Jezus als jonge Profeet - Lukas 2:45-52

Samenvatting toespraak zondagmorgen 22-1-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Jezus als jonge Profeet’ n.a.v. Lukas 2:45-52 

Jezus zoeken
Wat kunnen wij soms zoeken naar dingen die we kwijt zijn. Wat kan het ons irriteren als we het niet kunnen vinden. Het kan gebeuren dat we het zoekgeraakte onverwachts weer vinden.
Vorige week hebben we gehoord dat Jozef en Maria ook ‘Iets’ kwijt waren. Ze zijn Jezus kwijt. 
Als gezin zijn ze in Jeruzalem geweest en hebben daar het Pascha meegemaakt. Ook Jezus is erbij, voor het eerst als jongen van twaalf jaar. Op de terugreis komen Jozef en Maria erachter dat Jezus er niet bij is. Al zoekend gaan ze terug naar Jeruzalem, op zoek naar Jezus.
Ben jij de afgelopen week ook op zoek geweest naar Jezus? Je hoorde vorige week dat het nodig is Hem te vinden. Om Hem te vinden, moet je Hem wel zoeken. Wanneer gaan wij iets zoeken? 
Als we iets kwijt zijn. Wij zijn niet iets kwijt, maar wij zijn alles kwijt, wij zijn door de zonde God kwijt. Wat een ontdekking als we daar achter komen. Dat wordt dan het verdriet van ons leven. Reken erop dat we Hem dan gaan zoeken. 
Waar gaan Jozef en Maria Hem zoeken? In Jeruzalem, waar de tempel staat. 
Waar gaan wij Hem dan zoeken? Overal waar Hij te vinden is. Waar is Hij te vinden? In Zijn Woord, de Bijbel, maar vooral in de kerk, in de samenkomsten.

Luisteren
Al zoekend gaan Jozef en Maria door Jeruzalem. Ze vragen het hier, dan weer daar. Op de derde dag vinden ze Jezus in de tempel. Blijkbaar zochten ze Hem daar het laatst. Hij zit daar in één van de bijvertrekken tussen de rabbi’s, de theologen van die tijd. Hij is heel serieus met hen in gesprek. 
Als een kinderlijke Profeet hoort Hij hen aan en geeft Hij hun een lesje Bijbeluitleg. 

Deze rabbi’s geven les op de tempelschool, de beroemde theologische universiteit. 
Tijdens het Pascha kwamen de belangrijkste rabbi’s uit het land samen om met elkaar te praten over fundamentele waarheden. De komst van de Messias was altijd weer een geliefd onderwerp. 
Tussen deze mensen zit Jezus en is druk met hen in gesprek. 
Het staat zo opmerkelijk in de Bijbel wat Hij daar doet: ‘hen horende en hen ondervragende’ (vers 46). Dus Hij praat niet voor Zijn beurt. 
Hij loopt hen niet voor de voeten. Eerst hoort Hij hen aan en dan gaat Hij vragen. 
Daarin ligt een praktische les voor ons. Wij praten zo snel voor onze beurt. Wij moeten eerst leren luisteren naar anderen en dan pas vragen stellen. Als dit ook in politiek opzicht zou gebeuren, zou dat een verademing zijn.

Loslaten
Jezus stelt hun geen strikvragen en geeft geen dubieuze antwoorden. De rabbi’s staan er versteld van. Ze ‘ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden’ (vers 47). 
Op Zijn jonge leeftijd heeft Hij al een grote kennis en inzicht in de Bijbel. Hij is hier al Profeet.  
Terwijl Hij zo bezig is, vinden Jozef en Maria Hem. Vol verbazing vraagt Zijn moeder: Kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Je vader en ik hebben overal gezocht. Wij wisten geen raad meer. 
Maria had zich de dingen heel anders voorgesteld, daar was ze moeder voor. Ze had verwacht dat het Kind bij het weerzien was opgesprongen en moeder om de hals was gevallen. Het tegendeel gebeurt. In alle rust gaat Hij hen antwoorden. Maria moet leren haar Zoon meer en meer los te laten, ook al is Hij hier nog een Kind.

Ook voor ons kan het moeilijk zijn om mensen los te laten, waarvoor we gezorgd hebben. Onderwijzers moeten weleens ruimte maken voor hun eigen studenten. Leiders moeten weleens ruimte maken voor hun ondergeschikten. Als er tijd komt om ruimte te maken voor anderen, moeten we dat wel doen. Ook moeten we niet altijd vasthouden aan onze ideeën, alsof dat de beste zijn. 
We moeten ook leren luisteren naar anderen, met andere ideeën. Dus eerst luisteren en overwegen en dan pas vragen en handelen.

