Ontvriend - Johannes 6:66

Samenvatting toespraak zondagmorgen 5-3-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl
Thema toespraak: ‘Ontvriend’ n.a.v. Johannes 6:66.

Populair
De Heere Jezus is tijdens Zijn leven enorm populair geweest. Duizenden mensen hebben Hem gevolgd. Dat lees je bijvoorbeeld in Johannes 6. Christus begint die dag met duizenden volgelingen. 
Ze zijn nog enthousiast omdat Hij de vorige dag brood vermenigvuldigd had. Wat een wonder was dat. Daarom zoeken ze Hem de volgende dag weer op en volgen Hem. 
Laten we hopen dat die mensen Jezus volgden omdat ze het goed bij Hem hadden. Want zo is het. Deze mensen moeten genoten hebben van de bijzondere dingen die Christus deed. En van de bijzondere en wonderlijke woorden die Hij sprak. 
Je hebt het goed bij de Heere Jezus als je Hem volgt. Als je in Hem gelooft. Nee, dat wil niet zeggen dat er dan nooit iets tegen zit. Integendeel zelfs. Maar in Jezus heb je dan altijd Iemand bij je, waarbij je je hart kunt luchten. Bij wie je kunt uithuilen. Alles kun je bij Hem kwijt. Wie zou dat niet willen? Volg jij de Heere al?  

Toch is populariteit heel betrekkelijk. Dat zie je in de politiek, in de wereld en in de kerk. 
Ook Jezus heeft dat meer dan eens gemerkt. Want was Hij blij met al die volgelingen? De vraag stellen, is hem beantwoorden. Hij keek als geen ander door al die mensen heen. Hij zag hun diepste motivaties om Hem te volgen. Het ging de meesten om de sensatie. Niet om het echte geloof in Hem. 
Die sensatie wilde Hij niet. Daar leed Hij onder. Dat deed Hem pijn. Hij is immers niet gekomen om sensatie uit te lokken. Of om beroemd te worden. Nee, Hij is gekomen om mensen te zoeken die één brok ellende zijn. Soms zelfs zo ellendig, dat ze zelf niet voelen en weten dat ze ellendig zijn. 
Dat is nog eens ellendig. Díe mensen wil Hij het eeuwige leven met Hem geven. 
Laten we Christus Zelf eens aan het woord laten. Hij zegt: ‘Want de Zoon des mensen (dat is Jezus) is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was’ (Lukas 19:10).  

Afhaken
Als je het Evangelie leest, valt het op dat Jezus vaak over de hoofden van mensen spreekt. 
Ze snappen er niets van. Zelfs de discipelen hebben daar nog weleens last van. Op een bepaald moment zeggen ze: we begrijpen niet wat Hij zegt (Johannes 16:18).   
Is het bij ons ook niet zo? De meesten van jullie komen hier al langer. Volgen een bijbelcursus en weten al redelijk wat van de Bijbel. Maar als we eerlijk zijn? Vaak moeten we op onze tenen lopen om alles wat Jezus zegt te begrijpen. Het gevaar is groot dat we onze interesse verliezen of zelfs afhaken. 
In de geschiedenis van vanmorgen kom je dat ook tegen. Op een bepaald moment lees je: Toen liepen veel discipelen van Jezus weg. Ze wandelden niet langer met Hem (Johannes 6:66). 
Wat was de aanleiding? Waarom haakten vele discipelen af? 
Dat had alles te maken met de uitleg die de Heere gaf na de wonderlijke broodvermenigvuldiging. 
Die massale picknick was spectaculair. De mensen konden het wonder niet op. 
Maar als Jezus de diepere zin van dit alles gaat uitleggen, haken er velen af. De boodschap wordt voor hen onbegrijpelijk en zwaar. Brood eten, Zijn vlees eten? Ze snappen er niets van. 

De discipelen die van Jezus afhaken, moeten we maar niet te ver zoeken. Heb jij nooit de neiging om af te haken? Het bijltje erbij neer te gooien? Ja, je weet heel goed hoe je de Heere Jezus hebt leren kennen. Dat ging niet aan je voorbij. Je vergeet dat nooit meer. Je zonden en ellenden lagen als een berg op je. Totdat Christus vanuit de Bijbel je toesprak dat er bij Hem daarvoor een oplossing is. 
Dat er bij Hem vergeving is. Je hart sprong op van blijdschap. Niet wetende dat het daarna weer zo anders kan worden. Zo geesteloos en behoefteloos. Zelfs zo, dat je het voor gezien wilt houden wat het geloof betreft. Dat had je nooit kunnen denken. 

Oorzaak van afhaken
De heftige discussies en het afhaken, volgen op uitspraken die Jezus over Zichzelf deed. 
Hij zei bijvoorbeeld bij herhaling: ‘Ik ben het Levende Brood Dat uit de hemel neergedaald is. 
Zo iemand van dit Brood eet, die zal eeuwig leven. Het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, is Mijn lichaam dat Ik geven zal voor het leven van de wereld (Johannes 6:51). 
Dit is een uitspraak die niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. Ook voor ons is zo’n uitspraak op het eerste gehoor net zoals toen, verbijsterend. Gaat de Heere daarom Zijn uitspraken afzwakken? Integendeel. Hij doet er nog een schepje bovenop. Lees Johannes 6 maar eens helemaal door. 

