Gods Zaligheid zien - Lukas 2:28-30

Samenvatting toespraak zondagmorgen 8-1-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Gods Zaligheid zien’ n.a.v. Lukas 2:28-30 

In onze samenleving wordt vaak grote waarde gehecht aan de wijsheid van jonge mensen. 
Naar de levenservaring van de oudere mensen wordt niet meer zo snel geluisterd. Dat wordt dan afgedaan met bekrompen ideeën. In de Joodse cultuur lag dit anders. Daar werden oude mensen met respect behandeld. Er werd naar hen geluisterd. Ze hadden een grote bijdrage in het volksleven.
Zo is het ook met de oude Simeon. Wie was dat? 
We weten niet veel van deze oude vrome man. De evangelist Lukas vertelt ons vier dingen van hem. Hij was rechtvaardig, hij was godvrezend en hij verwachtte de vertroosting van Israël. En de Heilige Geest was op hem. Dit zal maar van je gezegd worden.

Wat betekent rechtvaardig? Hij stond weer in een rechte verhouding met zijn Schepper. Daardoor was hij godvrezend. Dat betekent niet dat hij bang voor God was, maar hij deed alles in overleg met God. Hij had overal God in nodig. Hem had hij lief. Verder verwachtte hij de vertroosting van Israël. 
Dat is mooi, dat dat van hem gezegd wordt. Israël leefde in grote vernedering, maar het verlangde naar de troost die God beloofd had. De profeet Jesaja had dat al beloofd. ‘Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen’ (Jesaja 40:1). Over deze troost had Simeon veel nagedacht en er ook om gebeden. Hij zag in deze troost vooral de Messias Die komen zou. Hij voelde het: alleen Die kan ons werkelijk troosten. Hij kan ons weer in gemeenschap, in een relatie met God brengen. Wat een troost!

De Heilige Geest heeft deze Simeon iets laten weten. Voordat hij zal sterven, zal hij deze Vertrooster zelf zien. Hoe langer het duurde, hoe groter zijn verlangen werd. 
In de morgen dat Jozef en Maria in de tempel zijn om Jezus aan de Heere op te dragen, krijgt hij een aanwijzing. Hij moet naar de tempel gaan. Hij hoort de Heilige Geest spreken in zijn innerlijk en hij luistert. Met grote spanning komt hij in de tempel. Regelrecht loopt hij op Maria en Jozef af en neemt het Kind in zijn armen. Met Jezus in zijn armen gaat hij God grootmaken. Dat kan ook niet anders. 
Als we Jezus in de ‘armen van het geloof’ hebben, dan prijzen we God. Dan zijn we verwonderd dat God voor een Zaligmaker gezorgd heeft. Maar vooral dat Hij mijn Zaligmaker wil zijn.

Op het persoonlijke komt het aan en dat beleeft Simeon. Met het Kind in zijn armen begint hij te zingen. Hij mag het zingend belijden dat de Heere Zijn beloften nakomt. U hebt mij beloofd dat ik Jezus zal zien voordat ik zal sterven. Nu is dat werkelijkheid geworden. Waar ik zo naar uitzag, hebt U gegeven. Wat een wonder, ik mag mijn Zaligmaker niet alleen zien, maar Hem ook vasthouden. 
Als de Heere God iets belooft, zal het zeker gebeuren. Hij is betrouwbaar.
Ook in deze tijd laat Hij ons dat weten. Als Hij mensen iets belooft, doet Hij dat altijd door Zijn Woord en Geest. Niet door allerlei vreemde dromen of stemmen, maar heel eenvoudig door de Bijbel. Daarom is het goed om de Bijbel te lezen.

Simeon roept het uit: ‘mijn ogen hebben Uw Zaligheid gezien’. ‘Zalig’ wordt vaak anders gebruikt dan hier. Wat is het vandaag ‘zalig’ weer of er wordt gezegd dat we een ‘zalige’ vakantie hebben gehad. Hier wordt het bedoeld in de echte betekenis. We mogen hier ook zeggen: Zaligmaker. Hij die vol maakt van God.
Buiten Jezus is er geen andere zaligmaker. Hij is de Enige en dat laat Simeon duidelijk horen.
Simeon zegt duidelijk: UW Zaligmaker. Hiermee belijdt hij dat er niets van ons bij is. Alles komt bij U vandaan. Het gaat er in ons leven om, om dat te leren. Als het om zalig maken gaat en om de Zaligmaker, dan is het ‘éénrichtingsverkeer’. Goede voornemens tellen niet mee.

