Jezus’ dankdag - Johannes 6:11

Samenvatting toespraak woensdag 2-11-2016, dankdag. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Jezus’ dankdag’ n.a.v. Johannes 6:11

Dankdag 2016. Wie zit daarop te wachten in een tijd van redelijke economische voorspoed? Althans volgens de troonrede van dinsdag 20 september j.l. 
De toon in die troonrede was dat we op de goede weg zijn. Het ging over ons en nog eens ons. Geen woord van dank aan de Heere Die ons zegent.  
Dankdag 2016. Wie zit daarop te wachten in een tijd van redelijke economische voorspoed? Als het goed is jij en ik. Ook al heb je het misschien niet breed. Wie was God voor jou in het afgelopen seizoen? Je kunt het niet klein krijgen. Hij zo goed voor mij, die het steeds verbruik voor Hem. Ik die vanuit mezelf alles neem alsof ik er recht op heb. 
Hoe moet ik dankdag houden, denk je misschien. Laten we luisteren naar de Heere Jezus. 
Hij dankte elke dag. Soms dankte Hij op bijzondere momenten. Zoals in Johannes 6.

5000 mannen
Wat een drukte is het op de berghelling aan de Zee van Tiberias. Zonder de vrouwen en kinderen meegeteld, zitten er ongeveer 5000 mannen op de berghelling. Ze zijn nieuwsgierig naar Jezus’ tekenen. Ondanks dat Hij hun drijfveren kent, stuurt Hij ze niet weg. 
Sterker: Hij is met ontferming over hen bewogen. Vandaag zal Hij Zijn onmeetbare vrijgevigheid laten zien. En dat voor mensen die nieuwsgierig zijn naar Zijn tekenen. 
Wat een teken van Zijn goedheid en barmhartigheid. Voor mensen die niets meer hebben dan nieuwsgierigheid. Verder hebben ze niets.  
Christus heeft zo ontzaglijk veel te bieden aan mensen die helemaal niets hebben. Ook vandaag. 
Wat dat betreft kun je elke dag wel dankdag vieren. Hoor je: Hij heeft heel veel te bieden en het kost je niets. Alles wat Hij te bieden heeft, deelt Hij uit. Dat is toch een dankdag waard? 

Vijf broden en twee visjes
Die 5000 nieuwsgierige mensen hadden vrijwel geen eten bij zich. Terwijl het tijd wordt om te gaan eten. Slechts één jongetje had vijf broden bij zich en twee visjes. Maar wat is dat op een massa van meer dan 5000 mensen? Wat moet je daarmee? Alleen Jezus kan er alles mee. Let maar eens op.
Laat het je tot danken aanzetten dat de Heere Jezus alles kan.

Danken
Zelfs een discipel van Jezus ziet het niet zitten met die vijf broden en twee visjes. 
Ongelovig zegt hij tegen Jezus dat ze daar niets mee kunnen beginnen op zo’n grote massa. 
Jezus gaat niet in op deze vraag. De discipelen moeten de mensen laten zitten in het gras. 
Jezus weet Zelf dat Hij de broden en de vissen zal gaan vermenigvuldigen. Dat zegt Hij echter niet. Wel gaat Hij zichtbaar en hoorbaar iets anders doen voordat de mensen gaan eten. 
Terwijl Hij de vijf broden en twee vissen in Zijn handen heeft, gaat Hij danken en bidden. 
Hier heb je het kardinale punt in deze geschiedenis. Het is ook hier dankdag voor Jezus. 
Christus laat Zich hier aan al die mensen zien als de Dankende. Wat een goedheid. 
Jezus dankte altijd. Dat was Zijn lust en leven. 
Hij dankte omdat Hij zondaren mocht dienen met Zijn Woord en Geest tot hun redding. 
Hij dankte Zijn Vader ook dat genade krijgen, niet iets is dat verstandige mensen kunnen verdienen. Als dat zo was, zouden kinderen erbuiten vallen.   
Hij dankte toen Hij het Heilig Avondmaal instelde. Dat was op het einde van Zijn aardse leven. 
Toen Hij de drinkbeker genomen had, dankte Hij. En dat met de dood voor ogen. Hij beklaagde Zich niet, maar Hij dankte. 
Hij dankte Zijn Vader dat Hij dienen mocht. Dienen tot verheerlijking van Zijn Vader. 
Hij dankte dat Hij dienen mocht met Zijn eigen leven. Met Zijn sterven. Met Zijn lichaam en Zijn bloed. Wat een onbegrijpelijke liefde voor mensen die als zondaren te boek staan. 
Over liefde gesproken…
Hij gaf nooit Zichzelf de eer. Altijd had Hij de eer van Vader in het hart en op het oog. 
Hij dankte waar dan ook. Wat een les voor Zijn volgelingen. Vaak danken ze niet, maar mopperen ze.  
 
