De geestelijke strijd - Exodus 17:10-12

Samenvatting toespraak zondagmorgen 6-11-2016. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘De geestelijke strijd’  n.a.v. Exodus 17:10-12

We gaan verder met de geschiedenis over de Israëlieten in de woestijn. Ze zijn op reis naar het beloofde land. Op die reis raken ze verzeild in een bikkelharde strijd. 
De toespraak verdelen we in drie stukjes. 1) De aanval; 2) Het wapen en 
3) De overwinning. 

1) De aanval
Zoals we vorige week hoorden zijn de Israëlieten door de zee geleid. Op een wonderlijke manier kwam er een pad door de zee. Zo trekken ze verder. Ze denken zo in het beloofde land te zijn. 
Maar dat valt vies tegen. Ineens komt de vijand eraan en worden ze in een oorlog betrokken. 
Die vijand is Amalek, een broedervolk. Het stamt af van Ezau, de tweelingbroer van Jakob. 
Van je familie moet je het maar hebben… Je kunt soms meer last hebben van ‘broeders en zusters’ in de kerk, dan van mensen buiten de kerk.
Waarom laat de Heere die vijand komen? Dat heeft te maken met het gemopper van de Israëlieten. Met hun klagen. Met hun zonden. Wat is dat? Jezelf in de plaats stellen van God. Ook wij doen dit. Met mooie of minder mooie praatjes. God neemt dit niet. Zul je er rekening mee houden? 

Amalek is een gemene vijand. Ze vallen Israël op een laffe manier aan in de achterhoede. Daar waar de vrouwen en kinderen zijn. Waar de zwakken zijn. Wat een laffe streek.

Amalek leeft nog in 2016. Wat ik bedoel? Wat denk je van je eigen ‘vlees en bloed?’ Dus van je eigen inborst. Neem daarbij de duivel en de wereld met zijn verleidingen en het plaatje is compleet. 
Soms worden we overvallen door twijfel. Zou al die godsdienst wel waar zijn? Zou er wel een God zijn? Is het niet allemaal inbeelding? De Bijbel is toch een gewoon menselijk Boek, door mensen geschreven? Soms worden we onverwachts overvallen door verleidingen. Voor de één kunnen dat seksuele verleidingen zijn. Je bent er immers maar een paar muisklikken van verwijderd. Voor een ander drank, drugs en roken. Vaak gebeurt dit als je niet lekker in je vel zit. Als je zwak bent. 
Herken je die ‘Amalekieten’, die vijanden vanbinnen en vanbuiten? Ja? Dan heerst er een geestelijke ‘strijd’ bij je vanbinnen. Tenminste…als je een echte christen bent…
Wat moet je tegen die verleidingen doen? Wat moet Israël doen tegen Amalek? Wat kunnen ze doen? Israël is een zwak volk met heel weinig wapens. Amalek is sterk met goede soldaten en wapens. 
Toch neemt Mozes z’n maatregelen. Hij blijft niet met z’n armen over elkaar zitten. 
Moet jij ook niet doen met jouw ‘Amalekieten’ vanbinnen en vanbuiten. 

2) Het wapen
Jozua, de generaal van Mozes, moet de beste jonge mannen uitzoeken. 
Tussen haakjes: Daaraan zie je dat ouderen jongeren kunnen gebruiken. Jongeren: zet je schouders onder het werk in de kerk. 
Die jonge mannen die Jozua uitkiest, moeten onder zijn leiding gaan vechten tegen Amalek. Onbegonnen werk zou je zeggen. Dat zullen we nog wel eens zien.
Mozes, zijn broer Aäron en Mozes’ zwager Hur, gaan de berg op. In het dal begint de strijd. 
Die drie mannen op die berg zijn meer waard dan het hele leger beneden. Waarom? Mozes bidt en Aäron en Hur helpen hem daarbij. Mozes heeft daarbij z’n staf opgeheven naar de hemel. 
Het is dezelfde staf waarmee hij tekenen en wonderen heeft gedaan voor Farao. De staf zoals we vorige week hoorden, waarmee een pad door de zee werd gemaakt. 
Nu gebruikt Mozes die staf als een vaandel dat hoog boven de strijd geheven wordt. 
Mozes steekt die staf omhoog naar de Heere. Het is als het ware de aansluiting met de hemel. 
Het is de lange arm van Mozes. Het is alsof Mozes’ armen te kort zijn om naar de Heere te reiken. Mozes’ gebed is één groot teken van smeken. HEERE: help ons alstublieft. Hij bidt als voorbidder voor het strijdende leger. 

