Zie, de Mens - Johannes 19:5

Samenvatting toespraak zondagmorgen 26-3-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl
Thema toespraak: ‘Zie, de Mens’  n.a.v. Johannes 19:5

Dreiging?
Pilatus, de Romeinse stadhouder, geeft de Heere Jezus over om gegeseld te worden. 
Dat was een Romeins gebruik in die tijd. Iemand die gekruisigd werd moest eerst gegeseld worden. Dat was een vreselijke marteling. 
De beulen grijpen Jezus. Daar hebben ze niet veel moeite mee want Hij verweert Zich niet. 
Vrijwillig laat Hij Zich grijpen. Ze rukken Zijn kleren van Hem af. Daarna wordt Zijn bovenlichaam ontbloot. Met gekromde rug wordt Hij vastgebonden over de geselpaal. Dan nemen de beulen de riemen met gekartelde stukjes been beknoopt en slaan erop los. 
Dit veroorzaakte een ondragelijke pijn die men aan de geselpaal moest lijden. Handen en voeten waren vastgebonden. Men kon dus geen enkele afweer bieden. 

Waarom geeft Pilatus Jezus over om gegeseld te worden? Welke dreiging ging er van Jezus uit?
Nergens lezen we dat Hij mensen aanzette tot haat tegen bepaalde bevolkingsgroepen. 
Dat is helaas soms vandaag wel anders. Mensen worden soms bewust tegen elkaar opgezet. 
Dat heet dan politiek… Of vrijheid van meningsuiting. 
Maar van de Heere Jezus lees ik zoiets niet. Nergens lees je dat Hij mensen opriep om zich met geweld te verzetten tegen de Romeinse bezetter. Of tegen de Joodse leiders. Integendeel. 
Christus riep op tot een levenshouding van liefde en verdraagzaamheid. Tot mildheid en vergeving. 
Wie kan daar iets tegen hebben? Nogmaals de vraag: welke dreiging ging er van Jezus uit?  

Manipulatie
De Heere Jezus werd beschuldigd van godslastering. De Joden hadden daarop hun eigen wetgeving kunnen toepassen. Dood door steniging was dan het gevolg geweest voor de Heere Jezus. 
Maar men wilde blijkbaar een wredere straf. Een nog meer vernederende straf en dat was kruisiging. En deze straf moest worden uitgevoerd door de Romeinen. 
Met manipulatie en valse beschuldigingen zorgen de Joodse leiders ervoor dat dit gebeurt. 
Ze hebben daarbij niet in de gaten dat ze hiermee Gods voorzeggingen laten uitkomen. Dwars door hun schuldige manipulatie gaat God Zijn gang. Deze vernederende kruisdood was honderden jaren geleden al voorzegd. Deze vernedering van de Heere, betekende uiteindelijk Zijn verhoging. 
De bespotting draaide uit op Zijn verheerlijking. Zijn dood werd de poort tot het eeuwige leven. 

Vrijwillig
Met één zucht had Christus Pilatus en alle tegenstanders kunnen wegvagen. In plaats daarvan onderging Hij de spot en vernedering met alle waardigheid en kracht. Alles wat Hij deed en zei kwam voort uit liefde en gehoorzaamheid tot Zijn Vader en Zijn kinderen. Niets wat Hij deed verdiende afkeuring of straf. Toen niet en nu niet. 
Ondanks dat zijn er nog altijd mensen die met Hem spotten. Die Hem vol ongeloof verwerpen. 
Die met een duivels genoegen Zijn Naam door het slijk halen. Die er plezier in hebben Hem weg te zetten in allerlei Tv-programma’s. Waarom toch. Wat deed en doet Jezus verkeerd? Dat dit gebeurt zegt niets over Jezus, die vriendelijke Jezus. Maar zegt wel alles over de mensen die dit doen.

Zie, de mens
De Heere Jezus staat in het middelpunt van de belangstelling. Maar het is geen positieve belangstelling. Soldaten vermaken zich met Hem. Ze mishandelen deze Man Die geen kwaad gedaan heeft. De gezagsdrager die Jezus in bescherming had moeten nemen, is alleen maar geïnteresseerd  in zijn eigen belangen. 
Helaas kom je zulke gezagsdragers vandaag meer dan eens tegen. Politiemensen en politiecommissarissen die zich laten verleiden tot… Omdat er grote sommen geld mee gemoeid zijn.
Ministers die schijndeclaraties indienen. En, en ga zo maar door.

