Herboren leven - Psalm 146:5

Samenvatting toespraak zondagmorgen 4-12-2016. Voorganger: evangelist J.Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Herboren leven’ n.a.v. Psalm 146:5

Inleiding
‘Na het bezoek aan ons stoombad ben je weer als herboren. Doordat je een betere doorbloeding krijgt, zullen afvalstoffen en melkzuren sneller worden afgevoerd’. Deze zinnen van een fitnesscentrum trokken mijn aandacht. Alles draait daar om het lichaam. 
Zeker, we moeten goed voor ons lichaam zorgen. Maar…William Booth (1829-1912) de oprichter van het Leger des Heils, wees vooral op onze ziel. De ziel moet ‘gered’ worden, zei hij.
Onze ziel, dat onzichtbare, ongrijpbare deel van ons ‘Ik’. Onze ziel maakt ons tot wat wij zijn. 
Het is ons karakter. Het is moeilijk een definitie van de ziel te geven. Het is als het ware de verbinding tussen lichaam en geest. Het meest kenmerkende van onze ziel is, dat ‘hij’ geschapen is om voor eeuwig te leven. God schiep de ziel door Zijn levensadem in de mens te blazen. 
In het begin van de wereldgeschiedenis was onze ziel op onze Schepper, op God gericht. In Zijn sfeer ademden we. Dat ging zonder te trainen. Dit ging vanzelf. Toen waren we zalig, vol van God.
Adam, de eerste mens, stopte bewust met dat ‘ademen’ in God. Daarom zitten wij nu met de brokken, met de zonden. Ook al denk je: wat heb ik met Adam te maken. God heeft ons nu eenmaal zo geschapen dat er blijvend een bloedband is met Adam. Als Adam de relatie met God in stand had gehouden, waren wij nog net zo zalig, zo vol van God, als Adam was. Dan was er bij wijze van spreken geen sportschool nodig. Ons lichaam zou dan gaaf blijven. Dan waren er ook geen zonden. 
Misschien zijn bovenstaande woorden ‘Chinees’ voor je. Dat kan ik begrijpen. Maar neem toch nog even de moeite om te blijven lezen of luisteren.

Hallelujah
Zoals je weet is de Bijbel het Boek van de christenen. Maar het is ook het Boek voor jou. 
De Bijbel is een verzameling van 66 boeken. Opgeschreven door verschillende mensen, maar gedicteerd door God. Eén van die boeken is het boek van de Psalmen. 
De meeste psalmen zijn gebeden in dichtvorm. Psalm 146 vraagt vandaag onze aandacht.
Deze psalm zet hoog in: Hallelujah. De schrijver van deze psalm wekt zijn ziel en anderen op, God te prijzen. Wat Adam deed vóórdat hij de band met God doorsneed, doet de schrijver van deze psalm weer. Deze schrijver is met recht herboren. Het contact met de Heere God is weer gelegd. 
Zijn ziel is weer aangesloten op de Heere God. Als dat zo is, heb je er zin in God te prijzen.

Vluchtelingen
Als je deze psalm leest, is het alsof er een stoet vluchtelingen en zieken voorbij trekt. 
Er wordt gesproken over mensen die onderdrukt worden. Denk aan de onderdrukten in de derde wereld bijvoorbeeld. Of aan de slaventijd. De schrijver heeft het over mensen die honger hebben.
Over gevangenen, over blinden. Over mensen die gevallen zijn. Maar ook over vreemdelingen en weduwen en kinderen zonder vader. Over mensen die als het ware asiel aanvragen. 
Wat actueel. Als je de stroom vluchtelingen ziet op het journaal, zie je de genoemde mensen voorbij trekken. Wat een ellende. Maar, dat zegt de schrijver van deze psalm ook, de Heere wil dit soort mensen helpen. Daar is hij vol van. Daarom zijn hoge inzet met Hallelujah. 