In feite kondigt Christus hier Zijn dood aan. Het offer van Zijn vlees, Zijn lichaam en Zijn bloed. 
De Joden discussiëren over de vraag hoe Hij Zijn vlees aan hen te eten kan geven. Ze snappen er niets van. Ze trekken het in het alledaagse. Dan worden deze uitspraken van de Heere Jezus haast onpasselijk. Vandaar de felle discussies en het afhaken van duizenden.  

Uiteraard bedoelt de Heere Jezus dit allemaal symbolisch. Hij wordt ook niet moe om dat deze mensen voor te houden. Het gaat om het ware geloof in Hem. Dat is het ‘eten’ van Zijn lichaam. 
Het staan in een zeer nauwe relatie met Hem. Hij wil niet dat mensen Hem uit sensatie volgen.
Hij wijst ze ook op Zijn aanstaande kruisiging. 
Hij weet goed dat velen die Hem nu volgen, Hem straks aan het kruis zullen hangen. 
Wat ligt populair-zijn en afgedankt worden toch dicht bij elkaar. Laten we gewoon doen. Wacht je voor populariteit op een verkeerde manier. Waar je zelf iets mee wordt. Nee, de Heere volgen als een echte discipel is jezelf verloochenen, is strijden tegen je zonden. Het is je kruis opnemen, Hem belijden voor de mensen. Ook al kost je dat vrienden. 

Ontvriend
Na Jezus’ lange preek vertrekken de meeste discipelen. Ze zijn heftig geïrriteerd. Zo hoeft het van hen niet. Dat is wat. De Heere was de dag begonnen met duizenden discipelen. Aan het eind van de dag blijven er nog twaalf over. En één van die twaalf is een meeloper. 
Stel dat een voorganger aan het begin van een dienst 1000 mensen heeft. Tijdens zijn preek lopen er 988 geïrriteerd weg. Hoe zou zo’n voorganger zich voelen? 
Je moet niet denken dat dit de Heere niets deed. In dat opzicht was Hij ook maar een gewoon Mens. 
Een Mens met gevoelens. Wat een lijden is dit voor Hem geweest vóór Zijn kruislijden. 

Zoveel mogelijk vrienden krijgen, daar gaan veel mensen voor. Om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Daar doen mensen soms opvallende dingen voor. Ze scheppen op Facebook daarover op. Sommigen hebben daarop duizenden ‘vrienden’. Tja, zeg me wie je vrienden zijn…
De Heere Jezus had niet tot doel zoveel mogelijk vrienden te krijgen. Aan het eind van Zijn leven mogen de mensen kiezen tussen Jezus en Barábbas. Ze kiezen voor Barábbas en dat was een moordenaar… Ik wil maar zeggen. Over vrienden verliezen gesproken…
Bij het kruis verliest Christus bijna al Zijn vrienden. Zelfs Zijn beste vrienden. Zijn elf discipelen zijn dan in geen velden of wegen te bekennen. 
Niemand wilde en kon zo krachtig vrienden verliezen als Hij. Hij wilde dit doen. In Zijn verlies lag de winst. Zo kunnen weglopers en vijanden van Hem, voor eeuwig vrienden van Hem worden.
Dat is een geheim. Dit geheim bevat diepten die ik niet kan uitleggen. In dit geheim kun je je alleen maar verbazen als je een discipel van Hem bent geworden. 
Kom, ontvriend je van de tegenpartij van de Heere Jezus, de duivel. De Heere wil dat je een echte vriend van Hem wordt. Door Hem leer je zingen: ‘Welk een Vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wil staan! Welk een voorrecht, dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij ‘t al niet brengen in ’t gebed tot onze Heer’. (Johan de Heer, gezang 150). 

English version 

Summary speech Sunday 5-3-2017. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl Keynote address: 'losing friends 'w.r.t” John 6:66.

Popular
The Lord Jesus was very popular during His lifetime. Thousands of people followed Him. You can read that for instance in John 6. Christ begins that day with thousands of followers.
They are still excited because He had multiplied bread the previous day. What a miracle it was. Therefore, they are looking for Him the next day and follow Him.
Let's hope that these people followed Jesus because they felt fine had with Him. For that’s true. These people must have enjoyed the special things that Christ did. And the special and wonderful words that He spoke.
You’ll fare well in the company of the Lord Jesus if you follow Him. If you believe in Him. No, that does not mean that things can’t go wrong. On the contrary. But in Jesus you always have Someone with you, where you can vent your heart and can cry out. You can lodge anything with Him. Who would not want that? Do you already follow the Lord?

