De grootheid van Jezus - Lukas 1:32a

Samenvatting toespraak zondagmorgen 18-12-2016. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘De grootheid van Jezus’ n.a.v. Lukas 1:32a

Maria, de moeder van de Heere Jezus, heeft bezoek gekregen van de engel Gabriël. Hij vertelde Maria dat ze een Zoon zal krijgen Die ze Jezus moet noemen. Hij zal een bijzonder Mens zijn want Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. 
Waarin Jezus groot, belangrijk, zal zijn, licht de engel voor Maria nog kort toe. Hij zal Koning zijn in eeuwigheid en Zijn Koninkrijk zal geen einde hebben (Lukas 1:33). 
Jezus is zo groot, zo uniek, dat we er maar iets van kunnen zeggen. Hopelijk verlang je naar Hem met een sterk adventsverlangen. Als dat niet zo is, hoop ik dat deze toespraak daaraan mag bijdragen. 

Groot in namen
Ongeveer 750 jaar voor Zijn geboorte werd Zijn geboortekaartje al rondgestuurd door de profeet Jesaja. Jesaja was vervuld met ‘adventsgeloof’. Jesaja geeft Hem vijf namen, namelijk: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. Hij was groot omdat Hij Zijn namen waar maakte. Alleen al over deze vijf namen kun je een toespraak houden. Kort iets over elke naam.

Wonderlijk. Hij is wonderlijk in Zijn komst. Uit de maagd Maria. Door het onmogelijke heen. 
Daar hopen we met Kerst weer aan te denken. 
Hij zorgt ervoor dat je door je eigen naam een streep zet en een streep onder Zijn Naam. 
Hij is groot omdat Hij mensen klein maakt voor Hem. 
Hij is ook groot in Zijn wonderen. Wat een wonderen heeft Hij gedaan. Doden opgewekt (Mattheüs 9:25). Doodzieke mensen weer beter gemaakt (Markus 10:46-52). Op Zijn spreken ging een zware storm liggen (Mattheüs 8:23-27). Hij heeft twee vissen en vijf broden vermenigvuldigd zodat duizenden mensen ruimschoots daarvan konden eten (Mattheüs 14:13-21). 

Raad. Je mag dit ook vertalen met: Raadsman, Raadgever of Raadsheer. Zijn kinderen geeft Hij raad in de geheimen van hun verlossing door Hem. Vanuit zichzelf zijn ze daarin radeloos en reddeloos. Hij geeft hun raad door Zijn woord en Geest. Hij geeft raad in radeloze situaties van het dagelijks leven. 
Hij biedt Zijn hulp aan. Soms gaan mensen naar een adviesbureau als ze raad nodig hebben. 
Dan gaat letterlijk en figuurlijk in vervulling: ‘goede raad is duur’. Zo is het bij Hem niet. 
Hij biedt Zijn raad gratis aan (Openbaring 3:18).  
Hij raadt je aan van Hem te kopen ‘zonder prijs’ (Jesaja 55:1). Dat is een wonderlijke en goede raad. Hoe je daartoe komt? Door te bidden: ‘Trek mij, wij zullen U nalopen’ (Hooglied 1:4).

Sterke God. Onze weerstand en vijandschap tegen Hem zijn vanuit onszelf zo sterk, dat daar een Sterke God voor nodig is om dat te doorbreken. Hij is die sterke God. Daarom komt er bij allerlei mensen adventsverlangen naar Hem. Ze verlangen naar het komende Kerstfeest. 

Vader der eeuwigheid. Hij is met de Vader en de Heilige Geest de eeuwige God. Hij komt vanuit de eeuwigheid. Al Zijn kinderen heeft Hij al van eeuwigheid lief. Daarom krijgen ze Hem lief. Hij geeft Zijn kinderen het eeuwige leven door wedergeboorte (Johannes 10:28). 
Als Vader troost Hij Zijn kinderen (Jesaja 51:12). 
Hij zorgt ervoor dat Zijn kinderen niet bezwijken onder de verzoekingen van de satan (2 Petrus 2:9).

Tenslotte is Zijn Naam Vredevorst. Door de zonde is er onvrede op aarde gekomen. Wat een vredesconferenties worden er belegd. Vaak zonder resultaat. Alleen Christus geeft echte vrede.
Zijn kinderen zeggen van Jezus: ‘Hij is onze Vrede’ (Efeze 2:14). Hij is de bron van de vrede en verzoening tussen God en mens.
Vanaf het moment dat Hij in Bethlehem als Vredevorst kwam, heeft Hij vrede verkondigd. 
Een vrede tussen God en mensen en vrede tussen de mensen onderling. Hij steekt de witte vlag van de vrede nog uit naar oorlogszuchtige mensen. Wat een wonder. 