Welgelukzalig
Die stoet vluchtelingen moeten niet op mensen vertrouwen, die macht hebben (vers 3). Uiteindelijk stellen zij teleur. Als ze sterven worden ze weer tot stof. Dan kunnen ze helemaal niets meer. 
Nee, die ’vluchteling’, die mens – wie dan ook – is vol van geluk, die God tot zijn Hulp heeft. 
Die op Hem vertrouwt. Die naar Hem uitziet. Die kent dat adventsverlangen van Jakob, waar we het vorige week over hadden. Die is welgelukzalig. Die loopt over van geluk. Het is het toppunt van geluk. 
Zou je zo’n herboren leven niet willen? Je kunt dan gewoon met allerlei geoorloofde dingen meedoen, maar je doet het vanuit een ander perspectief. Je ziel is weer op God gericht geworden. 
Elke dag verwacht je dan – met vallen en opstaan – de Heere. Met Jakob zeg je, zoals we vorige week hoorden: Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE. Dan ben je wel-geluk-zalig.      

In dit woord zit het woordje zalig. Zalig heeft alles te maken met vol zijn van God, zoals we vorige week hoorden. Wie maakt je weer vol van God? Jezus alleen. Hij is de Volmaker en Volmaakte. 
Hij is de Redder van mensen die zichzelf niet kunnen redden. Hij is de Redder van (geestelijke) vluchtelingen. Van mensen die op de vlucht zijn voor God. Die vlucht uiten ze door God te negeren of Zijn bestaan eenvoudigweg te ontkennen. Daardoor leiden ze geestelijk honger zonder het te merken. Daardoor zijn ze gevangen in hun begeerten zonder zich een gevangene te voelen. Daarom zien ze niet dat ze geestelijk blind zijn. Daarom zien ze totaal de meerwaarde niet in van een leven met God.  
Maar Jezus weet raad met deze mensen. De schrijver spreekt uit ervaring. Jezus brengt geestelijke vluchtelingen weer op de plaats waar Hij ze wil hebben. Hij maakt ze vol van God.

Hij geeft ze een herboren leven. De Bijbel noemt dit wedergeboren worden. 
Zo’n herboren leven, zo’n adventsleven is niet altijd eenvoudig. Maar dat is het leven zonder God ook niet. Ook al wordt het heel mooi voorgespiegeld. Het is niet meer dan schijn. Het houdt je leeg.
Als je met de Heere leeft, heb je hulp van Hem. Je kunt altijd een beroep op Hem doen. 

De God van Jakob
Vorige week hoorden we iets over Jakob. Vandaag komen we Jakob weer tegen. Hij had God tot Hulp en hij verwachtte de HEERE. Hoe bestaat het: God wilde zo’n mens als Jakob tot Hulp zijn.
De naam, ‘De God van Jakob’ houdt zijn betekenis voor altijd. De Heere laat Zich noemen de God van Jakob. Wat bijzonder. Hij zegt niet de God van christenen of de God van goede mensen of goedbedoelende mensen. De God van bekeerden en gelovige mensen. Nee, die is welgelukzalig die de God van Jákob tot Hulp heeft. Jakob, die geen beste was. Jakob, die het er steeds weer bij liet zitten. Je kunt het er nooit slechter afbrengen dan Jakob. Nooit aan nog lager wal raken dan hij. Van zulke mensen wil God een Helper zijn. Die wil Hij tot Vader zijn door middel van Zijn Zoon de Heere Jezus.
De nadruk moet niet vallen op Jakob of op ons. Dan zijn we snel uitgepraat. De nadruk moet vallen op de Gód van Jakob. Op Zijn trouw en genade. In de Persoon van Jezus kwam Hij naar deze aarde. 
Met Kerst horen we daar meer van. We bereiden ons daarop voor. Daarom is het nu adventstijd. 

Hoe kom je aan de hulp van Jakobs God? Heel eenvoudig. Door aan Hem toe te geven dat je er niets van gelooft. Er niets van moet hebben. Door toe te geven dat je jezelf niet kunt helpen. Dat je zelfs niet geholpen wilt worden. 
Luister: de Heere wil je in al de genoemde omstandigheden tot Hulp zijn. Jezelf redden zal niet gaan. Zoek het hogerop. Bij die God Die je nu soms wegcijfert. Hij cijfert jou niet weg. 