Het verloop van de strijd wordt niet bepaald door het vechtende leger. Wel door het gebed van Mozes. Het gebed is Mozes’ wapen. Een beter wapen is er niet.
Gebruik jij dit wapen ook? Dan zul je eens overwinnen op alle vijanden. Waarom? 
Omdat Jezus via de opgeheven staf van het kruis, omhoog werd geheven. Zo heeft Hij de ‘aansluiting’ gemaakt. 
Zijn gebed aan het kruis lijkt niet verhoord. Toch is het verhoord, want Jezus heeft overwonnen. Daarom zullen gebeden die in Jezus’ naam naar Boven worden gestuurd, verhoord worden.
Dat gebeurt alleen door Jezus’ ‘lange en liefdevolle’ biddende handen. Hij is de grote Voorbidder. 
Waar dan heen? Naar Hem alleen. Het is ten diepste niet Mozes’ z’n gebed, maar Jezus’ gebed. 

3) De overwinning
Mozes is ook een mens. Hij kan de hele dag niet die staf omhooghouden. Zijn armen en handen worden moe. 
Zolang Mozes z’n armen omhoog houdt, zijn de Israëlieten aan de winnende hand. 
Zodra zijn armen zakken, zijn de Amalekieten aan de winnende hand. Wat een spannende strijd!
Daarom pakken Aäron en Hur een grote steen waarop Mozes kan zitten. En ze gaan naast hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor kan Mozes z’n armen omhoog houden totdat de zon ondergaat. Zo wordt het leger van de Amalekieten verslagen. 
Amalek, de vijand, zal vergaan. Daarom moet Mozes dat zwart op wit zetten (Zie vers 14). 

Wat betekent dit? Waarom moet Mozes dit zwart op wit zetten? Wat voor les ligt er in deze oude geschiedenis? 
Als we een kind van de Heere zijn geworden, zullen we last blijven houden van onze oude inborst. 
Dit wil niet zeggen dat er door Gods genade geen ‘overwinningen’ zijn. Als dat niet waar is, klopt de kwaliteit van je bekering niet. Ondanks dat, zul je strijd moeten blijven leveren tegen allerlei (geestelijke) vijanden vanbinnen en vanbuiten. Er kan nooit sprake zijn van een wapenstilstand. 
De armen en biddende gevouwen handen moeten naar Boven gericht blijven. Dag en nacht. 
Anders neemt de vijand ons te grazen. 
Zien we zonden als zonden, of hebben we daar (nog) geen oog voor? Onderken je de geniepigheid  en gemeenheid van je inborst? Weet dat daaruit nooit iets goeds te verwachten is. 
Hier geldt ten volle: alle goedheid komt alleen van Boven, van Jezus. 

De nadruk moet liggen op de staf van Mozes. Op het gebed. Álle nadruk moet liggen op de voorbede van Jezus. Hij bidt voor allen die het zonder Hem niet meer kunnen stellen. Die zonder Hem geen leven hebben. Die erkennen dat ze uitermate zwak zijn in deze geestelijke strijd. 
Aäron en Hur hielpen Mozes. Zo kwam de overwinning. Wat een voorbeeld voor ons. 
Bid voor elkaar en houd elkaar biddende. Zo zullen we overwinnen in Jezus’ Naam. 

Aan het eind van de levensreis van Gods kinderen komt de definitieve overwinning. Dan zullen ze geen last meer hebben van welke ‘Amalekiet’, welke vijand dan ook. Dan is er geen geestelijke strijd meer. Dan is er eeuwige rust in de hemel. Daar waar Jezus is, de grote Overwinnaar. 
Zoek Jezus nu te kennen met je hart of zoek Hem beter te leren kennen. Dat is pas leven! Amen.     

English version

Summary speech Sunday 6-11-2016.Evangelist J.Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: "The spiritual battle 'w.r.t. Exodus 17:10-12

We continue with the history of the Israelites in the desert. They are on a journey to the promised land. On that trip they become embroiled in a fierce battle.
 We divide the speech into three pieces. 1) assault; 2) the arms  3) victory.

1) The attack
As we heard last week the Israelites passed through the sea. There came a path through the sea in a miraculous way, on which they moved on. They think to arrive in the promised land shortly.
But that turned out to be very disappointing. Suddenly they have to confront the enemy and they get involved in a war. That enemy is Amalek, a brother nation. It is descended from Esau, the twin brother of Jacob. Even your family leaves you holding the bag........ You can sometimes suffer more from "brothers and sisters" in the church, then from people outside the church.
Why does the Lord allow that enemy to attack them? That has to do with the grumbling of the Israelites. With their complaining. With their sins. What is that? To put yourself in the place of God. We also do this. With nice or less nice talks. God does not take that. Will you take into account?

