Onze lieve Heer… - Johannes 2:15 en 16

Samenvatting toespraak zondagmorgen 26-2-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl
Thema toespraak: ‘Onze lieve Heer…’  n.a.v. Johannes 2:15 en 16

Ons’ lieve Heer op Solder
‘Ons’ lieve Heer op Solder’ is een voormalige schuilkerk aan de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam. Sinds 1888 is het een museum. Misschien ben je er weleens geweest.
Deze schuilkerk ontstond toen katholieken geen openbare missen meer mochten houden. Net als de nabijgelegen Oude Kerk was deze schuilkerk aan Sint Nicolaas gewijd. 
De naam ‘ons' lieve Heer op Solder’ komt uit de 19e eeuw. De schuilkerk heeft meer dan twee eeuwen dienstgedaan. Later verplaatsen de diensten zich naar de grote nieuwe Sint-Nicolaaskerk tegenover het Centraal Station. 
De naam ‘ons’ lieve Heer op Solder’ zegt iets over de Heere. Hij is onze lieve Heer. Is dat dan niet zo? Jawel, gelukkig wel, maar deze Heer kan ook boos worden. Onnoemlijk boos zelfs. Deze kant van de Heer’ wordt weleens te weinig genoemd.
Dat Hij ook ontzettend boos kan worden, vertelt notabene de evangelist Johannes. Johannes wordt wel de apostel der liefde genoemd. Het kan verkeren…

De evangelist Johannes
Bij Johannes lees je niets over de wonderlijke geboorte van de Heere Jezus. Bij de andere evangelisten lees je dat Jezus geboren werd uit heel gewone ouders. Alle romantiek is Hem vreemd. 
Johannes laat vooral zien dat Jezus wilde komen wonen tussen de mensen. Heel gewone mensen. Zoals jij en ik. 
De Heere Jezus mengt Zich in onze geschiedenis. Deze geschiedenis kent blijde momenten. Zoals ook onze geschiedenis die kent. Hij was bijvoorbeeld op een bruiloft (Johannes 2). Maar ook droevige momenten als er een vriend van Hem gestorven is (Johannes 11). Ook deze momenten kennen wij. Zijn leven kent ook radicale momenten zoals de geschiedenis van vanmorgen. Ook deze momenten zul je herkennen. Mooi dat vooral Johannes oog heeft voor deze kant van de Heere Jezus.

Schreeuw
Jezus werd één van ons. Hij werd geboren met een schreeuw zoals elk kind. Daarmee begon Hij Zijn lijden al. Zijn hele leven stond trouwens in het teken van lijden. Van dit lijden zullen we in deze lijdensweken nog meer horen. 
Met Zijn geboorteschreeuw werd Maria verlost van haar barensweeën. Hij eindigde Zijn leven ook met een schreeuw. Het was een grote stem van een volwassen man. Hij riep aan het kruis: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. Door deze grote schreeuw verloste Hij al Zijn kinderen van de barensweeën van de zonde. En dat in alle eeuwigheid. Wat een Zaligmaker is Hij. 

Onze lieve Heer?
Er zijn mensen die willen Jezus kleinhouden. Een klein lief Kindje in de armen van Zijn moeder.
Dan ontstaat gemakkelijk het beeld van een lieve Heer. Een Heer Die niet boos kan worden. Een soort doetje. Duizenden mensen worden zo in slaap gewiegd. Johannes laat het ons anders zien. 
Met dit lieve beeld van Jezus rekent Johannes radicaal af.  

Jezus is in Jeruzalem in de tempel gekomen om het Pascha te vieren. Het Pascha is een Joods feest dat herinnert aan de bevrijding uit Egypte. 
Al snel ziet Hij dat het in de tempel een bedrijvigheid van jewelste is. Veel kopers en verkopers van offerdieren zijn daar aan het werk. Ook geldwisselaars slaan hun slag.
Dit irriteert de Heere Jezus enorm. Hij knoopt een aantal touwen aan elkaar en stuurt in heilige toorn de handelaars uit de tempel. Hij gooit de wisseltafels omver en veegt de tempel schoon. 
Hij beveelt de duivenverkopers hun spullen te pakken en te vertrekken. Het huis van Zijn Vader behoort een gebedshuis te zijn en geen markt voor allerlei waar. Jezus veegt met recht de vloer aan met deze mensen. 
Is dit onze lieve Heer? Ja dit is onze lieve Heer. Als de eer van Zijn Vader belachelijk wordt gemaakt, is Hij heftig verontwaardigd. Is Hij heilig toornig. 

