Bij het kruis van Jezus - Johannes 19:25

Samenvatting toespraak Goede Vrijdag 14-4-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. 
T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl
Thema toespraak: ‘Bij het kruis van Jezus’ n.a.v. Johannes 19:25

Na alles wat ze de Heere Jezus hebben aangedaan hebben ze Hem aan het kruis gehangen. Dat was de bedoeling van het Sanhedrin en van het opgehitste volk. Ze hebben immers geroepen: weg met Deze! Dat is nu realiteit geworden. Nog even en de Heere Jezus sterft. Dan hebben ze hun zin. 

Bij het kruis van de Heere Jezus is het een drukte van belang. We komen er allerlei mensen tegen. Romeinse soldaten met hun generaal. Het Joodse Sanhedrin en de gewone man en vrouw. Daartussen staan ook een aantal vrouwen die de Heere Jezus kent. Ze heten alle drie Maria met hun voornaam. 
Behalve hun gemeenschappelijke voornaam hebben ze nog iets gemeenschappelijks. Ze kunnen niet zonder de Heere Jezus. Ze hebben Hem hartelijk lief. We zullen ze eens nader bekijken. 
Misschien dat je je geestelijke beeld in één van hen herkent. 

Maria, de moeder van de Heere Jezus
Van haar weten we vrij veel. We zullen ons moeten beperken. Ik beperk mij tot Maria als vrij jonge vrouw en als een al wat oudere vrouw. Toen ze in ondertrouw was met Jozef vertelde de engel Gabriël dat ze de moeder van Jezus zou worden. Ze heeft weinig van die boodschap begrepen, vandaar dat ze vraagt: hoe zal dat gebeuren? Ik heb nog nooit gemeenschap met een man gehad. 
Maria greep niet vooruit op de geslachtsgemeenschap hoewel ze in ondertrouw was. Nee, ze weet dat dat in het huwelijk thuishoort. 
Als je zo redeneert ben je tegenwoordig ouderwets. Nu lijkt het bij sommigen wel een sport om met zoveel mogelijk jongens naar bed te gaan. Maar wat vroeger niet mocht van de Heere, mag vandaag nog niet. Wat vroeger zonde was, is nu nog zonde. Op de zonde komt de Heere eenmaal terug. 

Hoewel Maria het allemaal niet begrijpt wat de engel haar vertelt zegt ze: ‘mij geschiede naar uw woord’ (Lukas 1:38). Onvoorwaardelijk ‘buigt’ ze voor de boodschap van de engel die hij in Naam van de Heere brengt. 
Herken jij dat ook, die stille onderwerping aan de Heere? Ook al begrijp je er niets van? 
Ook als het tegenzit in je leven? Als je dat mag herkennen komt dat door de genade die de Heere in je leven gegeven heeft. Dan herken je ook iets van de liefde tot de Heere, zoals Maria. 
Dan ben je ‘bang’ geworden voor de zonden. 

We maken nu een grote stap in het leven van Maria. We zien haar staan bij het kruis van de Heere Jezus. Wat zal er door haar zijn heengegaan? Wat heeft ze van Zijn lijden begrepen? 
Als rechtgeaarde moeder is ze verscheurd geweest om haar Zoon zo te zien lijden. Hier gaat in vervulling dat er een ‘zwaard’ door haar ziel zal gaan (Lukas 2:35). Van haar Zoon heeft ze gezongen dat Hij machtig is (Lukas 1:49). Dat heeft ze o.a. ervaren toen Hij water veranderde in wijn. 
Maar nu… Waar is Zijn macht nu Hij aan het kruis hangt? Het lijkt voor haar vergane glorie. 

Er staat zo opmerkelijk: en bij het kruis van Jezus stond Zijn moeder. Er wordt niet gezegd, Maria Zijn moeder, maar Zijn moeder. Meer niet, maar ook niet minder. Dat geeft de innige band aan tussen moeder en Zoon. Het is een bloedband, maar ook een geestelijke band. 
Zijn moeder, om nog eens extra te benadrukken dat de Heere Jezus ook echt Mens was. Dat Hij als Mens geleden heeft want Zijn Godheid kan niet lijden. Zijn moeder, maar ook Zijn kind. Uit genade.
Straks zal ‘Zijn moeder’ ervaren dat Hij inderdaad machtig is en blijft. Hij zal uit de dood opstaan en opvaren naar Zijn hemelse Vader. Daar wordt haar naam nog éénmaal genoemd als de moeder van Jezus (Handelingen 1:14). Zo staat ze te boek tot roem van Gods genade.