Wat een blijdschap in het leven van Simeon. Heere, U heeft Zelf voor een Zaligmaker gezorgd. Niemand heeft daar om gevraagd, maar U geeft dat in uw grote goedheid. Zo komt u weer aan Uw eer en zo kunnen mensen zalig worden. 
Ben je wel eens blij geweest dat God Zelf hiervoor gezorgd heeft? Dan zul je de lofzang van Simeon begrijpen. Ook kun je dan niet rusten voordat je met Simeon de Zaligmaker in de ‘armen van het geloof’ mag hebben. 
Dan ga je het vers begrijpen dat we zingen: ‘Die God is onze zaligheid’ (psalm 68:10, berijmd).
Simeon zag dit door het geloof. Wat dacht je, wat zou er te zien zijn aan dit kleine Kind? Hij zag er uit als alle andere kinderen. 

Omdat de Heilige Geest Simeon vertelde dat dit Kind de Zaligmaker was, wist hij het. 
We noemen dit wel de inwendige verlichting van de Heilige Geest. Hier moet nu terecht ‘licht’ over vallen.
Simeon mocht het zien dat dit Kind vol van genade en waarheid was en is. 
Ook voor ons is het nodig dat de Heilige Geest hier ‘licht’ over geeft. We gaan dan in Jezus dingen zien, die we niet voor mogelijk houden. En dat is van onze kant ook niet mogelijk. Ook dat is iets wat we dan leren. Je gaat dan jezelf en Jezus in een heel ander ‘licht’ zien. Hij wordt dan alles voor je.

Simeon gaat verder met zijn lofzang. Hij gaat zingend vertellen dat dit Kind niet alleen voor het volk Israël is gekomen, maar dat Zijn verlossing wereldwijd zal zijn ( zie vers 31). 
Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen zalig, gered, zal worden. Wie worden dat dan wel? 
Alleen die mensen die Hem met een waar geloof aannemen. Dit bedoelt Simeon als hij dit zingt. 
Tot slot gaat Simeon weer spreken. Hij keert zich tot Jozef en Maria en zegent hen. Dan richt hij nog een bijzonder woord tot Maria. Hij vertelt het haar eerlijk dat Jezus een zeer omstreden Persoon zal worden. De één zal zich aan Hem ergeren en de ander zal door Hem behouden worden. Hij zal voor velen een doelwit in Israël zijn.

Ook voorspelt hij dat Maria in haar geloof beproefd zal worden als Jezus gekruisigd zal worden. 
Maria, je zult zeer bedroefd zijn als dit zal gebeuren. Deze droefheid zal je als een zwaard doorpriemen. 
Op dat moment zullen er velen afvallen van het geloof. Het is nooit echt geweest bij deze mensen. Maar ook zal dan gezien worden bij wie het wel een echt geloof is geweest. 

Wat mag Simeon veel zingen en vertellen over deze Zaligmaker. Zijn woorden klinken ook ons nog toe. Wat doen we ermee? Leggen we het naast ons neer, of zet het ons aan het denken? 
Simeon profeteerde dat het onmogelijk is om neutraal tegenover Jezus te staan. Mensen zullen Hem in blijdschap aanvaarden door de Heilige Geest, of Hem negeren en afwijzen. 
Als je Hem door het geloof mag kennen, zal dat ook een uitstraling hebben naar je naaste.
Geduld, vriendelijkheid en zachtmoedigheid zal dan uw doel en leven zijn. Je mag het dan aan anderen vertellen: mijn ogen hebben de Zaligmaker gezien.

English version

Summary speech Sunday 8-1-2017. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech, "See God's Salvation 'n.a.v. Luke 2: 29-32

In our society, we often bestow high value on the wisdom of young people.
The life experience of older people is less and less listened to nowadays. That is often dealt with as petty ideas. In the Jewish culture that was different. Since old people were treated with respect. They were listened to. They furnished a great contribution to national life.
So it is with the old Simeon too. Who was he?
We do not know a lot of this old godly man. The evangelist Luke tells us four things of him. He was just, he was God-fearing and was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. This will but be told to you.

What does just (righteous) mean? He was again in a straight relationship with his Creator. Thereby he was God-fearing. That does not mean that he was afraid of God, but he did everything in deliberation with God. He needed God in everything. He loved Him. Furthermore he expected Israel's consolation.
That is nice, that this was said of him. Israel lived in a condition of great humiliation, but it longed for the comfort that God had promised. The prophet Isaiah had already promised it. "Comfort, comfort my people, says your God" (Isaiah 40: 1). About this consolation Simeon had had a lot of thinking and prayed for it as well. He especially saw in this consolation the Messiah who was to come. He felt it: only He can comfort us really. He can bring us back into communion, in a relationship with God. What a consolation!