Zullen we er rekening mee houden wat we Zijn Vader aandoen met onze zonden? Jezus is nu nog liefdevol om onze zonden te vergeven. Daarom ging Hij vrijwillig aan het kruis. Maar wee degene die misbruik maakt van onze lieve Heer. Die eenzijdig denkt en spreekt over onze lieve Heer. 
Die geen oog heeft voor Zijn rechtvaardigheid. Voor Zijn toorn over de zonden. Die krijgt eens te maken met de toorn van het Lam Jezus.  Dat kan alleen maar vreselijk zijn. 
Maak deze lieve Heer niet boos door te weigeren je te bekeren en tot geloof te komen. Als Hij echt boos wordt, maak je geen schijn van kans. Tot in eeuwigheid niet. 

Tempel
De discipelen van Jezus worden door dit gebeuren herinnerd aan een voorzegging uit de Bijbel. 
Zie Psalm 69:10. Ze geloven dat wat daar staat betrekking heeft op de Heere Jezus. 
De Joden daarentegen vragen Jezus naar Zijn bevoegdheid om zo te handelen. 
Waar haalt Hij Zijn gezag vandaan? Ze willen dat weleens weten. Wie denkt Hij wel dat Hij is?
Het antwoord dat Jezus geeft is confronterend. Hij zegt: breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik die weer opbouwen.
Van deze uitspraak snappen ze niets. Ze denken dat Jezus het heeft over de tempel waar ze nu zijn. Maar de Heere heeft het over Zijn lichaam. Dat is immers de tempel waarin Zijn Vader woont. 

Zo behoort ook het lichaam van een christen een tempel te zijn van de hemelse Vader. Daarom moet een christen zuinig zijn op zijn lichaam. Sommige christenen zijn zuiniger op hun huis of auto dan op hun lichaam. Zou dat de bedoeling zijn?

Jezus voorspelt met deze woorden Zijn aanstaande lijden, sterven en opstanding. Hij voorspelt dat de Joden Zijn lichaam zullen afbreken. Ze zullen Hem de tempel uitjagen zoals Hij de verkopers de tempel heeft uitgejaagd. Hij zal op een afschrikwekkende manier gegeseld worden. Daarna zal Hij gekruisigd worden en sterven. Na drie dagen zal Hij weer opstaan. Ook dat voorspelt Jezus. 
Hij zal overwinnen over de zonden en de dood. 

Persoonlijk
Jezus zal zorgen dat er mensen in Hem gaan geloven en in Hem blijven geloven. 
Hoe twijfelend dit geloof vaak is, toch geloof je door genade drie dingen. 
Ten eerste dat Zijn tempel, Zijn lichaam door jouw zonden is afgebroken. Dat jij in de ogen van de heilige God schuldig bent door je zonden. Niet Jezus moest lijden, maar jij. Wat worden je zonden in het licht hiervan dan bitter. 
Ten tweede geloof je ook dat Jezus in de plaats van schuldigen heeft geleden. Dat Hij daarom Zijn tempel liet afbreken. Ook voor jou.
Ten derde. Door dit geloof wil je ‘heilig’ voor de Heere leven. Met een zweep van touwtjes ga je je zonden te lijf. Je jaagt ze de tempel van je lichaam uit. Je gaat voor Hem zoals een jongen voor z’n vriendin. Je hebt Jezus lief. Je klaagt dat je de Heere niet genoeg liefhebt. Toch zul je overwinnen omdat Christus heeft overwonnen. 
Ken je dit geloof? Groei daarin. Ken je dit geloof niet? Kom erom bij Jezus.

English version

Summary speech Sunday 26-2-2017. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl
Theme of the address: "Our dear Lord ...’ w.r.t’. John 2:15 and 16

‘Our lieve Heer op Solder’   (possible translation: Our dear Lord in the Attic )
"Our lieve Heer op Solder" is a former clandestine church in the Oudezijdsvoorburgwal in Amsterdam. Since 1888 it is a museum. You may have ever been there.
This clandestine church came into existence when Catholics were not allowed to publicly celebrate mass any longer. Just like the nearby Old Church this clandestine church was dedicated to Saint Nicholas.
The name’ ons ’ lieve Heer op Solder' originates from the 19th century. The hidden church has served more than two centuries. Later on,  services were moved over to the large new St. Nicholas Church opposite Central Station.
The name "ons lieve Heer op Solder" says something about the Lord. He is our dear Lord. Is that not so? Yes, fortunately, it is, but the Lord can also be angry. Even angry beyond description. This attribute of the Lord is sometimes called too little.
That He can also be awfully angry tells John the Evangelist. John is known as the apostle of love. It may change ...

