‘Jezus’ leer’ - Mattheüs 5:3

Samenvatting toespraak zondagmorgen 29-1-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
Telefoon 020-6227742; mobiel: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl  www.bijsimondelooier.nl
Thema van de toespraak: ‘Jezus’ leer’ n.a.v. Mattheüs 5:3: ‘Zalig zijn de armen van geest: want van hen is het Koninkrijk der hemelen’. 

Berg
De Heere Jezus is als de ware Voorganger Zijn werk begonnen met de Bergrede. We kunnen deze vinden in Mattheüs 5 t/m 7. Deze rede wordt zo genoemd omdat de Heere Jezus deze uitsprak op een berg in Galiléa. Hij geeft vanaf deze berg de grondregels van het Koninkrijk der hemelen. 
Opmerkelijk dat Hij Zijn eerste preek hield vanaf een berg. Ook Zijn laatste preek spreekt Hij uit vanaf een berg. (Mattheüs 28:16-20). Hij spreekt dus op beslissende momenten vanaf een verhoogde plaats. Dat wijst op de koninklijke autoriteit van Christus.
Naar de gewoonte van de Joodse leraars zit Hij, als Hij Zijn preek uitspreekt. 
Zijn zitten is veel meer dan alleen maar een Zich aanpassen aan de gewoonten van die tijd. Het is een zitten van de Koning Die Zijn wetten bekend maakt. Hieruit spreekt Goddelijke autoriteit. Met die autoriteit begint Hij Zijn leer te verkondigen. Als eerste bedoeld voor Zijn discipelen, maar vele andere mensen luisterden mee. Door de ligging en vorm van de berg, was Zijn stem tot ver te horen.
Ook wij gaan eens luisteren naar de eerste grondregel. Het is als het ware de profielschets van een echte christen.

Het eerste woord dat de Heere Jezus uitspreekt in deze Bergrede is het woordje ‘zalig’. Een woordje dat wij soms klakkeloos gebruiken. Dat wordt anders als we bedenken dat dit woord komt van gelukzalig dat ‘vol van geluk’ betekent. In de diepste zin van het woord: gelukkig in God. 
We zijn allemaal gelukzoekers. Zolang we ons niet bekeren tot de Heere blijven we ‘ongelukkig’.
Ik wilde dat ik je ervan kon overtuigen wat het betekent om gelukkig in God te zijn. 

De fundamentele regel in het Koninkrijk van God.
Wie zijn dan zalig, gelukkig in God? Dat zijn de armen van geest, zegt de Heere Jezus. 
Misschien begrijp je er niets meer van. Arm zijn van geest, is dat zalig? Wat een vreemde leer. 
Omdat velen de diepere betekenis van deze woorden niet begrijpen redeneren ze zo. Dan betrekken ze het arm zijn van geest alleen op het aardse leven. Dus mensen met een beneden-modaal inkomen bijvoorbeeld. Of mensen in één van de derdewereldlanden. Dan worden de zaligsprekingen een soort politieke redevoering. Dat wil en bedoelt de Heere Jezus niet.  

De armen van geest die hier bedoeld worden, missen de Heere. Daarom missen ze álles. Ze zitten daarmee. Het is met geen pen te beschrijven hoe geestelijk arm ze zich daardoor voelen. 
Zulke mensen hebben behoefte aan alles als het over geestelijke dingen gaat. Ze kunnen zichzelf niet helpen, maar moeten geholpen worden van Boven. 

Zalig zijn de armen van geest. Dit is zo’n fundamentele regel in Gods Koninkrijk dat de Heere Jezus dit als eerste noemt. Je kunt nooit vrucht van de Geest dragen, als je niet arm van geest bent geworden. Je kent de echte liefde niet als je niet arm van geest bent. Je weet niets van echte (bijbelse) blijdschap, goedheid en geduld als je niet arm van geest bent. Kortom: je bent niet bekeerd en hebt het echte geloof niet als je niet arm van geest bent. 

Rijken van geest zijn arm.
Als je niet arm van geest bent, dan ben je nog rijk van jezelf. Dan ben je vol van jezelf. 
Naar jouw gevoel heeft God het met jou getroffen. Hij mag blij met jou zijn. Maar zo kan Hij Zijn zegen niet kwijt. Dan hoor je tot de rijken van ’geest’. Dan ben je onuitstaanbaar voor God en soms ook voor mensen. Dan weet je niet wat het is in alles afhankelijk te zijn van de Heere. 
Je kunt rijk zijn op verschillende manieren. Je kunt zo geleerd zijn dat je de bijbelse waarheid te eenvoudig vindt. Je kunt zo populair zijn op school of zo goed in je werk, dat je naast je schoenen loopt van hoogmoed en trots. 

