Wat is waarheid? - Johannes 18:33-38

Samenvatting toespraak zondagmorgen 19-3-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl
Thema toespraak: ‘Wat is waarheid?’  n.a.v. Johannes 18:33-38

Wat is waarheid? Dit is een vraag die alle eeuwen al gesteld wordt. In de laatste weken voor de verkiezingen kwam deze vraag ook aan de orde. Wie spreekt nu nog in de politiek de waarheid? 
Ook Pilatus, de man die Jezus veroordeelde, kende deze vraag. Op een bepaald moment vraagt hij aan de Heere Jezus: wat is waarheid? Deze vraag is ook ons thema. Dit thema verdelen we in drieën. 1) De Waarheid getuigt; 2) de Waarheid in het midden en 3) de Waarheid verworpen. 

1) De Waarheid getuigt
Wat hebben de Joodse leiders met Jezus gesold. Zij en Pilatus wisten geen raad met Hem. 
Het is fascinerend om de woordenwisseling tussen Pilatus en Jezus op je te laten inwerken.  
We zien Pilatus het gerechtsgebouw binnengaan. Hij roept Jezus bij zich voor een kort verhoor. 
Hij zit niet te wachten op onrust in het gebied waar hij de orde moet handhaven. 
Wat zijn dat voor verhalen over die merkwaardige Man die de ronde doen? Hij wil het fijne ervan weten. Beweert deze Man echt dat Hij een Koning is? Vandaar zijn vraag aan Jezus: Bent U de Koning van de Joden? 
In zijn vraag is de verbazing te horen. Is die Man Die gehavend voor hem staat de Koning van de Joden? Die Man Die Zich niet verzet? Het kan niet waar zijn dat Hij de Koning is.
Jezus antwoordt – zoals wel vaker – met een scherpe tegenvraag. Vertel eens Pilatus: weet je dit van jezelf of hebben anderen van Mij gezegd dat Ik Koning ben? 
Een vraag recht op de man af, maar wel een vraag waarop een antwoord wordt geëist. 
Pilatus moet voor de dag komen. Neutraal tegenover Hem staan kan niet. Pilatus: weet je het zelf dat Christus Koning is? Of heb je dat alleen maar van horen zeggen?

Wat zou jij geantwoord hebben als je Pilatus was? Sterker: wat is nú je antwoord? Weet jij zélf dat Jezus Koning is? Als dat zo is, is Hij door de Heilige Geest jouw ‘koninkrijkje’ binnengekomen. Dan ben je door Hem ‘gevloerd’. Dat is bijzonder en een wonder. Want onze haan moet immers koning kraaien. Als Hij Koning in je leven is, krijgt Hij het steeds meer voor het zeggen in je leven. Elke dag roep je Jezus tot Koning uit over je leven. Je roept Hem erbij om jouw zonden te doden. Hij is alles voor je. Ook aan je leven is dan te zien dat Christus Koning is. Je kunt dan niet dezelfde blijven.  
Of geef je hoog op van Jezus zonder ervaring van Hem te hebben? Dan ben je een meeloper. 
Bekeer je van je onwaarheid en geveinsdheid. Bedrieg jezelf en anderen niet. Laat de Heere Jezus Koning zijn, laat Hij je leven besturen. Dat geeft rust. Vraag of je Zijn stem mag horen (Johannes 18:37). Dan krijg je dé Waarheid, Jezus lief. Je gaat die waarheid die in Hem is aannemen en geloven. 

Op de vraag van Pilatus geeft de Heere Jezus rustig antwoord. Hij legt hem uit dat Hij niet is gekomen om een gewelddadige revolutie te ontketenen. Hij is gekomen om de waarheid wereldkundig te maken dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is. Te midden van Zijn vijanden legt Hij getuigenis af wie Hij is. De Heere Jezus als de Waarheid, getuigt van de waarheid. 