Pilatus uitspraak richting Jezus: Ecce homo of te wel: Zie, de mens, is de geschiedenis ingegaan als een beroemde uitspraak. Nooit heeft hij kunnen bevroeden wat hij daarmee zei. 
Inderdaad, in het ‘zie, de mens’, laat Jezus vrijwillig zien hoe diep de mens kan zakken en gezakt is. Waartoe ‘beschaafde’ mensen in staat zijn. De concentratiekampen spreken wat dat betreft boekdelen. Ook martelingen die vervolgde christenen vandaag ondergaan. 
Waar dictators toe in staat zijn. Waar ‘beschaafde’ presidenten toe in staat zijn. De abortussen spreken ook boekdelen. Zie de mens. Zie waartoe jij en ik in staat zijn… Zo diep zijn we gezakt.
We waren vol van liefde. We zijn en blijven buiten het geloof in Jezus vol van venijn. Hoe mooi of manipulerend we ons ook voor doen. 

Zie, de Mens
Zie de mens veranderen we in zie de Mens met een hoofdletter. Zie deze Mens Jezus. 
Op een nederige manier heeft Hij laten zien hoe hoog Hij boven Zijn spotters is verheven. 
Ondanks het domme gespot. Deze Mens had hier de leiding. Deze Mens heeft nog steeds de leiding. Ondanks de chaos. Ondanks het ongeloof. Ondanks alles ook in jouw leven. 
Geduldig en vol zelfbeheersing ondergaat Hij de wrede vernederingen en mishandelingen. 
Hij slaat er niet op los. Dat zouden wij doen. Wat een voorbeeld is deze Mens voor ons. 

Hier is de Mens waarvoor wij allemaal moeten buigen. Nu vrijwillig of straks verplicht. 
Deze Mens komt terug. Hij is de Zoon van God. Hij is de Messias, dé Christus. 
Nu biedt deze Mens Zijn liefde nog aan. 
Vraag het eens aan hen die de liefde van deze Mens hebben mogen ontvangen. Ze zullen je vertellen wat ze in deze Mens zien. Hoe vol geduld en liefde Hij is. Zelfs als ze het er weer eens bij hebben laten zitten. Hem aan Zijn plaats hebben gelaten. Helaas gebeurt dat nog weleens bij hen die zich tot Hem bekeerd hebben. Hoe langer ze Hem door het geloof volgen, hoe meer ze in deze Mens zien.  

Zie, de Mens en zie Zijn liefde om te lijden en te sterven voor vijanden van Hem. 
Zie in deze woorden ook Zijn gewilligheid. De Heere wil geloofd worden in Zijn gevende liefde. 
God heeft Zijn Zoon niet gestuurd in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden (Johannes 3:17). Wat een liefde. Zie, de Mens. deze Mens, deze Christus is gekomen met het doel om mensen te behouden. Hij is gegeven door de Vader. 
Als je dit herkent, dan kan het niet anders dat je bidt: O, Zoon maak mij Uw beeld gelijk. Dan wil je op Hem lijken in je doen en laten. 

Kom, nog éénmaal die oproep: Zie, de Mens. Zie in Hem je schande door de zonden. 
Zie in Hem ook Gods onbegrensde genade die Hij laat zien in Christus Jezus. Geef je over aan deze vriendelijke Jezus. Aan deze Mens.
Er komt een dag dat de rollen zijn omgekeerd. Dan zullen alle mensen, inclusief Pilatus, voor deze Mens staan. Hij zal dan allen die Hem verworpen hebben, eeuwig het zwijgen opleggen. 
Allen die alles in deze Mens gezien hebben en zien, zullen eeuwig deze Mens loven. Zie, de Mens! 
Deze Mens werd als een Lam ter slachting geleid, maar Hij is de Goede Herder. Deze Mens stierf, maar door zijn dood vernietigde Hij de kracht van de dood. Zo zullen mensen in een nieuw leven met Hem opstaan. Halleluja, lof zij het Lam. Zie, de Mens.    

English version

Summary speech Sunday 26-3-2017. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. www.bijsimondelooier.nl
Theme of the address: "Behold the Man" w.r.t. John 19:5

Threat?
Pilate, the Roman governor, delivers the Lord Jesus up  to be flogged. That was a Roman custom in those days. One who was crucified had first to be flogged. That was a terrible torture.
The executioners seize Jesus. They do not encounter much difficulty because He does not resist.
He let Himself seize voluntarily . They rip off His clothes . After that His upper body was bared. With His back curved He is tied to the whipping post. Then the executioners take belts with jagged pieces of bone and whipped Him fiercely.
This caused excruciating pain that had to be suffered on the whipping post. Hands and feet were tied. One could not ward off any blow or change one’s posture to feel less pain.