Maria, de vrouw van Klopas
Er is verschil van mening wie deze Maria precies is geweest. Ik wil je niet vermoeien met allerlei verklaringen. Slechts een enkele. 
Het Griekse woord dat hier voor zuster gebruikt wordt, kan ook betekenen een zuster in de gemeente. Dan is er sprake van een geestelijke band. 
Volgens een verklaarder was haar man Klopas een broer van Jozef, de man van Maria. 
Dan was Maria, de vrouw van Klopas dus een tante van Jezus. Klopas wordt ook wel Alfeüs genoemd. 
Dan zijn de apostelen Jakobus en Judas (niet Judas die Jezus verraden heeft) zonen van hem en Maria (Mattheüs 10:3).  
Hoe dan ook, deze Maria heeft Jezus ook lief. Ook zij is getuige van Zijn laatste momenten. 
Wat kan het aangrijpend zijn als je rond het sterfbed staat van een geliefde. 


Nog vele malen aangrijpender is het als je je Geliefde aan het kruis ziet sterven. Wat moet er ook door haar zijn heengegaan. Daar zijn geen woorden voor te vinden. Ook haar ziel is verscheurd geweest van droefheid. Ondanks alles staat ze bij Zijn kruis. Buiten Hem kon ze niet. 
Later heeft ze het begrepen waarom Hij aan het kruis moest en wilde. Het was ook om haar zonden te verzoenen. We lezen later dat ze getuige is geweest van Zijn opstanding (Markus 16:1-8).  

Maria Magdaléna
Wie is Maria Magdaléna die ook bij het kruis staat? Ze wordt zo genoemd om haar te onderscheiden van de andere Maria’s die Jezus volgden. Ze kwam uit Magdala in Galilea. Een stad gelegen aan de westoever van het meer van Galilea. Niet ver van Kapernaüm. 
Ze was een vindingrijke, impulsieve en zorgzame vrouw.
Maria Magdaléna neemt onder de vrouwen die Jezus volgden een bijzondere plaats in. 
Wat Petrus was onder de discipelen, was Maria Magdaléna onder de vrouwen. 
Maria was een van de eerste volgelingen van de Heere Jezus. Ze reisde met Hem mee en droeg ook bij aan het onderhoud van de groep.
Ze was door de Heere Jezus bevrijd van zeven duivelen (Lukas 8:2). Alles had ze voor de Heere Jezus over. Ze had Hem hartelijk lief. 
Het volgen van de Heere Jezus bracht Maria Magdaléna zegen. Dagelijks hoorde ze Jezus’ onderwijs en ze was getuige van veel wonderen. Ze volgde Hem door dik en dun. Op haar is van toepassing: Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken hen en zij volgen Mij (Johannes 10:27). 
Meer en meer ontving zij die liefdes–en geloofsrelatie met de Heere Jezus. 
Jezus was door genade haar Heere, haar Meester, geworden (Johannes 20:13). 

Na de kruisiging zien we haar bij het graf van de Heere met Maria de moeder van Jakobus (Mattheüs 27:61). Na de sabbat zien we haar opnieuw bij het graf. Naast dezelfde Maria is nu ook Salome, de moeder van de discipelen Jakobus en Johannes, erbij. Ze zijn gekomen om het lichaam van de Heere Jezus te zalven (Markus 16:1). 
Zij heeft als eerste de Heere Jezus ontmoet toen Hij was opgestaan (Markus 16:9; Johannes 20:11-16). Dus niet de discipelen zijn als eerste getuige geweest van Zijn opstanding, maar Maria Magdaléna. Dat is veelzeggend hoe een grote plaats zij innam onder de volgelingen van Jezus. Vandaar dat we ook haar ontmoeten bij het kruis van de Heere Jezus. 
De meeste discipelen zie je niet in de directe omgeving van het kruis, maar Maria is er.   