2) De Waarheid in het midden
Pilatus begrijpt waarschijnlijk niets van wat Jezus getuigt en zegt. Of wil hij het niet begrijpen? 
Met zijn laatste retorische vraag laat Pilatus zien wie hij is. Ten diepste een slappeling. Schouderophalend vraagt hij aan Jezus: wat is waarheid? Hij laat de waarheid in het midden. 
Pilatus had niet moeten vragen wat is waarheid, maar Wie is de waarheid? 
Hoe bestaat het, Pilatus staat tegenover dé Waarheid en laat de waarheid in het midden. 

Vandaag de dag heb je wat dat betreft heel veel Pilatussen. Je vindt ze in de kerk en buiten de kerk. Deze mensen zeggen dat in elke godsdienst wel een waarheidsaspect zit. Elke godsdienst leidt tenslotte naar de hogere Macht. Naar het einddoel. Naar de hemel. De één noemt die macht Allah. Weer een ander Boeddha en weer een ander Jezus. Zo blijft de waarheid in het midden. 
Vanuit het midden komen we allemaal bij ons einddoel, in de hemel, denken ze.  
De waarheid in het midden en iedereen te vriend houden is hun uitgangspunt. Lief zijn voor elkaar.
Dat Jezus tegen Pilatus zegt dat een ieder die uit de waarheid is Zijn stem hoort, horen ze niet. 
Jezus is alleen de Weg tot de Vader. Jezus is alleen de Waarheid. De Heere Jezus wil geen ‘waarheid’ naast Hem of boven Hem in het leven van mensen. Hij wil niet dat we met deze waarheid schipperen.

De Heere Jezus staat voor Pilatus. Niet ver van Pilatus staan de vijanden van Jezus. Daartussen staat de Heere Jezus. Hij staat letterlijk als de Waarheid in het midden. 
Zowel Pilatus als Zijn vijanden hebben daar geen oog voor. En wij? 
Ook tijdens deze toespraak staat Jezus in het midden van ons. Jezus, als de Waarheid moet in elke toespraak in het midden staan. Om Hem moet het gaan. Door middel van dit Woord ‘wandelt’ Hij tussen ons. Dat wil zeggen dat Hij aanwezig is. 
Heb jij het Hem uit een juiste begeerte al gevraagd of Hij de Koning is die je zoekt? Als dat werkelijk je vraag is, komt er op Zijn tijd antwoord. 
Je kunt het wel alvast vragen aan hen die Hem echt kennen als Koning. Als het goed is laten ze iets zien van Zijn leven in hun leven. Als het goed is spreken ze goed en liefdevol van Koning Jezus. 
Uit Hem leven ze. Luister naar hen en laat je jaloers maken.

3) De Waarheid verworpen
Pilatus is iemand die iedereen te vriend wil houden. Je kent ze wel, die mensen. 
Pilatus vertelt dat hij geen schuld vindt in de Heere Jezus. Maar hij heeft een oplossing om ze tevreden te stellen. Hij stelt ze voor de keus. Of Jezus de Koning van de Joden vrijlaten of Barábbas de moordenaar. Hij laat het van de keus van het volk afhangen. 
Echt democratisch, maar wel op zijn manier. Zo blijft hij er tenminste buiten.
Dan kan hij z’n handen in onschuld wassen (Mattheüs 27:24). De stemmingmaker.
Het antwoord laat zich raden. Als uit één mond kiezen ze voor Barábbas en tegen Jezus. Ze kiezen voor een moordenaar. Ze kiezen dus voor de dood en tegen het Leven, de Heere Jezus. 
Pilatus, het Sanhedrin en de Joden verwerpen hiermee de Waarheid. Ze doen dit heel bewust.
Voor de dood kiezen en niet voor het leven, is erg actueel vandaag. Je hebt zelfs partijen in de Tweede Kamer die dit propageren. 