Jezus’ antwoord
Liefdevol kijkt Jezus Zijn ouders aan en vraagt: weet u niet dat Ik bezig moet zijn met de dingen van Mijn Vader? U weet heel goed waar u Mij kunt vinden, namelijk in het huis van Mijn Vader. 
U weet toch dat Ik bezig moet zijn met alles wat te maken heeft met de dingen van Mijn Vader? Daarom ben Ik in de wereld gekomen. Jozef en Maria, u kunt Mij altijd vinden in de dingen van Mijn Vader. Ik zoek de eer van Mijn Vader. Ik zoek de verzoening met Mijn Vader voor Zijn kinderen. Daarom ben Ik bezig met het brengen van het offer, om Mijn leven te geven, voor Mijn kinderen. 
Dat zijn de dingen van Mijn Vader.
Toch begrijpen Jozef en Maria niet wat Hij bedoelt. Ze begrijpen niet dat Hij onderscheid maakt tussen Zijn aardse en Zijn hemelse Vader. Ze weten wel dat Hij de Zoon van God is, maar ze begrijpen niet wat er allemaal bij Zijn opdracht hoort. 
Maria onthoudt deze gebeurtenis. Ze beseft dat er iets belangrijks gebeurd is. 

Als de Heere ons pas bekeerd heeft, zijn er ook voor ons zoveel vragen. Ook wij begrijpen dan vaak niet direct waarom Jezus op aarde moest komen. Dat Hij een offer moest brengen voor de zonden.
Ja, voor mijn zonden. Door het licht van de Heilige Geest gaat God ons dat stukje bij beetje leren. 
We krijgen Jezus nodig omdat we geloven dat Hij alleen de zonden kan verzoenen. We gaan Hem zoeken. Hij moet van mij worden en ik moet van Hem worden. 
Deze kernzaken maakt elk kind van God mee. Niet één keer, maar steeds weer. Hoe meer je je zondige leven leert kennen, hoe meer je Jezus gaat zoeken. 

Toenemen
Na deze ontmoeting gaat Jezus met Jozef en Maria terug naar huis. Er staat dat Hij Zijn ouders onderdanig, gehoorzaam is. Hij eerbiedigt de menselijke relaties en familieverantwoordelijkheden. 
Jezus gehoorzaamde Zijn ouders. Doen wij dat ook? Hoe is onze relatie met hen en met onze familie? Ook ligt hierin de les dat wij onze meerderen in ere moeten houden. Wij mogen onze meerderen wel waarschuwen als ze dingen doen die niet door de beugel kunnen. Wij zijn dat zelfs verplicht.

De Bijbel vertelt weinig tot niets over de volgende achttien jaren van de Heere Jezus. Er staat wel dat Hij volwassen werd. Dit heeft bij Hem een extra dimensie. 
Vorige week hoorden we dat Hij gesterkt werd in de geest en vervuld werd met wijsheid. Ook was de genade van God over Hem.
Aan het eind van dit stukje staat dat Hij toenam in wijsheid en in grootte. Maar ook in genade bij God en de mensen.  
Hij kreeg steeds meer wijsheid, om straks anderen met wijsheid te leiden. Hij is overvol van wijsheid. Wat jij niet weet en begrijpt, weet en begrijpt Hij. Bij Hem moet je zijn met je raadsels.  
Ook nam Hij toe in genade bij God en de mensen. De mensen mochten Hem graag. Zijn woorden en werken zijn één en al genade. Hij wil geven vergeving van onze zonden en vernieuwing van ons leven. Hij is een overlopende Bron van genade. Bij deze Bron moet je zijn. Steeds weer. 
Hij nam ook toe in grootte. Dat betekent in lengte en ouderdom. Hij weet wat het is om van baby naar kind en van kind naar puber te ontwikkelen. En naar tiener en volwassen man te ontwikkelen. Dat kunnen moeilijke periodes zijn in ons leven. Hij weet uit ervaring waarover Hij spreekt. 
Daarom moet je in elke levensfase bij Hem zijn met je eventuele problemen. Vooral met je religieuze vragen en raadsels. Naar wie dan heen? Naar Hem alleen. Gode zij dank voor Jezus Christus. Amen

English version

Summary speech Sunday 22-1-2017. Evangelist Johan Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl
The theme of the speech: "Jesus as a young prophet 'w.r.t. Luke 2: 45-52

Finding Jesus
How do we sometimes look for things that we have lost. What can it annoy us if we can not find it. It may happen that we unexpectedly find again the item we’d lost .
Last week we heard that Joseph and Mary also had lost "Something". They have lost Jesus.
As a family they have been in Jerusalem and have witnessed the Passover. Also Jesus is there, for the first time as a boy of twelve  years old. On the return trip, Joseph and Mary discover that Jesus is not there. All the while searching they go back to Jerusalem, seeking Jesus.
Have you been searching for the past week for Jesus? You heard last week that it is necessary to find Him. To find Him, you have to seek Him. When are we going to look for something?
If we have lost something. We have not lost anything, but we lost everything, we lost God by sin. What a discovery when we find out. That will become the sorrow of our lives. Be sure that we shall do anything to find Him.
Where do Joseph and Mary seek Him? In Jerusalem, where the temple stands.
Where are we going to look for Him? Where ever He may be found. Where is He to be found? In His Word, the Bible, but especially in the church, in the meetings.