John the Evangelist
John doesn’t relate anything about the miraculous birth of Jesus.  The other evangelists tell us that Jesus was born of ordinary parents. All romance is strange to Him.
He was born of simple parents in a poor environment.
John mainly shows us that Jesus wanted to live among the people. Very ordinary people. Like you and me.
The Lord Jesus Himself interferes in our history. This history has happy moments. As is the case in our history. He was for example at a wedding (John 2). But also sad moments when a dear friend of Him died (John 11). These moments are also part of our lives. His life also has radical moments such as the history of this morning. You will also recognize these moments. Especially beautiful that John is aware of this aspect of the Lord Jesus. 

Outcry
Jesus became one of us. He was born with a scream like every child. Thus He began already His suffering. His whole life was indeed marked by suffering. We will hear more of this suffering in the weeks of the passion of Christ.
By His birth scream, Mary was relieved of her labor. He ended His life also with a scream. It was a firm voice of a fully grown man. He cried on the cross: Father, into thy hands I commend My spirit. Because of this piercing outcry, He saved all His children from the throes of sin. And that for all eternity. What a Saviour is He.

Our dear Lord?
There are people who want to keep Jesus small.  A sweet little Baby in the arms of His mother.
Then the image of a loving God is easily created. A Lord who can not be angry. A kind of a softy. Thousands of people are so lulled to sleep. John shows us otherwise. John radically does away with this lovely image of Jesus.

Jesus came into the temple in Jerusalem to celebrate the Passover. Passover is a Jewish festival that commemorates the deliverance from Egypt.
He immediately sees that it is an activity with a vengeance in the temple. Many buyers and merchants of sacrificial animals are busy buying and selling. Also, money changers take their chances. 
This irritates the Lord Jesus immensely. He ties some ropes together and drives in holy wrath the merchants out of the temple. He tips over the tables with change and sweeps the temple clean. He orders those selling doves to pack their belongings and leave. The house of his Father ought to be a house of prayer and not a market for all kinds of merchandise. Jesus rightfully wipes the floor with these people.
Is this our dear Lord? Yes, this is our dear Lord. If the glory of His Father is ridiculed, He is vehemently indignant. He is filled with holy wrath.

Shall we take it into account that we insult His Father with our sins? Jesus is still full of love to forgive our sins. That is why He voluntarily went to the cross. But woe unto those who abuse our dear Lord and think and talk about our dear Lord unilaterally.
He who has no regard for his justice. For his anger over sin. He will once face the wrath of the Lamb Jesus. That may be just awful. Don’t challenge this dear Lord by refusing to repent and come to faith. If he really gets angry, You don’t stand a chance. Forever not. 

Temple
The disciples of Jesus are by this event reminded of a prediction from the Bible.
See Psalm 69:10. They believe that this verse refers to the Lord Jesus.
The Jews, on the other hand, ask Jesus about His authority to do so. Where does His authority come from?  They want to know it. Who does He think that He is?
The answer that Jesus gives is confrontational. He says: break this temple down, and in three days I will rebuild it again.
They don’t grasp this statement at all. It's quite beyond them. They think that Jesus is talking about the temple where they are now. But the Lord means His body. That is indeed the temple in which dwells His Father.
Similarly, the body of a Christian ought to be a temple of the heavenly Father. Therefore, a Christian should take care of his body. Some Christians are more economical about their home or car than about their bodies. Would that be right?

Jesus predicts with these words His coming suffering, death, and resurrection. He predicts that the Jews will break down His body. They will chase Him out of the temple likewise He has driven out the vendors out of the temple. He will be flogged in a horrible way. Then He will be crucified and die. After three days He shall rise again. That predictsJesus too.
 He will triumph over sin and death.

 Personal
Jesus will ensure that people will believe in Him and continue to believe in Him.
However controversial this belief may be, yet you believe through grace three things.
Firstly that His temple, that is His body, is broken down by your sins. That you are guilty in the eyes of the holy God by your sins. Jesus shouldn’t suffer, but you. What are your sins then bitter in the light of this. 
Secondly, you also believe that Jesus suffered in the place of guilty ones. That He, for this very reason had His temple demolished. For you too.
Thirdly. Through this faith, you desire to live "holy" to the Lord. With a whip of cords, you are going to attack your sins. You chase them out of the temple of your body. You go for Him as a boy in for his girlfriend. You love Jesus. You complain that you do not love the Lord enough. Yet you will overcome because Christ overcame.
Do you have this belief? Make sure you grow therein. Don’t you know this belief? Come to Jesus for it.