Yet popularity is very relative. You can see it in politics, in the world and in the church.
Jesus also has more than once noticed it. But was He pleased with all those followers?  Asking the question is answering it. He looked like no other through all those people around Him. He saw their deepest motivations to follow Him. Most of them were after sensation. Not after the real faith in Him.
He did not like that commotion.  He suffered from it. That hurt Him. He hasn’t come to provoke upheaval. Or to become famous. No, He has come to look for people who are a chunk of misery. Sometimes even so miserable that they don’t perceive and know by themselves that they are in such  a miserable state. That’s genuine misery. To those people He wants to give eternal life with Him.
Let's listen to what Christ Himself says. He says, "For the Son of man (that's Jesus) is come to seek and to save that which was lost" (Luke 19:10).

Dropping out
If you read the Gospel, it is striking that Jesus often speaks beyond people's minds.
They do not get it. It’s all Greek to them. Sometimes it even bothers the disciples. At certain moments they say we do not understand what He says (John 16:18).
Isn’t it the same with us? Most of you come here already for a longer period. Take a Bible course and  know already a good deal of the Bible. But if we are honest we often have to bend over backward to understand what Jesus says. The danger is great that we lose our interest or even drop out.
That’s also evident in the history of this morning. At a certain moment you read: Then many of His disciples walked away from Jesus. They walked no more with Him (John 6:66).
What was the motive ? Why did so many disciples pulled  out?
This had everything to do with the explanation that the Lord gave after the miraculous multiplication of the loaves.
That massive picnic was spectacular. The people were in rapture about the miracle.
But if Jesus is going to explain the deeper meaning of all this, many of them pull out.The message gets incomprehensible and too heavy for them. Eating bread, eating His flesh? They are at their wits’end.

 We should not look too far for the disciples who drop out of Jesus. Don’t you sometimes have the tendency to quit? To give up ? Yeah, you know very well how you have come to know the Lord Jesus. That was not going to pass you. You never forget that again. Your sins and miseries were like a mountain unto you. Until Christ from the Bible spoke to you that there is a solution with Him  .
That there is forgiveness with Him. Your heart leaped with joy. Not knowing that afterwards  it would turn out quite differently. So spiritless and without need. Even so, that you want to say goodbey as regards the faith. You could never have imagined that.

Cause of dropping out
The heated discussions and the abandoning are the outcome of statements that Jesus made about Himself.
For example, He said repeatedly, "I am the living Bread Which came down from heaven.
If anyone eats of this Bread, he shall live forever. The bread that I will give is My flesh, is My body that I will give for the life of the world (John 6:51).
This is a statement that is not ambiguous. For us as well, such a statement, at the first hearing, has the same effect as in the age of Jesus: astounding. Is the Lord going to subside therefore His statements? On the contrary. He goes one step further. Read John 6 all the way through once again.

In fact, Christ here announces His death. The sacrifice of His flesh, His body and His blood.
The Jews discuss how He can give His flesh to eat to them. They do not get it. They relate it to the routine, everyday life. Then these statements of the Lord Jesus become almost nauseous, disgusting. Hence the heated discussions and the dropout of thousands.

Of course, the Lord Jesus means that all symbolically. He doesn’t weary to keep on telling these people. It involves true faith in Him. That is the "eating" of His body.
It involves a very close relationship with Him. He does not want people to follow Him from excitement.
He also points to His coming crucifixion. He knows quite well that many who follow Him now, will soon hang Him on the cross.
What lies being popular and being discarded yet close together. Let's just behave quite common.  Beware of popularity in a wrong way. In a way that makes you feel prominent. No, following the Lord as a true disciple  means to deny yourself and fight your sins. It is taking up the cross, and acknowledging  Him before men. Even though it will cost you your friends.

Losing friends
After Jesus' extensive sermon most disciples leave. They are quite irritable. This is not what they want. Isn’t that noteworthy. The Lord began the day with thousands of disciples. At the end of the day, there are only twelve left. And one of the twelve is an opportunist, a hypocrite.
Imagine a pastor who has at the beginning of a service 1000 people at his audience. During his sermon 988 people walk away irritated. How would such a pastor feel?
You should not think that this didn’t bother the Lord. In that respect, He was just an ordinary man.
A human being with feelings. What a suffering must have been this for Him before His suffering on the cross.

Gathering as many friends as possible is what many people aim at. In order to stand in the center of attention people sometimes do remarkable things. They brag about it on Facebook. Some of them have thousands of "friends" on it. Well, tell me who your friends are ...
The Lord Jesus did not aim at getting as many friends as possible. At the end of His life the people may choose between Jesus and Barabbas. They choose Barabbas, and he was a murderer ... I just want to say. Talking about losing friends ...
At the cross Christ loses almost all His friends. Even His close friends. At this critical moment His eleven disciples left Him in the lurch and are nowhere at all in sight.
Nobody wanted and could as powerfully lose friends as Him. He wanted to do this. His loss was to turn into gain. Thus, runaways and enemies of Him can forever become friends of Him.
That is a secret. This secret includes depths I can not explain. In this secret you can only be surprised if you have become a disciple of Him.
Come on,  break away from the antagonist of the Lord Jesus, the devil. The Lord wants you to be a true friend of Him. Through Him you learn to sing: "What a Friend is our Jesus, Who wants to be in our place! What a privilege that I always may freely come to God through Him. Often we lack a lot of peace, often our sins press us down, only because we 'do not carry it in prayer to our Lord. " (Johan de Heer, song 150)