Vanuit onszelf kiezen we ook nooit voor Jezus. Voor hét Leven. Wij verwerpen Hem. Laat je toch nooit wijsmaken dat wij voor Hem kiezen. Nee, Hij kiest voor mensen en zo gaan mensen voor Hem kiezen.  
Mensen die voor Hem hebben mogen kiezen en Hem niet meer verwerpen, weten dit. Die belijden dat hun keus voor Jezus ná Zijn keus voor hen kwam. Die weten ook iets van de waarheid zoals ze in Jezus is. Ze ervaren dat de waarheid hen vrij maakt. Dé Waarheid, de Heere Jezus, ‘staat’ in het midden van hun leven. Zonder Hem kunnen en willen ze niets doen. 

Pilatus was zo’n tweeduizend jaar geleden al heel postmodern met zijn vraag: wat is waarheid?
Vandaag kom je heel veel moderne Pilatussen tegen. Het is echt postmodern om bijna te twijfelen aan alles en het intussen toch beter te weten. 
Ook in het VARA praatprogramma Pauw wordt gediscuteerd over deze vraag. Misschien in een iets ander jasje, maar de kernzaken zijn hetzelfde. Of je nu afhaker of aanhaker bent: kies voor de Waarheid en het Leven opdat je leeft (Deuteronomium 30:19). 
Je kunt natuurlijk je leven lang een ‘wijze’ tussenpositie innemen en diepzinnig klinkende vragen stellen. Tot retorische en filosofische vragen toe. Maar daarmee red je het niet. Met die vragen kies je niet. Weet dat niet kiezen, ook kiezen is. Je redt het alleen met de Redder Christus Jezus de Heere. 

English version

Summary speech Sunday 19-3-2017. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl
Theme address, "What is truth?" w.r.t. John 18:33-40

What is truth? This is a question people have been posing  in all ages. In the last weeks before the elections, this question was also discussed. Is there in our days yet anybody who speaks the truth  in politics?
Even Pilate, the man who condemned Jesus knew this question. At one point he asks the Lord Jesus: what is truth? This question is also our theme. This theme we divide into three. 1) The Truth testifies; 2) the Truth in the middle and 3)  the Truth rejected.

1) The Truth testifies
How the Jewish leaders made a fool of Jesus. They and Pilatus were at their wits’end and did not know what to do with Him.
It is fascinating to have the altercation between Pilate and Jesus absorb you.
We see Pilate entering the courthouse. He calls Jesus with him for a short interrogation.
He's anything but waiting for or keen on unrest in the region where he has to maintain order.
What are these stories about this remarkable man that go round in this region? He wants to know the ins and outs of the matter. Does this Man really claim that He is a king? Hence his question to Jesus: Are you the King of the Jews? His question betrays surprise. Is that trounced,battered Man in front of Him, the King of the Jews? That Man who shows no resistance? It can not be true that He is the King.
Jesus responds - as so often - with a sharp counter question. Tell me Pilate, do you know this by yourself or have others said of Me that I am King? A question right off the man, but a question to which an answer is required.  Pilate has to show himself.  Taking a neutral stance against Him is no option. Pilate: do you know yourself that Christ is King ? Or did others tell you?

What would you have responded if you were Pilate? More to the point, what is your answer? Do you know yourself that Jesus is King? If so, has He entered into your ' little kingdom'. Then you have tasted defeat through Him. That is special and a miracle. For we are cock of the walk.
If He is King in your life, He will take control and  increasingly influence your life. Every day you call on Jesus as King of your life. You call  to Him to kill your sins. He is everything for you. Also your life shows that Christ is King. You can not remain the same.
Or do you speak highly of Jesus without any experience of Him? Then you're merely an opportunist. Repent of your untruthfulness and hypocrisy. Don’t deceive yourself and others. Let the Lord Jesus be King and lead the way in your life. That gives peace. Ask if you may hear His voice (John 18:37). Then you get to love the Truth, Jesus. You are going to adopt and believe the truth which is in Him.