Ook ‘godsdienstig’ kun je je zo rijk voelen dat je laag op andere gelovigen neerziet. Jouw kerk is de beste kerk. Anderen hebben het immers naar jouw indruk allemaal mis. Dan lijk je op de Farizeeër uit de gelijkenis die de Heere Jezus vertelt in Lukas 18:9-14. Die Farizeeër keek laag op de tollenaar, die zondaar, neer. Intussen begreep de Farizeeër niet dat die tollenaar een echte arme van geest was. Waarom? Dat blijkt uit z’n korte gebed: ‘O God, zijt mij zondaar genadig’. 

Ook materieel gezien hebben we het allemaal goed. Wie bidt nog voor z’n eten? Wie dankt er nog voor? Welke jongere bidt nog om Gods hulp voor een tentamen of voor zijn rijexamen? 
Nog sterker: wie beleeft: ik kan niets alleen? Wie bidt nog als hij of zij voor een operatie staat? 
Wie beleeft het nog dat de Heere Jezus zegt: zonder Mij kun je niets doen? (Johannes 15:5). 


Weet je wie? Alleen de armen van geest. Die weten dat ze afhankelijk van de Heere zijn. 
De armen van geest beléven ook dat ze arm van geest zijn. Ze praten niet óver hun armoede, maar úit hun armoede. 
Een arme van geest ‘bedelt’ om Gods genade. Zoals een straatarme bedelaar bedelt om een stukje brood. Hij weet: ik heb Gods genade niet verdiend. God kan mij alleen maar genade geven om Jezus’ wil. Dat maakt en houdt deze mensen een ‘bedelaar’ aan de troon der genade. 
Ze zijn ook te arm om zichzelf geschikt te maken voor Gods genade. Wat een armoede in zichzelf. 
Ze zijn ook arm aan geestelijke kennis. In deze kennis zijn ze nooit uitgeleerd. Ze worden hoe langer hoe onwetender. Ze zijn ook arm aan gerechtigheid. Ze beleven dat ze vanuit zichzelf niet in een rechte verhouding tot God staan. Er ligt zondeschuld tussen. 
Ze zijn ook arm aan heiligheid. Ze zoeken vruchten bij zichzelf, maar vinden ze niet. 
Ze zijn arm aan vrede. Het is volop oorlog in hun hart tussen kwaad en goed. Toch is het de Heilige Geest in hen Die Zich verzet tegen alles wat de wereld en het zondige lichaam wil. Dat is het geheim. Vandaar die oorlog in hen. Vaak zijn de armen van geest ook arm aan behoefte om de Heere te zoeken. Wat een lusteloosheid. 
Ze zijn arm aan liefde. Toch hebben ze de Heere lief. Echte liefde ziet het gebrek aan liefde.
Samenvattend: ze zijn arm aan geloof, hoop en liefde. Ze zijn arm aan God.

Armen van geest zijn rijk.
Dat is de paradox. Waarom zijn ze rijk? Jezus zegt dat voor hen het Koninkrijk der hemelen is. 
Het Koninkrijk is niet hetzelfde als de hemel. Het Koninkrijk der hemelen is het gebied waar de hemel de toon aangeeft. Het gebied waar God de stemming bepaalt. Waar de Heere Jezus Koning is. 
Dat is in het hart van de armen van geest. 
De mensenwereld is een wereld waar de mens de toon aangeeft. Waar het om de mens draait. 
Door het geloof in Jezus zijn de armen van geest rijk. Ze worden het niet, maar zijn het al. 
Het Koninkrijk is voor hen. In Zijn Koninkrijk is alles vol van God. De totále volheid is voor de armen van geest toekomstmuziek. Dat komt ná dit leven. Toch ervaren ze er hier al iets van door Christus. 