Amalek is a vicious enemy. They cowardly attack Israel at the rear. Where the women and children are, the weakest part of them . What a mean trick.

Amalek is still alive in 2016. What do I mean? What do you think of your own 'flesh and blood?' So your own character. Add to this the devil and the world with its temptations and the picture is complete.
Sometimes we are overwhelmed by doubt. Would all that religion be true? Could there be a God? It is not all imagination? Isn't the Bible an ordinary  book made up and written by men? Sometimes we are unexpectedly assailed by temptations. For some it may be sexual temptations. You are after all only a few mouse clicks away. For another drink, drugs and smoking. This often happens if you don't feel comfortable or are delicate or weak.

Do you recognize the "Amalekites" those enemies within and without? If so? Then there is a spiritual 'struggle'inside you. At least ... if you are a true Christian ...
What you should do against these temptations? What should Israel do to  Amalek? What can they do? Israel is a weak nation with very few weapons. Amalek is strong with good soldiers and arms.
Yet Moses takes his measures. He does not remain with his arms folded.  Neither should you with your "Amalekites" inside and outside.

2) The weapon
Joshua ,Moses' general, has to select the best young men. By the way: That demonstrates that elderly people can make use of yougsters. Youth: put your backs into the work in the church.
Those young men who Joshua chooses must fight under his leadership against Amalek. Hopeless you might say. We'll see about that.
Moses and his brother Aaron, Moses' brother-in -law Hur, make their way up the mountain. In the valley begins the battle.
The three men on that mountain are worth more than the whole army down. Why? Moses prays and Aaron and Hur help him. Moses thereby lifted his rod toward heaven.
It's the same staff with which he has done signs and wonders before Pharaoh. The same staff of which we heard last week by which a path was made through the sea.
Now Moses used that rod as a standard which is raised high above the battle field. Moses pointed the rod up to the Lord. It is as it were the connection with heaven. It is the long arm of Moses. It looked like that Moses' arms are too short to reach out to the Lord. Moses' prayer is one great sign of supplication. GOD: please help us. He prays as intercessor for the warring army.

The course of the battle is not determined by the fighting army. However, through the prayer of Moses. Prayer is Moses' arms. A better weapon is not there.
Do you use this weapon too? Then you will once overcome all enemies. Why? Because Jesus was raised up on the erected cross. Such He has made the 'connection'.
His prayer on the cross seems not being answered . Yet it is answered, because Jesus has overcome. Therefore, prayers sent to up in Jesus' name, will be heard.
That only happens through Jesus 'long and loving' praying hands. He is the great Intercessor.
Where to go? To Him alone. It is fundamentally not Moses'prayer, but Jesus' prayer.


3) The victory
Moses is also a human being. He can not keep up that rod all day. His arms and hands grow tired. As long as Moses holds up his arms, the Israelites were on the winning side.
Once his arms go down, the Amalekites are on the winning side. What an exciting contest!
Therefore, Aaron and Hur take a large stone on which Moses sits down. And they stand next to him to support his arms. That's why Moses could hold his arms up until the sun goes down. So the army of Amalek is defeated.
Amalek, the enemy will perish. Therefore, Moses must have it in black and white (see verse 14).

What does this mean? Why should Moses put it in black and white? What lesson is there in this ancient history? If we become a child of the Lord, we will continue to suffer from our old nature. This does not mean that by God's grace there are no "victories". If that is not true, the quality of your conversion is not correct. Despite that, you have to continue to fight against all kinds of (mental) enemies within and without. There can never be a truce. The arms and praying, clasped hands clasped must stay pointing above. Day and night. Otherwise the enemy will take us in.
Do we see sins as sins, or aren't we (yet) fully alive to them? Do you recognize the insidious and meanness of your character? Know that there is never to expect something good from it. It fully holds: all the goodness comes only from above, from  Jesus.

The focus should be on the staff of Moses. On prayer. Áll emphasis should be on the intercession, the mediation of Jesus. He prays for all those who can't live without Him. Who do not have life without Him. Who recognize that they are extremely weak in this spiritual battle.
Aaron and Hur helped Moses. Thus, the victory came. What an example for us. Pray for each other and keep praying together. So we will overcome in Jesus' name.

At the end of the journey of life of God's children comes the final victory. Then they will no longer suffer from the "Amalekites" or which enemy whatsoever. Then there is no more spiritual battle. Then there's eternal rest in heaven. Where Jesus is, the great Conqueror. Seek to know Jesus with your heart or seek to know him better. That's real life! Amen.