Het leven van Maria Magdaléna is een voorbeeld van een hartverwarmend dankbaar leven. 
Ze had een oprecht eenvoudig geloof. Ze verlangde er meer naar alles te geloven en te gehoorzamen, dan alles te begrijpen. Dit is echt een vrouw geweest die door het geloof uit Christus leefde. 
Op haar is van toepassing: ‘Een vrouw die de HEERE vreest, die zal geprezen worden’ (Spreuken 31:30).
Even een vraag tussendoor: vrouwen en meisjes onder ons: heb jij de Heere Jezus al lief? Ja? 
Dan zul je erkennen dat dat alleen uit genade is. In jezelf en vanuit jezelf kom je niet zoveel goeds tegen. Hier geldt met recht: ‘al het goede moet van boven komen’. Maar toch, als je de Heere vreest, ben je de ‘rijkste’ vrouw van alle vrouwen en meisjes. Heb je Hem nog niet lief? 
Zoek dan nu de Heere en vraag om die liefde. Hij wil het geven. 

Bij het kruis van Jezus
We hebben enkele vrouwen gezien die bij het kruis stonden. Herken je jezelf in één van deze vrouwen? Deze vraag geldt voor ons allemaal. Bij Zijn kruis stonden, naast deze vrouwen, ook verharde zondaars. 
Door middel van deze toespraak staan we vanavond allemáál bij het kruis. Hoe sta jij daarbij? Verslagen of verhard? Verslagen omdat je er iets van weet dat het jouw zonden zijn die Jezus gekruisigd hebben? Verhard omdat je doorleeft in je zonden? Hoe je er ook bijstaat, bid: leer mij o Heer Uw lijden recht betrachten. Waar dit gebeurt zie ik, voor het eerst of opnieuw, dat het mijn zonden zijn, die Jezus aan het kruis brachten. Dan belijd je schuld en ‘vlucht’ je door het geloof tot de Heere Jezus. Dan wordt God in Christus goed voor een slechte, geestelijk arme zondaar. Amen.        

English version 

Summary speech Good Friday 14-4-2017. Pastor evangelist Johan Krijgsman.
T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. W: www.bijsimondelooier.nl
Theme of the address: "At the cross of Jesus w.r.t John 19:25

After all they have done to the Lord Jesus, they hung Him on the cross. That was the intention of the Sanhedrin and the agitated people. Didn’t they call ; away with This One ! That has now become reality. Just moments and the Lord Jesus would die. Then they have their way.

At the cross of the Lord Jesus, it is a hive of activity. We come across all kinds of people. Roman soldiers with their General. The Jewish Sanhedrin and the common man and woman. In between there are also a number of women who know the Lord Jesus. All three are called Mary by their first name.
Apart from their common surname they have also something else in common. They can not do without the Lord Jesus. They love Him dearly. We'll take a closer look.
Maybe you recognize your mental image in one of them.

Mary, the Mother of the Lord Jesus.
We know pretty much of her. We will have to limit ourselves. I restrict myself to Mary as a pretty young woman and as a somewhat older woman. When she was betrothed to Joseph, the angel Gabriel told her that she would be the mother of Jesus. She understood little of that message. Hence her question : how will that happen? I have never had intercourse with a man.
Mary did not seize ahead of sexual intercourse even though she was in her time of betrothal. No, she knows that it belongs in the  married state.
If you are reasoning in this manner you are branded old fashioned nowadays. Now for many it seems like a sport to sleep around with as many boys as possible. But what formerly was not allowed by the Lord, holds until today. What used to be sin is still sin today as well. Once the Lord will surely revert to sin.

Although Mary does not understand all what the angel tells her she says, "done unto me according to your word" (Luke 1:38). Unconditionally she "bends" for the message of the angel who he brings in the Name of the Lord.
Do you recognize it, that quiet submission to the Lord? Even if you do not understand? Even if everything turns against you in your life? If you may recognize this it is because of the grace that the Lord has given you in your life. Then you recognize something of the love of the Lord, like Mary. Then you’ve become 'afraid' of sins.

We now take a big step in the life of Mary. We see her standing near the cross of the Lord Jesus. What will have been gone through her? What would she have understood of His suffering?
As a true-hearted mother she must have been torn apart to see her Son so excruciatingly suffer. Here comes true that a "sword shall pierce through her soul (Luke 2:35). Her Son of whom she has sung that he is mighty (Luke 1:49). That she has experienced among other things, when He turned water into wine.
But now ... Where is His power now He hangs on the cross? It seems for her past glory.

It says so explicitly:  and His mother stood by the cross of Jesus. It does not say, Mary His mother, but His mother. No more, no less. That indicates the intimate bond between mother and Son. It is a blood relationship, but also a spiritual bond.
His mother, to emphasize even more that the Lord Jesus was truly Man. That He has suffered as Man for His divinity can not suffer. His mother, but also His child. through grace.

