Een open deur - Mattheüs 28:1-10

Samenvatting toespraak zondagmorgen 1e Paasdag 16-4-2017. Voorganger evangelist Johan Krijgsman. T: 020-6227742; M: 06-83571391. E: Amsterdam@bijbelcentrum.nl. 
W: www.bijsimondelooier.nl Thema toespraak: ‘Een open deur’  n.a.v. Mattheüs 28:1-10

Een open deur. Vaak hebben we aan open deuren niet zo’n behoefte. Een open deur kunnen we symbolisch opvatten, maar ook letterlijk. Dan geef je jezelf bloot. Je hebt geen geheimen meer. 
Het bericht van Pasen is zo’n geopende deur. Met Zijn opstanding opent de Heere deuren die wij gesloten hebben. Je krijgt daarmee een doorkijkje in het geheim hoe God mensen weer kan behouden. Dat kan alleen door de opstanding van de Heere Jezus uit de dood. 

Twee vrouwen
Mattheüs begint zijn bericht over de opstanding van Jezus met de weg van mensen. 
Hij heeft het over twee Maria’s. Samen zijn ze op weg naar het graf van de Heere Jezus. 
Ze kunnen nauwelijks wachten tot de sabbat voorbij is. Hun Geliefde is overleden. Enkele dagen daarvoor is Hij op een vreselijke manier aan Zijn einde gekomen. Gelukkig kon Hij vlak voor de sabbat nog een eervolle begrafenis krijgen. Naar het gebod en de gewoonte van die tijd mochten ze op de sabbat niet naar het graf. Sabbatheiliging stond hoog in het vaandel. 
Voor hun gevoel duurde deze sabbat eindeloos. Ze konden bijna niet wachten. Voor wie in liefde moet wachten gaat de tijd tergend langzaam. Maar nu is het zover. De sabbat is nog maar net voorbij. 
Het eerste licht kondigt de nieuwe dag aan. Hun liefdesverlangen kan niet langer wachten.

Verlangen
Wie kent niet het verlangen van deze vrouwen? Na een begrafenis van een geliefde willen veel mensen snel terug naar het graf. Om te zien hoe het graf erbij ligt. Om de tranen de vrije loop te laten. Om te overdenken hoe je de geliefde mist. Rouw dringt mensen om nog even naar het graf te gaan. Dat is goed voor de rouwverwerking. 

De wereld op z’n kop
Op de Paasmorgen staat de wereld op z’n kop. Bij het graf aangekomen vallen de twee vrouwen van de ene verbazing in de andere. Een aardbeving doet de aarde schudden. Niet omdat aardkorsten verschuiven, maar omdat de hemel op aarde komt. Een engel van de Heere komt uit de hemel op aarde. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, loopt de engel naar het graf. Hij rolt de steen weg van de opening van het graf. Hij gaat erop zitten als teken van hemelse overwinning.
Hemels licht omstraalt alles, zodat de stoere wachters bij het graf bezwijken van angst. 
Als dood vallen ze op de grond. 
Zo gaat het met de militaire macht van deze wereld. Hoe groots ze ook lijkt, tegen Gods licht en macht is ze niet opgewassen. Is ze als een dode. De Heere lacht erom (Psalm 2:4).
De engel zit op de grafsteen. Zo spreekt hij de bange vrouwen geruststellend toe. 
Een grafsteen als preekstoel. Dat is de wereld op z’n kop. Zeker als je hoort wat de engel zegt. 
Ik weet dat jullie Jezus zoeken Die gekruisigd is. Hij is hier niet. Hij is opgestaan!
De steen getuigt niet van de dood van hun Geliefde, maar van Zijn leven. Met Pasen staat de wereld op z’n kop. Met Pasen is er een open deur gegeven naar het Leven, de Heere Jezus. Hij leeft!

Wie of wat zoek jij op deze Paasdag? De dood of hét Leven? Je zoekt de ‘dood’ als je het van het hier en nu verwacht. Hoe levenslustig je ook bent. Buiten Jezus is geen leven. Nu niet en nooit. Staat jouw wereld al op z’n kop omdat de wereld niets te bieden heeft wat houvast geeft? Hoe vaak ben je al niet tegen gesloten deuren gelopen? Met andere woorden: teleurgesteld in jezelf en anderen. 
Door het geloof in de Heere Jezus loop je nooit tegen gesloten deuren. Hij heeft een geopende deur gegeven (Openbaring 3:8).   

Bewijs geleverd?
Om de vrouwen van dit ongelofelijke van de opstanding van Jezus te overtuigen, zegt de engel: Kijk maar waar Hij gelegen heeft. Zie maar, het graf is leeg. Het lege graf is het bewijs van de opstanding van de Heere Jezus. Wel een vreemd bewijs. De vrouwen zien niet dat Jezus opstaat uit het graf. 
Ze zien alleen de engel en het lege graf. Zelfs de engel heeft niet gezien dat de Heere Jezus is opgestaan.