Groot in woorden
Je hebt wel eens mensen die hoog van de toren blazen. Ze hebben altijd het hoogste woord. 
Soms vermoeiend om naar te luisteren. Heel anders is het met de Heere Jezus. Wat Hij zegt is waar en komt Hij na. Na Zijn indrukwekkende eerste preek zegt Hij: ‘Een ieder dan, die deze Mijn woorden hoort en die doet (…)’ (Mattheüs 7:24). 
Hij heeft ook veel gesproken over hoe je moet bidden. Als je bidt, moet je niet een leeg verhaal van veel woorden gebruiken. (Mattheüs 6:5-15). 
Je mag niet overbezorgd zijn, maar moet eerst het Koninkrijk van God zoeken (Mattheüs 7:19-34). 
Je mag niet oordelen (Mattheüs 7:1). Om het Koninkrijk van God binnen te gaan moet je door de nauwe poort (Mattheüs 7:13). Daar is het wonder van wedergeboorte voor nodig (Johannes 3:3). 
Je moet van binnenuit door de Heilige Geest vernieuwd worden. In ál Zijn woorden is de Heere Jezus groot. Hij spreekt als Machthebbende (Markus 1:22). 

Groot in stromen van zegen
Hij zegt dat die in Hem gelooft stromen van levend water uit zijn buik zullen vloeien (Johannes 7:38). Ze worden steeds meer vervuld met de vrucht van de Geest (Galaten 5:22). Hoe meer stromen van zegen ze ontvangen, hoe meer behoefte ze aan Hem hebben. Ze horen keer op keer van rijke zegen. Maar het hóren daarvan, is iets anders dan het ontvángen van die zegen. Daarom gaan ze steeds weer naar Hem, Die groot is in het uitdelen van stromen van zegen.   

Groot in Zijn komst naar de aarde
De hoge en eeuwige God vernederde Zich om als klein Kind naar deze vervloekte aarde te komen (Johannes 1:14). Dat was in een tijd dat het er niet goed uitzag op aarde. Een tijd van verwarring. Een tijd dat bijna niemand, op de grote massa gezien, naar Zijn komst uitzag. Toch kwam Hij. 
Zijn komst was immers beloofd. Daarom waren er ook toen mensen met adventsverlangen. 
Hij geeft mensen adventsverlangen naar Hem. Ook vandaag. Daar is Hij al mee begonnen voordat Hij kwam. Daar ging Hij mee door toen Hij in de kribbe lag. Daarom kwamen de herders naar Hem en aanbaden Hem (Lukas 2:16). Zo werd zichtbaar wat de engel had gezegd: Deze zal groot zijn. 

Groot in Zijn lijden, dood en begrafenis
Toen Hij als een schijnbaar machteloze aan het kruis hing, was Hij groot. Zo overwon Hij de duivel en hel. Hij is groot in Zijn begrafenis. Zo is het graf voor Gods kinderen een geheiligd graf. Ze weten dat het graf niet het laatste woord heeft, maar Deze, Die groot is.

Groot in Zijn opstanding, hemelvaart en terugkomst
Heb je het ooit gehoord dat iemand uit de doden is opgestaan? Hier heb je er Eén. Hij stond uit de doden op omdat Hij groot is (Lukas 24:6). Zo heeft Hij de dood overwonnen. 
Als de Levende kan Hij nu Zijn geestelijke gaven en schatten uitdelen aan tegendraadse mensen (Psalm 68:19). Daardoor kunnen mensen vergeving van zonden en het eeuwige leven ontvangen. Omdat Hij leeft, gaan Zijn kinderen steeds meer uit Hem leven en groeien in de genade. 
Hoe groter in de genade, hoe kleiner ze, geestelijk gesproken, worden in zichzelf. 

Zijn opstanding is ook de garantie dat Gods kinderen zelf ook eens zullen opstaan. 
Hij is groot omdat Hij in de hemel bidt voor al Zijn kinderen (Romeinen 8:34).
Hij is groot in Zijn terugkomst om te oordelen de levenden en de doden (1 Petrus 4:5). 
Zul je er rekening mee houden? 
Gods kinderen leren Hem nu al meer en meer in Zijn grootheid bewonderen en aanbidden. 
Bij Zijn terugkomst zal iedereen Hem zien en het moeten erkennen dat Deze groot, uniek is.

Groot in Zijn oordeel en Zijn barmhartigheid
Zijn oordeel over onze zonden is een eeuwig oordeel in de hel. Daar komt geen eind aan. Daarom is verzoening door Jezus hoogst noodzakelijk. Hij is nu nog groot in Zijn genade. Daar kun je nooit te groot van opgeven. Zijn bloed, Zijn vergevende genade reinigt van alle zonden (1 Johannes 1:7). 
Laat je waarschuwen en behoud je ziel! (Ezechiël 33:5). 
Ik heb er maar íets van kunnen zeggen hoe groot deze geboren Koning is. In de hemel zullen Gods kinderen verwonderd zeggen: de helft is mij niet aangezegd (1 Koningen 10:7). Ja, Deze ís groot!