Why does Pilate deliver up Jesus to be flogged? What threat went out of Jesus?
Nowhere do we read that He incited people to hatred against certain etnic groups.
 Unfortunately, that’s sometimes different today. People are sometimes deliberately pitted against each other. That is called politics ... or freedom of expression.
But as to the Lord Jesus, I do not read anything of the kind. Nowhere you read that He called on people to violently stand up to the Roman occupiers. Or to the Jewish leaders. On the contrary. Jesus called for an attitude of love and tolerance. For clemency and forgiveness. Who could have something against it? Again the question: what threat went out from Jesus?

Manipulation
The Lord Jesus was accused of blasphemy. The Jews applied their own legislation to such a crime. Death by stoning had then been the result for the Lord Jesus.
But they apparently wanted a more cruel punishment. An even more humiliating punishment and that  was crucifixion. And this punishment was to be executed by the Romans.
With manipulation and false accusations the Jewish leaders ensure that this happens.
However they don’t realize that they have herewith God’s  predictions come true. Right across their guilty manipulation God has His own way. This humiliating crucifixion was foretold hundreds of years ago. This humiliation of the Lord, ultimately meant His exaltation. The derision turned into His glory. His death was the gateway to eternal life.

Voluntarily
With one sigh the Lord Jesus could have wiped out Pilate and all opponents. Instead, He endured  the ridicule and humiliation with dignity and strength. Everything He did and said, came out of love and obedience to His Father and His children. Nothing He did, deserved censure or punishment. Not then and not now.
In spite of this truth there are still people who mock and deride Him. Who reject Him in utter disbelief. who with a devilish pleasure drag His Name through the mud. Who have a devilish pleasure  to ridicule Him in various TV programs. But why. What’s wrong what Jesus did and does? That this happens says nothing about Jesus, that kind Jesus. But it says everything about the people who do this.

Behold the man
The Lord Jesus is the focus of attention. But it is not a positive interest. Soldiers are making a fool of Him. They mistreat this Man who has done no wrong. The magistrate who should have taken Jesus in protection is only interested in his own interests.
Unfortunately you come across  such figures of authority today more than once. Police officers and police chiefs who are tempted to ... Because large sums of money are involved.
Ministers submitting sham invoices. And, and so on.

Pilate’s statement towards Jesus:  Ecce homo or: Behold the man, went down in history as a famous saying. He never could have imagined what he was saying.
Indeed, in the:  "behold the man," Jesus  voluntarily shows how deep man can sink and has sunk. Whereto civilized people are capable of. The concentration camps speak volumes in this respect. Also tortures which persecuted Christians undergo today.
To which dictators are capable of. To which çivilized’ presidents are capable of. Not to mention the practices of abortion which annihilate nascent life created by the Creator of heaven and earth. (ps 139) Behold the man. Consider whereto  you and I are capable of ... So deeply we have fallen.
We once were full of love. We are and will remain, outside the faith in Jesus, full of venom. How nice and manipulative we pretend to be.

Behold the Man
Behold the man we change into Behold the Man with a capital letter. Behold this Man Jesus.
He has shown in a humble way how high He has been raised above His mockers. Despite the silly sneers.This Man was in charge. This man is still in charge. Despite the chaos. Despite the disbelief. Despite everything in your life.
Patiently and full of self-control He undergoes the cruel humiliations, beatings and abuses. He does not hit out. That would have been our reaction. What an example this Man shows us.

Here is the Man for whom we all must bow. Now voluntarily or later compulsorily. This Man comes back. He is the Son of God. He is the Messiah, the Christ. Now this Man is offering His love yet.
Just ask them who were allowed to received the love of this Man. They will tell you what they see in this Man. How full of patience and love He is. Even when they have once again fallen back in dayly sins and shortcomings. Have left Him to His place. Unfortunately, it still sometimes happens with those who have converted to Him. The longer they follow Him by faith, the more they see in this Man.

Behold, the Man and see His love to suffer and die for His enemies. Perceive in these words also His willingness. The Lord wants to be believed in His giving love. God did not send his Son into the world to condemn the world; but that the world might be saved through Him (John 3:17). What a love. Behold the Man. This Man, this Christ has come in order to save people. He has been  given by the Father.
If you recognize this, then it can not help or you pray: Oh Son, make me after Your image. Then you want to resemble Him in your affairs.

Come on, once more the call: Behold the Man. See in Him your shame as a result of sin. See in Him God's infinite mercy that He shows in Christ Jesus. Surrender to this gentle Jesus. To this Man.
There comes a day that the roles are reversed. Then all people, including Pilate will stand before this Man. Then He will silence forever all those who have rejected Him. All who have seen and see everything in this Man will forever praise and extol this Man. Behold the Man!
This man was led like a lamb to the slaughter, but He is the Good Shepherd. This Man died, but through His death he destroyed the power of death. So people will rise with Him in a new life . Hallelujah, praise the Lamb. Behold, the Man.