Perspectief van een herboren leven
Wat is nu de meerwaarde van een herboren leven? Dan heb je verwachting van en op God de HEERE. Zoals het in de psalm staat: je verwachting bouw je dan op de HEERE God. Je steunt op Hem. 
Je verwacht Hem. Je ziet naar Hem uit. Het is elke dag advent voor je. 
Als alles wegvalt, houd je Hem over. Die garantie geeft Hij je. 
Nee, dat is soms geen gemakkelijk leven. Daar heb je jezelf en anderen niet in mee. Dat is vaak tegen de stroom oproeien. Maar Jezus staat je terzijde. Ondanks dat je soms last hebt van twijfel, ongeloof en zonden, wordt Hij je niet zat. Wij worden mensen weleens zat, Hij niet.  

In deze adventsweken voor Kerst, zie je dan uit naar Jezus. Ondanks dat je je een blijvende geestelijke ‘vluchteling’ weet, steun je op Jezus voor hulp. In al je zonden en zorgen. 
Soms voel je je leeg van God en Jezus. Wat een paradoxen kleurt het leven van een echte gelovige. Toch zegt de Heere dat zulke mensen welgelukzalig zijn. Vol van God. Ondanks alles willen zulke herboren mensen niet anders, omdat God niet anders wil. Daarom zijn ze welgelukzalig. Daarom is hun verwachting op en van de HEERE. Daarom zijn ze voor eeuwig gelukkig. Ook al voelen ze zich soms ‘ongelukkig’. Toch zijn ze gelukkig omdat de Heere dat zegt en belooft. Amen. 

English version

Summary speech Sunday 4-12-2016. Evangelist J.Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: 'Reborn life' w.r.t. Psalm 146: 5

Introduction
"After the visit to our steam bath (sauna), you feel like reborn. Because you get a better blood circulation, waste and lactic acids will be drained  more quickly. These phrases of a fitness centre  caught my attention. Everything revolves around the body there.
Certainly, we should take good care of our bodies. But ... William Booth (1829-1912), the founder of the Salvation Army, is particular pointing to the soul. The soul must be "saved," he said.
Our soul is, that invisible, intangible part of our 'I'. Our soul makes us what we are.
It is our character. It is difficult to give a definition of the soul. It is as it were the connection between mind and body. The most characteristic of our soul is that 'he' is created to live forever. God created the soul by blowing His breath of life into man.
At the beginning of world history  our soul was focused  on our Creator, in other words, it was God-centered. In His atmosphere we breathed. That went without exercise. This went automatically. Then we were blissful, filled with God.
Adam, the first human stopped consciously and deliberately to breathe in God. That is why we are now picking up the pieces, and come face to face with the consequences of sins. Even if you think: what have I to do with Adam. God has simply created  us so that we have a lasting blood link with Adam. If Adam's relationship with God had been maintained, we were just so blessed, so full of God, as Adam was. Then there was, so to speak no fitness centre required.It would be redundant. Our body would remain intact. Then there were no sins as well.
Perhaps above words are double Dutch for you. I can understand that. But do still exert yourself to keep reading or listening.

Hallelujah
As you know, the Bible is the Book of the Christians. But it is also the Book for you. The Bible is a collection of 66 books. Transcribed by different people, but dictated by God. One of those books is the book of Psalms. Most psalms are prayers in verse. Psalm 146  demands our attention today..
This psalm aims high: Hallelujah. The writer of this psalm stirs your soul up to gives praises  to God.
What Adam did before he cut off the connection with God, the author of this psalm resumes. This writer is truly reborn. Contact with the Lord God has been repaired. His soul is reconnected to the Lord God. If so, you can't do anything else than to praise and exalt God.

Refugees
If you read this psalm, it is as if a procession of refugees and  sick people goes by. There is talk about people who are oppressed. Think of the oppressed in the Third World for example. Or of the slavery era. The writer talks about people who are hungry.
About prisoners, about the blind. About people who have fallen. But also about strangers and widows and children without a father. About people who, as it were. apply for asylum
What up to date, isn't it? If you see the flow of refugees on the news, you see  the people mentioned above pass by. What a misery. But that's also what the author of this psalm says. The Lord wants to help these people. He's full of mercy. Therefore the author stakes high with Hallelujah.

