hun moeilijke dingen tot makkelijke dingen.   

Dat heeft Hij ook later laten zien toen Hij op aarde was. Doden maakte Hij levend. Zieken genas Hij. Van de duivel bezetenen bevrijdde Hij. Met psychische kwalen wist Hij raad.
Zijn lievelingswerk was en is zonden vergeven. Hoe smerig en gemeen de zonden ook zijn. Dit kan en wil deze Engel Gods, deze Christus alleen. Geef de bergen en zeeën van zonden en onmogelijkheden 
in Zijn handen over. Ook de onmogelijkheid om het in Zijn handen te geven maakt Hij mogelijk. 
Hij nodigt je daartoe zelfs uit (Psalm 10:14). Wat een Engel, wat een Herder is Hij. 

Die voor het leger van Israël ging…
Het is een zin van zeven woorden hierboven. Maar er staat zoveel in. Het betekent dat Christus met hen optrekt. Stap voor stap. Hij wijst de weg, Hij beschermt. Hij gaat hen voor zoals een Vader. 
Uit het verband blijkt dat Hij ook vóór Israël is. Hij neemt het ook vóór hen op. Dus Hij gaat voor hen in de bres staan. Als je bedenkt wat voor mensen de Israëlieten waren…Wat een wonder is dit dan. 
Hieruit blijkt dat Hij goed is voor mensen die het constant verprutsen. Steeds zijn er weer zonden. Ondanks dat, neemt Hij het voor hen op. Hij ‘springt’ in de bres. Al is het voor de duizendste keer. 
Honderden jaren later heeft Hij dat laten zien toen Hij aan het kruis hing. Daar werd Hij de Goede Herder, de lijdende Herder Die Zijn mond niet opendeed. Hij ging voor Zijn kinderen de dood in zodat zij van de eeuwige dood werden bevrijd. Hij was daar ook vóór Zijn kinderen. Hij in hun plaats. 
Hij ‘sprong’ voor hen in de bres. Na drie dagen stond Hij op voor Zijn kinderen. 
Zo heeft Hij Zijn kinderen gered van de zeeën van onmogelijkheden en bergen van zonden.
Als deze Engel voor je gaat en vóór je is, heb je toekomst. Dan ben je rijk. Ook al ervaar je dat misschien niet altijd zo. Vaak voel je je geestelijk arm. Toch ben je rijk door en in Hem.
Als je Hem niet kent met je ‘hart’ heb je niets, al ben je rijk. Wat arm.

Vertrok en ging achter hen.
Dat Jezus Christus het voor hen opneemt zie je ook in Zijn ‘verplaatsing’. Hij gaat met de wolkkolom van voor naar achteren. Hij gaat naar de achterhoede. Daar waar de zwakkeren zijn. Zoals de vrouwen en de kinderen. Daar waar de klappen vallen. Wat een HEERE is Hij. Hij stelt Zich dus op tussen de Egyptenaren en de Israëlieten. 
Wij zeggen wel eens: ik sta achter je. Ik kom voor je op. In een veel rijkere betekenis staat Christus achter hen. Hij komt voor hen op. Dit zien we aan de wolkkolom. Die wordt tussen de Israëlieten en de Egyptenaren gezet. Zo vormt de wolkkolom een buffer. De Egyptenaren slagen er zo niet in de Israëlieten in te halen. De HEERE staat achter hen. De wolkkolom schijnt de Israëlieten die nacht bij. De Egyptenaren zitten in het donker. Ze zien geen hand voor hun ogen.

De Engel Gods, Jezus Christus tussen het leger van de Egyptenaren en de Israëlieten. 
Hij beveiligt hen als dé Beveiliger. Daar kan de grootste vijand niet tegenop. 
Als de HEERE vóór je is, staat Hij ook achter je. Wat een leven is dat. 
Als Hij door Zijn Geest in actie komt in je leven, kom jij ook in actie. Alle ‘Egyptenaren’ in je worden dan vermorzeld door Zijn almacht. Maar ook jij gaat je ‘Egyptenaren’, je zonden, belijden en doden. 
Dan ga je met Mozes zingen: de HEERE is een Krijgsman; HEERE is Zijn Naam (Exodus 15:3). 
Laat Jezus de Tussenpersoon, de Beveiliger zijn van je leven. Dan ga je veilig tussen de zeeën en bergen van het leven. Dan word je door de HEERE geleid. Door Hem geleid, is wel geweid en geleid.   

English version

Summary speech Sunday 30-10-2016. Evangelist J.Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: 'The Security Guard' in action w.r.t. Exodus 14: 19a

I WILL BE WHO I AM
This is the name by which the Lord  presented Himself to Moses as we heard.
By this name, He shows Who He is and remains. He promised Moses to assist in all situations.
After all, Moses had been given an impossible task. He was to lead the Israelites from Egypt to the promised land of Canaan. A task that Moses dreaded greatly. Can you understand it?
Last week we heard how the Israelites were chased by Pharaoh after the exodus.
There was no way out for them. In front of them the sea. Either side of them were mountains and behind them Pharaoh's army.
They were like rats in a trap. In agony they blamed Moses.
Driven by the ordeal Moses asked the Lord for an answer. And that answer came.
What did the Lord say? Fear ye not, stand still and see the salvation of the LORD. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Tell the children of Israel that they go forward (Exodus 14: 13-15).
The I WILL BE WHO I AM was there in the cloud. He was for them. And if you may experience His favour, who can be against you? Then no sea is too high and no mountain insurmountable. The enemy lies at your feet, though he is still present. Even though you can't see that at the moment. You'll  surely find out.
So it is with Israel. At the most crucial moment, the I AM THAT I AM comes in action. If he takes action, each enemy must taste defeat. Hopefully, it sounds familiar to you by experience.