Listening
 Joseph and Mary go through Jerusalem searching Jesus all the time. They ask it now here, then there. On the third day they find Jesus in the temple. Apparently it was the last place where they sought Him. They find Him sitting in one of the outbuildings among the rabbis, theologians of that time. He's seriously engaged in a conversation with them.
If a childlike Prophet He listens to them and gives them a lesson in Biblical Interpretation.

These rabbis teach in the temple school, the famous theological college. During the Passover the most important rabbis in the country came together to talk about fundamental truths. The coming of the Messiah was always a favourite topic.
Among these people is Jesus and is busy with them in conversation. It says so remarkably in the Bible what He does there, "hearing them and asking them questions" (verse 46). So He does not talk before His turn.
He takes care that He isn’t in their way. First he hears them, and then He starts asking.
Therein lies a practical lesson for us. We often tend to talk before our turn. We must learn to listen to other people and after that ask questions. If this would happen politically, that would be a relieve.

Releasing
Jesus doesn’t ask trick questions and gives no dubious answers. The rabbis are amazed. They "were astonished at His understanding and answers" (verse 47).
At His young age He already has a great knowledge and perception of the Bible. He's  already a Prophet here.
While being busy, Joseph and Mary find Him. Full of Amazement his mother asks: Son, why have You done this to us? Your father and I have searched You everywhere. We were at our wits’end.
Mary had visualied the things quite differently. An inherent feature for a mother. She had expected that the Kid had jumped up at seing her and had hugged her. The opposite happens. Quite composed He starts to answer them. Maria needs to learn to increasingly detach her Son from her, even though He’s a Child here.

Also for us it can be difficult to abandon people, for whom we have cared for. Teachers have to make way sometimes for their own students. Leaders must sometimes make way for their subordinates. If time comes to make room for others, we are obliged to do that. Nor should we always stick to our ideas, as if they were the best.
We must also learn to listen to others with different mind-sets. So listen and assess beforehand and then ask and act.

Jesus' reply
Jesus’s lovingly watching His parents and asks: Didn’t you know that I must be busy with the things of My Father? You know very well where to find Me, to wit in the house of my Father. You know that I must be about anything that has to do with the things of my Father? Therefore came I into the world. Joseph and Mary, you can always find Me about the things of my Father. I'm looking for the glory of My Father, seeking reconciliation with the Father for His children. That’s why I am working on bringing the sacrifice, to give my life for My children. Those are the things of my Father.
Yet Joseph and Mary don’t understand what He means. They do not understand that He distinguishes between His earthly and his heavenly Father. They know that He is the Son of God, but they do not understand what's all part of His commitment.

When the Lord has given us a new life (conversion), there are also many questions for us. We often understand not directly why Jesus had come to earth. That He had to make a sacrifice for sins.
We usually see then not at once the full seriousness of sin. By the light of the Holy Spirit God teaches us that little by little. Sins make us cursed by God. It is sad to say this, but the Bible teaches this. Because of that we have a hatred of ourselves.
The Holy Spirit also shows us that for this very reason Jesus had to suffer. We get  need of Jesus because we feel that He alone can atone for the sins. We begin to seek Him. He must become mine and I must become His.
The rules that I wrote above, we call it the 'findings' of God's children. I won’t give it a strict, definite rule as to the way that leads to conversion, but every child of God won’t be a stranger of the core business. These “findings” they experience not once, but again and again. The more you get to know your sinful life, the more you seek Jesus.

Increase
After this encounter Jesus returns home together with Joseph and Mary. It says that He is obedient and submissive to His parents. He respects human relationships and family responsibilities.
Jesus obeyed his parents. And we? How is our relationship with them and our family? It also includes the lesson that we must uphold and credit our superiors. Of course we may warn our superiors if they do things that can not be tolerated. That’s even mandatory.

The Bible tells us little or nothing about the next eighteen years of the Lord Jesus. It does say that he became an adult. This has an added dimension to Him. Last week we heard that he increased in wisdom, in stature  and in favour with God and men.
He got more and more wisdom in order to lead others with wisdom. He was exuberant with wisdom. What you do not know and understand,He knows and understands. With Him you need to go with all your your riddles, your enigmas.
He also increased in favour with God and men. The people liked Him. His Words and deeds are one and all grace. He wants to give forgiveness of our sins and renewing of our lives. He is an overflowing Source of grace. At this Source you must be. Time and again.
He also increased in stature . That means in length and age. He knows what it's like to develop from baby to child and from child to teenager and from adolescent to an adult. That may be difficult times in our lives. He knows from experience about what he speaks. Therefore you should be with Him in every phase of life with you problems if any. Especially with your religious questions and riddles. To whom to go then? To Him alone. Thank God for Jesus Christ. Amen