Alles waaraan ze hier arm zijn, wordt vervuld door de rijkdom van Christus. Ze beleven Gods genade niet te verdienen. Daarvoor voelen ze zich te zondig. Maar de Heere zegt dat Zijn genade voor hen is. 
Ze zijn arm aan geestelijke kennis. Door Hem kunnen de armen ‘vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand’ (Kolossenzen 1:9).  
Ze zijn arm aan gerechtigheid. De Heere zegt: ‘rijkdom en eer is bij Mij; duurachtig goed en gerechtigheid’ (Spreuken 8:18). 
Ze zijn arm aan heiligheid. Christus is deze armen geworden: ‘wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing’ (1 Korinthe 1:30). 
Ze zijn arm aan de vrucht van geloof, hoop en liefde. Daartegenover zegt de Heere: ‘Uw vrucht is uit Mij gevonden’ (Hosea 14:9). 
Wat een rijkdom hebben de armen van geest door het geloof in de Heere Jezus. Hij heeft hun de Trooster, de Heilige Geest, gegeven. Die zal hun alles leren (Johannes 14:26). 

Ben je arm van geest? De Heere Jezus is vol van de Geest (Lukas 4:1). Ben je nog rijk van geest? 
De Heere Jezus raadt je vriendelijk aan om je leeg te kopen bij Hem (Openbaring 3:18). 
Ben je arm aan gerechtigheid, liefde en heiligheid? Bij de Heere Jezus is het allemaal te ontvangen. De Heere is in en door Christus een overvloedige Fontein van alle goed. Daarom kan de apostel Paulus schrijven en daarmee gaan we besluiten: ‘doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid door Christus Jezus’ (Filippenzen 4:19).

English version

Summary speech Sunday 29-1-2017. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
Phone 020-6227742; mobile: 06-83571391. Amsterdam@bijbelcentrum.nl www.bijsimondelooier.nl The theme of the speech: "Jesus 'teaching' w.r.t. Matthew 5: 3:" Blessed are the poor in spirit: for theirs is the Kingdom of heaven. "

Mountain
The Lord Jesus as the true Predecessor began His work with the Sermon on the Mount. We can find this in Matthew 5 t / m 7. This speech is named so because the Lord Jesus spoke this on a mountain in Galilee. He pronounced from this mountain, the ground rules of the Kingdom of heaven.
Remarkably, that He held His first sermon from a mountain. He speaks also His last sermon out from a mountain. (Matthew 28: 16-20). So He speaks at critical moments from an elevated position. This points to the royal authority of Christ.
According to the custom of the Jewish teachers He pronounces His sermon in a seated position.
His seating is much more than just an adjustment to the customs of that time. It is a seating of the King who announces His laws. It bears witness of Divine authority. With that authority, he begins to preach His doctrine. First intended for His disciples, but many other people listened as well. The location and shape of the mountain brought about that  His voice could be heard from a great distance.
We’ll join them listening to the first fundamental rule. It is as it were the typification of a true Christian.

The first word that the Lord Jesus pronounces in this Sermon on the Mount is the word "blessed." A word that we use sometimes indiscriminately. That becomes different if we consider that this word is derived from a word that means blissful that is "full of happiness." In the deepest sense of the word: happy in God.
We are all adventurers. Until we repent to the Lord, we stay 'unhappy'.
I wish I could convince you what it means to be happy in God.

The fundamental rule in the Kingdom of God.
Who are blessed, happy in God? These are the poor in spirit, says the Lord Jesus.
Maybe you do not understand anything anymore. Being poor in spirit, is that being blessed ? What a strange doctrine.
 They reason so because many do not understand  the deeper meaning of these words.. They implicate being poor in spirit only on the earthly life. So people with an average income for example. Or on people in one of the third world countries. Then the Beatitudes become kind of political discourse. That’s not what the Lord Jesus wants or means.

The poor in spirit who are meant here are people outside the Kingdom of God.
Without spiritual life. So it is with all of us indeed, but these people are going to realize this.
They are worried about it. They miss the Lord. Therefore, they miss everything. It is indescribable how spiritually poor they feel.
Such people need everything when it comes to spiritual things. They can not help themselves but need help from Above.

Blessed are the poor in spirit. This is such a fundamental rule in the Kingdom of God that the Lord Jesus mentions this first. You can never bear fruit of the Spirit, if you haven’t become poor in spirit. You don’t  know the real love if you are not poor in spirit. You know nothing of true (biblical) joy, kindness and patience if you're not poor in spirit. In short: you are not converted and miss real faith if you are not poor in spirit.