The Holy Spirit made Simeon to know something . Before he dies, he will see this Comforter himself. The longer it lasted, the greater became his desire.
In the morning when Joseph and Mary are in the temple to present Jesus to the Lord, he gets an indication to go to the temple. He hears the Holy Spirit speak within him and he listens. With great excitement he enters the temple. Straightaway he heads for Mary and Joseph and takes the child in his arms. With Jesus in his arms he starts to magnify God. He can't do otherwise.
If we have Jesus in the "arms of faith, we praise God. Then we wonder that God has provided a Saviour, but above all that He wants to be my Saviour.

It comes down to the personal experience  and  that's what Simeon feels.With the Child in his arms, he starts to sing. He may profess by singing that the Lord fulfills His promises. You promised me that I will see Jesus before I die, and now it has become reality. What I looked forward to You have given me. What a miracle, I may not only see my Saviour, but also hold Him.
When the Lord God promises something, it will definitely happen. He is trustworthy.
Also in our era He let us know. If He promises something to people, He always does that through His Word and Spirit. Not by all kinds of strange dreams or voices, but quite simply through the Bible. Therefore, it is good to read the Bible.

Simeon calls: "My eyes have seen Your salvation." "Blessed" is often used in a different context  What a 'blessed' weather  today isn't it.  Or it is said that we had had a 'blissful' holiday. Here it is meant in the real sense. We can also say here: Saviour. Luther translates it: my eyes have seen thy Saviour. "
Apart from Jesus there is no other saviour. He is the Unique One and Simeon lets it hear very clearly.
Simeon says clearly: YOUR Saviour. By this he confesses that nothing of us is can be added. Everything comes from You. The point in our lives is that we shall learn that. When it comes to being saved and to the Saviour, then it's a  'one-way'.traffic. Good intentions do not count.

What a joy in the live of Simeon. Lord, You have seen to a Saviour Yourself. Nobody asked for Him, but You gives it in Your great goodness. In this marvellous way Your honour is returned and  people can be saved again.Have you ever been happy that God Himself has provided for this purpose? Then you will understand the hymn of Simeon. Neither you'll find rest until you can have with Simeon the Saviour in the "arms of faith."
Then you will understand the verse we're going to sing: "That God is our salvation" (Psalm 68:10, versed).
Simeon saw this through faith. What did you think, what would there to be seen in this little Child? He looked like all the other children.


Because the Holy Spirit told Simeon that this child was the Saviour, he knew it. We call this the internal illumination of the Holy Spirit. On this knowledge needs justly  to be cast "light".  
Simeon was allowed to see that this Child was -and is- full of grace and truth .
Also for us, it is necessary that the Holy Spirit cast 'light' on it. We then see things in Jesus  that we do not think are possible. And that's from our side not possible. That is something we have to learn. You then start to see yourself and Jesus in a different "light". He then becomes everything for you.

Simeon continues his hymn. He's going to tell while singing that this Child not only has come for the people of Israel, but that His salvation will be worldwide (see verse 31).
That does not mean that everyone will be saved. Who will be saved then?
Only those who accept Him with true faith. That's what Simeon means when he sings it.
Finally Simeon starts to speak. He turns to Joseph and Mary, and blesses them. Then he particularly addresses Mary. He tells her frankly that Jesus will become a very controversial person. Some will be irritated by Him, and the other will be saved through Him. He will be a target in Israel for many.

He also predicts that Mary will be profoundly put to the test when Jesus will be crusified. Mary, you'll be very sad if this will happen. This sadness will pierce you like a sword. At that time there will be many who will renounce  the faith. It has never been a true faith in these people. But it also will be revealed with whom it has been a genuine faith.
How privileged was Simeon to be allowed to sing and talk a lot about the Saviour. Even today His words resound to us. What do we do with them? Do we ignore them, or do they incite us to thinking?
Simeon prophesied that it is impossible to be neutral about Jesus. People will accept Him in joy through the Holy Spirit, or ignore and reject Him.
If you may know Him by faith, it will surely have a charisma, a personal appeal to your neighbour.
Patience and kindness and gentleness will be your goal and life. You can then tell others: mine eyes have seen the Saviour