Zijn wij dankbare christenen? Nee niet goedkoop, want soms danken mensen, maar ze weten niet waarom. Zien mensen aan ons dat we dankbare christenen zijn? Niet alleen op dankdag, maar dag in dag uit. Ook al zit en zat het tegen? Toch dankbaar omdat we nog zoveel krijgen dat we niet verdiend hebben. Als je dit echt ‘ziet’, kun je niet blijven staan. Dan ga je door je knieën voor de Heere voor zoveel goedheid en dat voor jou… Paulus zegt in opdracht van de Heere: Dankt God in alles en: dankt te allen tijde. Leer dit van de Heere Jezus Die altijd dankte, maar ook bad.  

 

Laat de kinderkens…
Opvallend in deze geschiedenis is ook wat een klein jongetje kan betekenen voor veel mensen. 
Hoe de Heere Jezus dit kleine jongetje gebruikt als middel. 

Het is maar een kleine mededeling over dit jongetje van een paar zinnen. Het is ook de enige plaats in de Bijbel waar dit staat. Zelfs de naam van dit jongetje wordt niet genoemd. Ook zijn leeftijd niet. 
Onwillekeurig vraag je je af: wat zou er gebeurd zijn als dit jongetje er niet was geweest? 
Dan zou deze geschiedenis een heel ander verloop hebben gehad. Dan had de Heere Jezus misschien wel brood en vis rechtstreeks uit de hemel laten komen. Denk aan het manna in de woestijn (Exodus 16). Maar de Heere schakelt dit jongetje in. 
Hij houdt Zich aan de middelen en maakt van dit middel een wonder. 
Het schamele bezit van dit jongetje gebruikt Christus en vermenigvuldigt het. Niet zomaar voor een paar mensen, maar voor meer dan 5000 mensen. En dan houden ze nog over. 
Dat jongetje was voor Christus alles waard. Dit is tekenend voor Christus’ liefde tot kinderen. Tekenend wat een kind voor duizenden volwassenen kan betekenen. 
Opvallend dat Christus soms ook kinderen in Zijn dienst neemt. Het is om voor te danken. 
Laten we kinderen niet verhinderen om tot Christus te komen. Wij, grote mensen, kunnen dat zo gemakkelijk doen. Soms onbewust. 

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen
Dat jongetje krijgt uit handen van de discipelen zijn eigen brood en vis weer terug. Hij kreeg het driedubbel terug. Hij kreeg overvloedig te eten van Jezus. 
Van het geven aan Christus worden we niet minder, maar meer. En anderen worden er rijker door. Het is om voor te danken voor zoveel goedheid.   
Maar wat veel belangrijker is op deze dankdag: Christus eigen Naam wordt erdoor verheerlijkt.
Wat klinkt er uit meer dan 5000 monden na de maaltijd? Deze is echt de Profeet, Die in de wereld komen zou. Waar een klein middel al niet toe kan leiden. 
Dat jongetje is een teken voor jong en oud op deze dankdag. Hij gaf alles wat hij had en kreeg veel meer terug. Heb jij die ervaring ook? Dan weet je wat echt danken is. Niet alleen vandaag, maar altijd. Danken is meer dan Halleluja ‘roepen’. Het is met je hart ervaren dat alles wat je ontvangt, genade is. En dat niet om jou, maar om Jezus. Van harte zo’n dankend léven toegewenst. Amen.   

English version 

Summary speech Wednesday 2-11-2016, Thanksgiving Day. Preceded evangelist J.Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: "Jesus 'Thanksgiving Day' n.a.v. John 6:11

Thanksgiving 2016. Who is then to wait in a reasonable period of economic prosperity? At least according to the throne speech Tuesday, September 20th J.L.
The tone in the throne speech was that we are on the right track. It was about us and another us. Not a word of thanks to the Lord who blesses us.
Thanksgiving 2016. Who is then to wait in a reasonable period of economic prosperity? If the property is you and me. Even though you might not wide. Who was God for you in the past season? You can not get small. He so good to me, who always use for Him. Which I take everything from me as if I am entitled to.
How do I keep Thanksgiving Day, you may think. Let us listen to the Lord Jesus.
He thanked every day. Sometimes He thanked at special moments. As in John 6.