A rod
What had the Israelites to do? Move on. Continue into the sea. A sea of ​​impossibilities lay ahead. Literally and figuratively. Nevertheless, proceed.
Perhaps this applies to you. Seas of impossibilities ahead. You see no solution.
The only way left for you is the 'sea' . But how? That's your question. Then listen to this history.
The Lord will provide a solution. How? That the Israelites did not know.
That sea before them, will be a peaceful path. There the Lord will vouch for. He uses Moses and his staff for that. No spectacular things, only a rod.That rod carried Moses with him. It was really something for a shepherd. After all, Moses had been a shepherd. A staff was among other things a sign of leadership. Also now when Moses had to lead the Israelites.
Through the Lord this staff became a wonderful article. He uses wonderful articles to work out His holy will.
Let's face it: what is a rod? No more than a piece of dead wood. Despite this the rod in the Bible is often a symbol of God's faithfulness and leadership. In Psalm 23 is: Your rod and your staff, they comfort me. A shepherd leads and protects his sheep with his staff. Likewise the Lord  leads and protect His children with His "rod and staff". With His Word. Though they have nothing, His Word is everything to them.

Miracles
God had promised that He through Moses' staff would do miracles (Exodus 4:17).
Therefore this rod is often called the rod of God. In other words, the rod in God's hand. Therefore Moses performed with this staff  no less than ten miracles.
In the Bible, the number ten is a sign of perfection. Nicer and better can not. It's completed, accomplished. You see this every time when Moses is allowed to perform another miracle with his staff. Even now during this crucial moment.
He gets a command of the Lord to stretch out his rod over the sea. As a result, there will be a path coming through the sea. The waves will be as a wall of water. What an incredible miracle.
On that path, between the wall of waves, the Israelites can go across to the other shore. Before that, another miracle happens. Jehovah 'moved' Himself. He presents Himself thereby as the angel of God. As the Protector of his people.

And the angel of God ...
Who is this? This is the Lord Jesus. This can be read among others in 1 Corinthians 10: 4.
Christ is the Head of the angels. He travels with the Israelites. in In Exodus 13:21 He is mentioned Yahweh. According to this verse He travels along in a cloud by day. That was a big cloud as protection against the sun for example.
Over night He travels along through a pillar of fire. That's a big fire giving light, warmth and protection from the enemies. So He was with them day and night. He cared for them.
He converted  their impossibilities to possibilities. Their difficult things to simple things.

He also showed that later on when He was on earth. He made the dead alive. He healed the sick. He redeemed those possessed by the devil . He knew to deal with psychological ailments.
His favorite work was and is to forgive sins. How filthy and vile sins are. This can and  will this Angel of God, this Christ alone. Surrender the mountains and seas of sin and impossibilities into His hands. Also the inability to give it in His hands He makes possible. He even invites you to do that in (Psalms 10:14). What an Angel, what a shepherd is He.

Who went before the camp of Israel ...
Above is a sentence of seven words. But there is so much in it. It means that Christ goes with them. Step-by-step. He leads the way, He protects. He takes the vanguard  as a father.
From the context it shows that He is in favour of Israel. He also stands up for  them. So he stands before them in the breach. When you consider what a people the Israelites were ... What a miracle this is.
This shows that he is good for people who are botching it constantly.
Again and again they fall into sin. Despite that, He stands up for them. He "jumps" into the breach. If it is for the thousandth time.
Hundreds of years later, He has made it visible when He hung on the cross. There He became the Good Shepherd, the suffering Shepherd who did not open His mouth. He went into death for his children so that they were freed from eternal death. He was there also for His children. He in their place.
He "jumped" to their defense. After three days He rose....for His children.
In this wonderful way he saved His children from the seas of impossibilities and mountains of sins.
If this Angel goes before you, and favours you, you have future. Then you are rich. Even though you might not always be spiritually aware of it. Often you feel spiritually poor. Yet you're  rich through and in Him.
If you do not know Him with your "heart" you have nothing, albeit you're rich. What poor.

Left and went behind them.
That Jesus Christ stands up for them you can see in his "movement." He goes with the cloud from front to back. He goes to the rear. Where the weak are. Such as women and children. Where the blows fall. What a Lord is He. So He sets Himself between the Egyptians and the Israelites.
We sometimes say: I'm with you. I'm coming for you. In a much richer meaning Christ stands behind them. He's standing up for them. We see it on the cloud. That is put between the Israelites and the Egyptians. The pillar of cloud forms a buffer. The Egyptians don't succeed to overtake the Israelites. The Lord is behind them. The cloud gives its light to the Israelites at that  night. The Egyptians sit in the dark. They see no hand before their faces.

The angel of God, Jesus Christ, is between the camp of the Egyptians and the Israelites.
He protects them as the Security  Guard. Since the greatest enemy can not beat them.
If the Lord is for you, is He also behind you. What a life it that.
If He comes in action by His Spirit in your life, you'll also come in action. All 'Egyptians' in you will be crushed by His omnipotence. But you start to profess and kill your 'Egyptians', your sins as well.
Then you sing with Moses: the Lord is a Man of war; the LORD is His name (Exodus 15: 3).
Let Jesus the Intermediary, be the Protector of your life. Then you fare safely between seas and mountains of life. Then you will be guided by the Lord. Led by Him is then lying down in green pastures and leaded beside the still waters. Ps. 23.