The rich in spirit are poor.
If you are not poor in spirit, you are still rich in yourself. Then you're full of yourself.
In your opinion God has made it with you. He can be happy with you. But with this mentality He can’t render you His blessing. Then you belong to the rich of  “spirit”. Then you are insufferable to God and sometimes to people. Then you do not know what it is to depend on everything from the Lord.
You can be rich in various ways. You could be so learned that you find the biblical truth too simple . Be so popular at school or so good at your job, you get too big for your boots of arrogance and pride.

Also 'religiously' can you feel so rich that you contemptiously look down on other believers. Your church is the best church. Others are indeed  totally wrong in your impression. Then you resemble the Pharisee in the parable that the Lord Jesus tells  in Luke 18: 9-14. That Pharisee looked down on the publican, that sinner . Meanwhile, the Pharisee did not understand that the tax collector was a real poor in spirit. Why? This is evident from his short prayer: "O God, be merciful to me a sinner."

Also in a material sense we live in luxury. Who still prays for his food? Who renders thanks for it? Which young person prays for God's help for an exam or for his/her driving test?

Even more: who feels : I can nothing alone? Who prays as he or she stands for an operation?
Who still experiences that the Lord Jesus says, without Me you can do nothing? (John 15: 5).

Do you know who? Only the poor in spirit. They know that they are in all things dependent on the Lord and experience that they are poor in spirit. They don’t talk about their poverty but they talk out of it.
Calvin, a 16th century theologian wrote: Only he who experiences that he is nothing in himself and relies on the mercy of God , is poor in spirit.
 
A poor mind begs for God's mercy. Just like a poverty-stricken beggar begs for a piece of bread. He knows: I do not deserve God's mercy. God  can give me only grace for Jesus' sake. That makes and keeps these people a 'beggar' to the throne of grace.
They are also too poor to make themselves fit for God's grace. What a poverty in themselves.
They are also poor in spiritual knowledge. In this knowledge, they never stop learning. They become more and more ignorant. They are also poor in rightiousness. They experience that they don’t stand  in a straight relationship from themselves to God. There is guilt of sin in between.
They are also poor in holiness. They seek fruits in themselves, but they do not find.
They are poor  of peace. It is an all out war in their hearts between evil and good. Yet it is the Holy Spirit in them that opposes to everything that the world and the sinful body want. That's the secret. Hence the war in them. Often the poor in spirit are also poor in a desire to seek the Lord. What a listlessness.
They are poor in love. Yet they love the Lord. Real love sees the lack and deficiency of love.
In summary they are poor in faith, hope and love. They are poor in God.

Poor in spirit are rich.
That is the paradox. Why are they rich? Jesus says that the kingdom of heaven belongs to them.
The Kingdom is not the same as the heaven. The kingdom of heaven is the area where the heaven sets the tone. The area where God sets the mood. Where the Lord Jesus is King.
That is in the heart of the poor in spirit.
The human world is a world where man sets the tone. Where man is in the centre.
The poor in spirit are rich through faith in Jesus. They don’t become rich but they already are.
The Kingdom is for them. In His kingdom everything is full of God. The total fulness lies in the future for the poor in spirit. That comes after this life. Yet they experienced here already something of Christ.

Everything in which they are poor here, is fulfilled by the riches of Christ. They experience that they don’t deserve God's grace. Therefore they feel themselves too sinful. But the Lord says that His mercy is for them.
They are poor in spiritual knowledge. By Him the poor can "be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding" (Colossians 1: 9).
They are poor in rightiousness. The Lord says, "Wealth and honor are with me; durable riches and righteousness " (Proverbs 8:18).
They are poor in holiness. Christ has become for the poor "wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption" (1 Corinthians 1:30).
They are poor in the fruits of faith, hope and love. In contrast to it the Lord says: "Your fruit is found in Me" (Hosea 14: 9).
What a richness do the poor in spirit find in the Lord Jesus. He says: "But to this man will I look,even to him that is poor and of a contrite spirit, and who trembles at my word" (Isaiah 66: 2).
He has given them, the Comforter, the Holy Spirit. That will teach them everything (John 14:26).

Are you poor in spirit? The Lord Jesus is full of the Spirit (Luke 4: 1). Are you still rich in spirit?
The Lord Jesus encourages you kindly to buy gold tried in the fire (Revelation 3:18).
Are you poor in righteousness, love and holiness? The Lord Jesus can give it all to you. The Lord is in and through Christ, an abundant fountain of all good. That’s why the apostle Paul could write, and with this confession we will conclude, "but my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus" (Philippians 4:19)