 Before long ‘His mother’ will learn that He is powerful and remains mighty indeed. He will rise from the dead and ascend to His heavenly Father. There her name is mentioned once more as the mother of Jesus (Acts 1:14). So she is mentioned to the glory of God's grace.

Mary the wife of Cleophas
There is a difference of opinion who exactly this Mary was. I won’t bore you with all sorts of explanations. Just a few.
The Greek word used here for sister, can also mean a sister in the congregation. Then it refers to a spiritual bond.
According to one commentator her husband Cleophas was the brother of Joseph, the husband of Mary.
In this case Mary the wife of Cleophas would be an aunt of Jesus. Klopas is also called Alpheus.
Then the apostles James and Judas (not Judas who betrayed Jesus) are sons of him and Mary (Matthew 10: 3).
Anyway, this Mary loves Jesus too. She is also an eye-witness of His final moments.
What can it be heart-rending if you are around the deathbed of a loved one. Many times more touching it is when you see your Beloved die on the cross. What must have been passed through her. There are no words to be find for it. Also her soul has been torn apart for sadness. Despite everything she stands at His cross. She couldn’t live without Him.
Afterwards she understood why He wanted and had to suffer on the cross. It was also to reconcile her sins. We read later on that she has witnessed His resurrection (Mark 16: 1-8).

Mary Magdalene
Who is Mary Magdalene who stands at the cross? She is called so to distinguish her from the other  Mary’s who followed Jesus. She came from Magdala in Galilee. A city located on the western shore of the Sea of ​​Galilee. Not far from Capernaum.
She was a resourceful, impulsive and caring woman.
Mary Magdalene takes among the women who followed Jesus a special place.
What Peter was among the disciples, was Mary Magdalene  among the women. Mary was one of the first followers of the Lord Jesus. She traveled with Him and also contributed to the maintenance of the group.
She was delivered by the Lord Jesus from seven demons (Luke 8: 2). She is willing to give anything for the Lord Jesus. She loved Him dearly.
 Following the Lord Jesus brought much blessing to Mary Magdalene. Everyday she heard Jesus' teaching and she witnessed many miracles. She followed Him through thick and thin. It applies to her: My sheep hear my voice and I know them and they follow me (John 10:27).
More and more she received the love and faith relationship with the Lord Jesus.
Jesus had become her Lord, her Master by grace. (John 20:13).

After the crucifixion we see her at the tomb of the Lord with Mary the mother of James (Matthew 27:61). After the Sabbath we see her again at the grave. In addition to the same Maria, also Salome, the mother of the disciples James and John is there. They have come to anoint the body of the Lord Jesus (Mark 16: 1).
She was the first who met the Lord Jesus when He had been resurrected (Mark 16: 9; John 20: 11-16). So not the disciples were the first to witness His resurrection, but Mary Magdalene. That's significant for how great a place she held among the followers of Jesus. Hence we meet her at the cross of the Lord Jesus.
Most of His disciples are nowhere to be seen in the immediate vicinity of the cross, but Mary is there.

The life of Mary Magdalene is a heartwarming example of a grateful life.
She had a sincere simple faith. She longed for an increase to believe and obey everything rather than to understand everything. This really has been a woman who lived by faith in Christ. To her applies: "A woman who fears the LORD, she shall be praised" (Proverbs 31:30).
Just a question in between: women and girls among us: Do you already love the Lord Jesus? Yes?
Then you will recognize that it is only by grace. You will then admit that you don’t come across much good in and from yourself. Here rightly holds: "everything good must come from above." Yet, if you fear the Lord, you are the "richest woman of all women and girls. Do not you still love Him ? Search now the Lord and ask for that love. He wants to give it.

At the cross of Jesus
We have seen some women standing at the cross. Do you recognize yourself in any of these women? This question applies to all of us. At His cross were standing, apart from these women, even hardened sinners.
Through this speech we are all at the cross this morning. What’s your mind-set, your reaction ? Dumpfounded,dejected or hardened? Dejected, because you feel to some degree a guilt about your sins which nailed Jesus to the cross? Hardened because you persist living in your sins? Whatever your spiritual condition, pray: Teach me, O Lord to exercise Your suffering rightly. Where this happens, I see, for the first time or again, that it are my sins that brought Jesus to the cross. Then you confess your guilt and 'flee' by faith to the Lord Jesus. Then God in Christ becomes everything for a evil, spiritually poor sinner. Amen.