The Lord Jesus calmly answers Pilate’s question. He explains that He did not come to stir up a violent revolution. He has come to let the world know the truth that His kingdom is not of this world. In the midst of his enemies, He testifies who He is. The Lord Jesus as the Truth, bears witness to the truth.

2) The Truth in the middle
Most probably Pilate understands  nothing what Jesus testifies and says. Or is he unwilling to understand what Jesus says?
With his latest rhetorical question Pilate obviously shows who he is. Actually a softie. Shrugging he asks Jesus: what is truth? He lets the truth in the middle. Pilate should not have asked what is truth, but Who is the truth?
How is it possible, Pilate stands eye to eye with Truth and let the truth in the middle.

Today we have in that respect lots of Pilates. You find them in the church and outside the church. These people say that there‘s an aspect of truth in every religion. Every religion eventually leads to a higher Authority. To the final goal. To heaven. One calls that authority Allah, another Buddha and yet another Jesus. In this way the truth remains in the middle. From the center we all converge in the same final destination:  in heaven, they think.
The truth in the middle and keeping everyone on friendly terms is their starting point. Be nice to each other.
The saying of Jesus to Pilate that anyone who is out the truth hears His voice, they hear not.
Jesus is the only way to the Father. Jesus is the only Truth. The Lord Jesus does not want "truth" beside Him or above Him in the lives of people. He does not want us to compromise with this truth.

The Lord Jesus stands before Pilate. Not far from Pilate are the enemies of Jesus. Between them and Pilate stands the Lord Jesus. He is literally the Truth in the middle. Both Pilate and His enemies have no regard for it. And we?
Also during this speech is Jesus in our midst. Jesus, the Truth must be at the center of every speech. He is the focus,the centre of our speech.Through  this Word He ‘walks’among us.
 That is to say that He is present. Have you already asked Him from a proper desire if He is the King you're looking for? If that really is your question response comes at His time.
In the meantime You can ask it those who really know Him as King. If all is well, they show something of His life in their lives. If it's good they speak good and lovingly of King Jesus.
From Him they live. Listen to them and let yourself make jealous.

3) The Truth rejected
Pilate is someone who wants to keep everyone as a  friend. You know them, those people.
Pilate says he finds no fault in Jesus. But he finds a solution to make them feel satisfied. He gives them a choice. Either release Jesus the King of the Jews or  Barabbas the murderer. He will make it depend on the choice of the people. A real democratic stance, but one in his own  way. So in this cunning manner he tries to get around a verdict.
Thus he can wash his hands in innocence  (Matthew 27:24). The hypocrite.
The answer is easy to guess. As one voice they choose Barabbas and against Jesus. They opt for a murderer. So they choose death and against Life, the Lord Jesus.
Pilate, the Sanhedrin and the Jews thus reject the Truth. They do this very consciously.
Choosing for death and not for life, is very relevant today. You even have parties in parliament who propagate this.

From ourselves we never choose for Jesus. For Life. We reject Him. Don’t let you fool that we choose Him. No, He chooses people and so people are led to choose Him.
People, who had been allowed to choose for Him and no more reject Him,  know. Who profess that their choice for Jesus came after His choice for them. Who know something of the truth as it is in Jesus. They find out that the truth will set them free. The Truth, the Lord Jesus, 'stands' in the centre of their lives. Without Him they can and won’t do anything.

Pilate was some two thousand years ago, very postmodern with his question: What is truth?
Today you will come across  a myriad of modern Pilates. It is truly postmodern to almost doubt everything and meanwhile pretend to know better.
This question was also broached during a discussion in the VARA talk show Pauw . Perhaps in a slightly different guise, but the core issues are the same. Whether you're in favour or against: choose the Truth and the Life that you may live (Deuteronomy 30:19).
Of course you can take all your life a 'wise' intermediate position and ask profoundly sounding questions. Even questions in the field of rhetoric and and philosophy. But that will not make it. With those questions you don’t choose. Know that not to choose, is to choose as well. You'll only be saved with the Saviour Christ Jesus the Lord