Geheim
De opstanding is het geheim tussen God de Vader en Zijn Zoon Jezus. De Vader wekt Hem op en de Zoon staat op uit de dood. De diepste zaken van het ware geloof zijn een Goddelijk mysterie (Hebreeën 11:1). Het geloof is Gods zaak. Hij is de Bron van geloof, leven, liefde, ontferming en vergeving. Daar komt geen mens, zelfs geen engel aan te pas. 
Dat ga je leren als de Heilige Geest je tot bekering en geloof brengt. Hij schakelt je wat dat betreft uit. Hij geeft bekering en geloof in de opgestane Jezus. Hij roept je wel op tot bekering en geloof in de opgestane Jezus. Wat een mysterie! Hij geeft bekering en geloof en roept jou ertoe op om je te bekeren en te geloven.  
Al zijn de diepste zaken van het geloof dan een mysterie, je verwondert je er wel over. 
Dat is altijd een ijkpunt van het geloof: verwondering dat God met jou te maken wil hebben. 

Een open deur naar de wereld
Zodra de engel is uitgesproken, snellen de vrouwen weg van het graf. Ze hebben immers een opdracht gekregen. Zijn discipelen moeten ze vertellen van Zijn opstanding. Dat is een echt paasgeloof: met haast op pad gaan om anderen het nieuws van Zijn opstanding te vertellen. 
Daarna krijgen de discipelen de opdracht om Zijn opstanding wereldkundig te maken (Mattheüs 28:19). Hier is de open deur naar de wereld. Laten we er een voorbeeld aan nemen.

Pas als de vrouwen de opdracht van de engel gehoorzamen en het graf achter zich laten, komt Jezus hun tegemoet en spreekt hen vriendelijk toe.  De vrouwen zien niet voordat ze geloven, maar nadat ze op pad zijn gegaan. Jezus ontmoet hen onderweg. 
Zo gaat dat. Jezus vraagt gehoorzaamheid en geeft gehoorzaamheid. Zo wil Hij ook jou ontmoeten. Redeneer niet, maar geloof Zijn opstandingswoord. Wees gehoorzaam. 

De verschijning van Jezus is het bewijs van Zijn opstanding. Zijn opstanding is ook de bevestiging van Zijn Evangelie. Hij had immers beloofd dat Hij zou opstaan. Het is tot versterking van het geloof van de vrouwen. Als ze Hem ontmoeten, aanbidden ze Hem. Ze zijn sprakeloos van verwondering. 
Zie je de volgorde? Een hemelse boodschap. De opdracht om Zijn opstanding te vertellen. 
De ontmoeting van de Heere Jezus met de vrouwen. Zijn troostvolle stem en de versterking van het geloof van de vrouwen. En tot slot de verwondering en aanbidding van de vrouwen. Zo gaat het nog. 
Als jij de Heere Jezus zoekt zoals de vrouwen, dan gaat Hij een bepaalde weg met je. Hij spreekt en ‘raakt’ je aan door Zijn Woord en Geest. Daaruit volgt de oproep om je te bekeren en Zijn opstanding te geloven. De opdracht is om Zijn opstanding bekend te maken. Op die wijze wil Hij je ontmoeten en je versterken in je wankele geloof. Hij geeft je steeds op een verborgen manier het vermogen om te doen wat Hij vraagt. Het uiteindelijke doel is verwondering over en aanbidding van Hem. 
Je kunt het niet op: Zijn goedheid en genade voor zo’n zondaar als jij bent. 

Een open deur naar hét Leven
Pasen is een bijzondere open deur naar hét Leven, de Heere Jezus. Het graf kon Jezus niet vasthouden. Het graf moet open. Zijn liefde en macht is sterker dan de dood. Dus ook sterker dan jouw geestelijke dood. Met andere woorden: dat jij vanuit jezelf geen boodschap aan Hem hebt. 
Hij kan en wil dat veranderen. Laat je ‘gesloten hartedeur’ aan Hem zien. Hij weet er raad mee.  
Als de Levende gaat de Heere Jezus allen die in Hem geloven voor. Dat is een leven dat niet verborgen kan blijven. Tegen dit Leven, de Heere Jezus en dit leven met Hem, is geen grafdeur bestand. Ze moeten wijken. Wat een zegen dat niemand deuren kan sluiten die God opent. 
En niemand kan deuren openen die God sluit (Openbaring 3:7). 
Pasen is het feest van de open Deur naar hét Leven. Jezus is dé Deur. Wie door Hem ingaat – in Hem gelooft – zal behouden worden (Johannes 10:9). Pasen is een kantelpunt in de wereldgeschiedenis. Daardoor is de deur geopend die wij gesloten hebben. Door de Heilige Geest leer je zingen: ‘Ik zie een poort wijd open staan waardoor het licht komt stromen, een poort waar 'k vrijelijk in mag gaan om vrede te bekomen.’ Rust niet voordat je dit weet uit ervaring. Pasen 2017: Jezus leeft!