5000 men
What a rush it is on the mountainside by the Sea of ​​Tiberias. Without counting the women and children, there are about 5,000 men on the mountainside. They are curious about Jesus' signs. Even though He knows their motives, He sends them away. Indeed, He is moved with compassion for them. Today he will show his immeasurable generosity. And for people who are curious about his signs.
As a sign of His goodness and mercy. For people who have nothing more than curiosity. They have nothing.
Christ has so awful lot to offer to people who have nothing. Even today.
In that regard gonna celebrate Thanksgiving Day every day. Do you hear: He has a lot to offer and it costs you nothing. Everything he has to offer, he hands out. That is worth a day of thanksgiving?

Five loaves and two fishes
Those 5,000 curious people had virtually no food with him. While it is time to eat. Only one boy had five loaves of bread and two fish. But what is that on a mass of more than 5000 people? What you need it? Jesus can do anything with it alone. Just notice.
Let it turn to thank the Lord Jesus can do anything.

thank
Even seeing a disciple of Jesus does not sit with the five loaves and two fishes. Incredulous, he tells Jesus that they can not do anything with it on such a large crowd.
Jesus does not address this question. The disciples, the people have to sit in the grass.
Jesus knows Himself that He will multiply the loaves and fishes. He says not. He will be visibly and audibly do something else before people eat.
While he has five loaves and two fishes in his hands, he will owe.
Here's the key point in this history. It is also here for Thanksgiving Day Jesus.
Christ shows himself here to all those people when giving thanks. What a kindness.
Jesus always thanked. That was his pride and joy. He thanked because he was allowed to serve sinners with His Word and Spirit to their rescue. He thanked His Father also get that grace, not something that sensible people can earn. If so, children would be excluded.
He thanked when he instituted the Lord's Supper. That was at the end of His earthly life.
Then he took the cup, he gave thanks. And that the face of death. He accused himself, but he thanked. He thanked His Father that He might serve. Serve to the glory of His Father. He thanked that he could serve with his own life. His dying. His body and His blood. What an incomprehensible love for people who are classified as sinners.
Speaking of love ...
He never gave himself the honor. He always had the honor of Father in the heart and in mind. He thanked anywhere. What a lesson for His followers. Often they do not owe, but they grumble.
 
Are we grateful Christians? No not cheap, because sometimes thank people, but they do not know why. Show people that we are grateful Christians? Not only on Thanksgiving Day, but every day. Even though sitting and sat it against? Yet thankful because we have so much that we have not earned. If you really 'see', you can not stand. Then you go on your knees before the Lord for so much goodness and for you ... Paul says in behalf of the Lord, Praise God in everything and: thanks always. This doctrine of the Lord Jesus who always thanked, as well as bath.

Suffer little children ...
Striking in this history is also what can be a little boy for many people. How the Lord Jesus used this little boy as a means.

 

It's just a small notice about this boy of a few sentences. It is also the only place in the Bible where it stands. Even the name of this little boy is not mentioned. His age is not.
Involuntarily you ask yourself: what would have happened if the boy had not been there? Then this story would have had a very different course. Then the Lord Jesus had perhaps bread and fish show come directly from heaven. Think of the manna in the wilderness (Exodus 16).
But the Lord turns this boy in. He keeps himself to the resources and make this plea a miracle.
The meager possession of this boy used Christ and multiply it. Not just for a few people, but more than 5,000 people. And they keep still.
That boy was BC worth anything. This is typical of Christ's love for children. Characteristic which can mean a child for thousands of adults. Striking that Christ sometimes children take in His service. It's to thank for. Let us not prevent children to come unto Christ. We, great people, can do so easily. Sometimes unconsciously.

His name must receive eternal glory
That boy gets back from the hands of his disciples bread and fish. He got back the triple. He got plenty to eat Jesus.
Of giving to Christ, we are not less, but more. And others are richer by. It's to thank for for so much goodness.
But what is more important at this Thanksgiving Day: Christ's own name be glorified through it.
What sounds there are more than 5,000 mouths after meals? This is truly that prophet that should come into the world. Where a small means not all can lead to.
That boy is a sign for all ages on this Thanksgiving Day. He gave everything he had and got a lot more back. Do you have that experience too? Then you know what's really owe. Not just today, but always. Thank's 'cry' over Hallelujah. It is experienced in your heart that everything you receive mercy. And not to you, but to Jesus. Warmly thanking want such life. Amen.