Blessed
That procession of refugees should not trust people who have power (verse 3). Eventually they disappoint. When they die they become dust again. Then they can do nothing.
No,that 'refugee' that man - whoever - is full of happiness who has God  for his help. Who trusts in Him. Who looks forward to Him. Who knows the advent desire of Jacob, of whom we talked about last week. Happy is he. Who is full of happiness. It is the epitome of happiness.
Would not you like such a reborn life? You can then just join in with all lawful things, but you do it from a different perspective. Your soul has again become focused on God.
Every day you expect - with ups and downs - the Lord. Then we approve with Jacob, as we heard last week: On Your salvation I wait, O LORD. Then you're full of blissfulness.

This word implies the word blissful . Blisfulness  has everything to do with being full of God, as we heard last week. Who makes you again full of God? Jesus alone. He is the One Who consummates and He is the Perfect One.
He is the Saviour of people who can not save themselves. He is the Saviour of (spiritual) refugees. Of people who are fleeing away from God. They express that flight by ignoring God or simply deny His existence. 
Thus, they lead without noticing it a spiritual hunger. Thus, they are trapped in their desires without feeling a prisoner. Therefore, they do not see that they are spiritually blind. Consequently they do not thoroughly see the added value of a life with God.
But Jesus knows what to do with these people. The author speaks from experience. Jesus brings spiritual refugees back to the place where He wants them. He makes them full of God.

He gives them a reborn life. The Bible calls this being born again.
Such a reborn life, such an Advent life is not always easy. But neither is life without God. Even though it is very nicely held out. It is not more than pretense. It keeps you empty.
If you live with the Lord, you have help from Him. You can always appeal to Him.

The God of Jacob
Last week we heard anything about Jacob. Today we come across  Jacob again. He took refuge in God  and he expected the Lord. How is it possible:  God wanted to come to his aid with such a man as Jacob was..
The name, 'The God of Jacob' keeps its meaning forever. The Lord lets Himself call  the God of Jacob. How special. He does not say the God of the Christians or the God of good people or well-meaning people. The God of converted and faithful people. No, happy is he who has the God of Jacob for help. Jacob, who was anything but a dear man. Jacob, who always disappointed. You can never come off more badly than Jacob. Never been more thrown on your beam's end than he. For such people God wants to be a helper. He who wants them to be a Father through His Son, the Lord Jesus.
The emphasis should not fall on Jacob or on us. Then we have quickly finished talking. The emphasis must be on the God of Jacob. On His faithfulness and grace. In the person of Jesus He came to this earth.
At Christmas we hear more about it. We are preparing for it. Therefore, it is now Advent.

How do you get the help from the God of Jacob? Very simply. By admitting to Him that you don't believe anything of it. That you must have none of it. By admitting that you can not help yourself. That you even don't want to be helped.
Listen: the Lord wants you to help in all these conditions. Saving yourself won't do. Take it to a higher authority. To that God who you now sometimes put aside. He doesn't set you aside.

Perspective of a reborn life
What is the added value of a reborn life? Then you expect it from God and the Lord. As it says in the Psalm: you build up your expectation on the Lord God. You lean on Him.
You expect Him. You look forward to Him. It's every day Advent for you.
If everything fails, He is left to you. He gives you that guarantee.
No, this is sometimes not an easy life. Since you find rebellion and reluctance in your own heart and in that of others. That often means going against the flow. But Jesus is on your side. Despite the fact that you sometimes suffer from doubt, disbelief and sins, He doesn't become fed up with you. We sometimes get sick of people. He does not.

Do you desire to 'meet' Jesus in these Advent weeks before Christmas?  Despite that you know yourself a lasting spiritual 'refugee', you rest on Jesus for help. With all your sins,troubles and concerns.
Sometimes you feel empty of God and Jesus. What  paradoxes and inconcistencies colour the life of a true believer. Yet the Lord says that such people are blessed. Full of God. Despite all, these reborn people do not want it different, because God doesn't want it different. That'swhy they are blessed. Therefore, their expectations are of and on the Lord. Therefore, they are happy forever. Even though they sometimes feel "miserable." Yet they are happy because the Lord says and promises that. Amen